Vocabulari

Comissió
Grup de treball integrat per Senadors especialitzats en una matèria, que s’encarrega de debatre, controlar el Govern i participar en l’elaboració de les lleis. En este òrgan estan representats tots els Grups Parlamentaris.
Congrés dels Diputats
Forma part de les Corts Generals, juntament amb el Senat. El Congrés, també dit Cambra Baixa, es compon d’un mínim de 300 i un màxim de 400 Diputats triats per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. A més, participa en l’elaboració de les lleis de l’Estat, n’aprova els pressuposts, controla l’acció del Govern, tria el president del Govern i li pot retirar la confiança.
Control al Govern
El Senat pot obtindre informació del Govern, sotmetre a examen la seua actuació i demanar-li que actue en una determinada línia. La manera més habitual de controlar el Govern és a través de les preguntes que plantegen els Senadors.
Corts Generals
Nom que rep el Parlament espanyol, del qual formen part el Congrés dels Diputats i el Senat. Les Corts Generals representen el poble espanyol, exerceixen la potestat legislativa de l’Estat, n’aproven els pressuposts i controlen l’acció del Govern.
Eleccions
Procés usat en els sistemes democràtics que permet als ciutadans triar els seus representants per mitjà de votacions. Poden votar i poden ser elegits els majors de 18 anys.
Esmena
Proposta de modificació d’una llei que s’està debatent en una Comissió o en el Ple. Hi ha dos classes d’esmenes: les de totalitat, que discuteixen l’oportunitat del text en el seu conjunt, i les esmenes parcials o a l’articulat, que modifiquen parts concretes del text. Les esmenes han de votar-se i, si s’aproven, el seu contingut s’incorpora al text.
Govern
Òrgan que dirigeix la política interior i exterior, l’Administració civil i militar i la defensa de l’Estat. Exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d’acord amb la Constitució i les lleis. El President del Govern ha d’obtindre la confiança del Congrés dels Diputats. Una vegada ha obtingut la confiança, nomena els Vicepresidents i Ministres.
Hemicicle
Sala on se celebren les sessions plenàries del Senat, en les quals cada Senador ocupa un escó. Té forma de semicercle, d’ací el seu nom. En la primera fila està situat el banc blau, on seuen els membres del Govern.
Llei
És la norma per excel·lència, ja que en la seua elaboració i aprovació intervenen els representants triats pels ciutadans. El seu únic límit és el respecte a la Constitució. Les lleis obliguen tots els ciutadans i tots els poders públics.
Mandat
Termini de temps per al qual és elegit un Senador. El normal és que siguen quatre anys, encara que la durada del mandat pot ser menor si es produeix una dissolució anticipada.
Parlament
A Espanya rep el nom de Corts Generals, de les quals formen part el Congrés dels Diputats i el Senat. Les Corts Generals representen el poble espanyol, exerceixen la potestat legislativa de l’Estat, n’aproven els pressuposts i controlen l’acció del Govern.
President del Senat
És l’autoritat suprema del Senat, el qual representa. Assegura la bona marxa dels treballs, dirigeix i manté l’ordre del debat i aplica les mesures de disciplina parlamentària. És escollit en la sessió constitutiva de la Cambra pel vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
Senador
Persona que forma part del Senat. El Senat compta amb dos classes de membres amb els mateixos drets i prerrogatives: Senadors d’elecció directa pels ciutadans a través d’un sistema majoritari, i Senadors designats pels Parlaments autonòmics. Tots ells, independentment de la seua forma d’elecció, representen la totalitat de la Nació Espanyola.
Senat
Forma part de les Corts Generals, juntament amb el Congrés dels Diputats. El Senat és també conegut com Cambra Alta o Cambra de representació territorial. De manera semblant al Congrés, exerceix les funcions que la Constitució assigna a les Corts Generals: participa en l’elaboració de les lleis de l’Estat, n’aprova els pressuposts i controla l’acció del Govern.
Sessió plenària / Ple
Reunió formal del Ple, a què estan convocats tots els Senadors.
Votació
Expressió de la voluntat o de la preferència davant d’una opció. Els ciutadans al votar trien els seus representants entre distints candidats. Els Senadors al votar manifesten el seu parer i contribueixen a l’adopció de decisions. Hi ha formes molt diverses del vot (per paperetes, alçant la mà, electrònic…); poden expressar-se coses molt diferents (a favor d’una iniciativa, en contra, abstindre’s, triar un candidat a un càrrec…), i poden exigir-se majories diverses per a adoptar decisions (majoria simple, majoria absoluta, majoria reforçada...)