El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la Red por parte de los menores. X Legislatura