FUNCIONS

Correspon a la Secretaria General del Senat l’assistència, suport i assessorament jurídic, tècnic i administratiu dels òrgans de la Cambra. És l’administració del Senat.


SECRETARI GENERAL LLETRAT MAJOR

 

Al lletrat major-secretari general li correspon la direcció superior de l’assistència, suport i assessorament jurídic, tècnic i administratiu dels òrgans de la Cambra, així com la prefectura superior dels serveis administratius del Senat, tasques que exercirà sota l’autoritat de la Mesa i del President.

En depenen directament els secretaris generals adjunts per a assumptes parlamentaris i per a assumptes administratius. Així mateix, depenen del secretari general les unitats següents:

 

- GABINET


Serveis d’assistència immediata del secretari general, que s’estructuren en una Unitat d’assessorament i una Unitat de coordinació, control i avaluació de projectes.

 

- DIRECCIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS


Suport, assistència i assessorament en matèria de relacions amb els mitjans de comunicació, imatge institucional i protocol del Senat, així com la informació interna i externa i la supervisió de la pàgina web del Senat.

 

- INTERVENCIÓ


Fiscalització en les diferents modalitats i comptabilització de tots els actes, documents i expedients de la Secretaria General del Senat dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic, així com l’assessorament en matèria financera.

 

- ASSESSORIA JURÍDICA


Assessorament jurídic, així com representació i defensa del Senat quan sigui procedent, de conformitat amb la normativa vigent.

 

- DOTACIÓ DE SEGURETAT


SECRETARIA GENERAL ADJUNTA PER A ASSUMPTES PARLAMENTARIS

 

El lletrat major adjunt-secretari general adjunt per a assumptes parlamentaris exerceix la prefectura immediata i la coordinació dels serveis administratius corresponents a les direccions següents:

 

- DIRECCIÓ D’ASSISTÈNCIA TECNICOPARLAMENTÀRIA


Preparació, assessorament, assistència, suport i execució en les matèries pròpies de la competència del Ple, la Diputació Permanent, la Mesa i la Junta de Portaveus del Senat.


- DIRECCIÓ DE COMISSIONS


Preparació, assessorament, assistència, suport i execució en les matèries pròpies de la competència de les comissions del Senat.

 


- DIRECCIÓ D’ESTUDIS


Realització d’estudis i anàlisis relacionades amb l’activitat constitucional i parlamentària, així com amb els assumptes de la Unió Europea.

 

- DIRECCIÓ DE DOCUMENTACIÓ


Realització de treballs documentals relacionats amb l’activitat del Senat.

 

- DIRECCIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS


Preparació, organització i gestió dels afers internacionals i de la cooperació interparlamentària del Senat.

 

 

SECRETARIA GENERAL ADJUNTA PER A ASSUMPTES ADMINISTRATIUS

 

El lletrat major adjunt-secretari general adjunt per a assumptes administratius exerceix la prefectura immediata i la coordinació dels serveis administratius corresponents a les direccions següents:

 

- DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS I GOVERN INTERIOR


Gestió, assessorament i control en matèries pròpies del personal que presta els seus serveis a la Secretaria General del Senat, així com el que té relació amb prestacions a senadors, seguretat i prevenció de riscos laborals. També li corresponen les matèries no atribuïdes específicament a d’altres Direccions que afectin el govern interior del Senat.

 

- DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I CONTRACTACIÓ


Assessorament i gestió en les matèries relatives a la contractació, patrimoni mobiliari i artístic, pressupost i comptabilitat del Senat.


- DIRECCIÓ TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES


Assessorament i gestió en matèria d’edificis i instal•lacions del Senat.

 

- DIRECCIÓ DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS


Assessorament i gestió en les matèries relacionades amb el sistema informàtic i les comunicacions del Senat.