Ir al Contenido (Presione enter)

17 DESEMBRE 2017

XII LEGISLATURA

Última actualització 14/11/2017

A la Secretaria General hi treballen funcionaris de les Corts Generals, contractats laborals i personal adscrit.

 

D’altra banda, l’assistència directa i de confiança als membres de la Mesa i a d’altres parlamentaris correspon al personal eventual.


Funcionaris de les Corts Generals.

 

Són funcionaris de les Corts Generals els que, en virtut de nomenament legal, hi estiguin incorporats, amb caràcter permanent, mitjançant una relació estatutària de serveis professionals i retribuïts amb càrrec al pressupost d’aquestes.Els funcionaris de les Corts Generals presten els seus serveis al Congrés dels Diputats, al Senat o a la Junta Electoral Central, en llocs de treball integrats en les plantilles orgàniques corresponents.L’ingrés als diferents cossos de funcionaris es fa quan hi ha vacant, mitjançant convocatòria pública i lliure, d’acord amb els principis de mèrit i capacitat.

 

FUNCIONARIS DE LES CORTS GENERALS ADSCRITS AL SENAT: 232

   

 

Taula amb nombre de funcionaris de les Corts Generals adscrits al Senat distribuïts per cossos
LLETRATS

ARXIVERS- BIBLIOTECARIS

ASSESSORS FACULTATIUS

REDACTORS,

TAQUIGRAFS I ESTENOTIPISTES

TECNICO-ADMINISTRATIU

ADMINISTRATIUUIXERS
1813528248757


 

Compatibilidades funcionarios Cortes Generales adscritos al Senado.

 


Funcions de les Cossos de funcionaris de les Corts Generals.


Personal laboral.

 

El Senat podrà contractar el personal laboral necessari per a l’acompliment de funcions no atribuïdes estatutàriament als cossos de funcionaris de les Corts Generals, en els llocs de treball que reculli la plantilla orgànica amb aquest caràcter. El personal contractat laboralment ho serà de cada Cambra.La Mesa de la Cambra determinarà el procediment públic que ha de regir la selecció, que s’ha de fer seguint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

 

PERSONAL LABORAL DEL SENAT:  71.

 

Taula amb nombre de contractats laborals distribuïts per grups professionals 

METGESANALISTESINFERMERSPROGRAMADORSGUIESAUXILIARS D'INFORMÀTICAAUX. D'AUDIOVISUALSELECTRICISTESMOTORISTESBRIGADA MANTENIMENT
2173123967111

 

Compatibilitats: 2

 


Personal adscrit.

El Senat podrà sol•licitar del Govern l’adscripció al seu servei de personal pertanyent a cossos de l’Administració General de l’Estat per a l’acompliment de funcions de seguretat i d’altres no atribuïdes estatutàriament als cossos de funcionaris de les Corts Generals. Aquest personal, amb independència que romangui en els cossos d’origen en la situació de servei actiu, dependrà amb caràcter general del president i del secretari general de la Cambra.

 

FUNCIONARIS DE L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT QUE PRESTEN SERVEI AL SENAT: 120

 

Taula amb nombre d’adscrits, per tipus de servei  

SERVEI DE SEGURETATGABINETE TELEGRÁFICOESTAFETA DE CORREUSCONDUCTORS PARC MÒBIL DE L'ESTATMOTORISTES
1016382

 

 

Personal eventual.

 

L’assistència directa i de confiança als membres de la Mesa i a d’altres parlamentaris que aquesta determini correspondrà al personal eventual. Els grups parlamentaris podran disposar de personal que tingui aquest caràcter en el nombre que determini la Mesa de la Cambra.El personal eventual serà nomenat i separat lliurement pel president de la Cambra, a proposta del titular de l’òrgan al qual està adscrit. En qualsevol cas, haurà de cessar de manera automàtica quan cessi el titular de l’òrgan al qual serveixi, sense perjudici que la Mesa de la Cambra pugui adoptar les mesures provisionals que consideri oportunes per als períodes de dissolució.

  

PERSONAL EVENTUAL DEL SENAT: 54

 

Taula amb nombre de personal eventual, distribuït per òrgans i grups parlamentaris als quals assisteixen 
PRESIDÈNCIAVICEPRESIDÈNCIA PRIMERAVICEPRESIDÈNCIA SEGONASECRETARIA PRIMERASECRETARIA SEGONASECRETARIA TERCERASECRETARIA QUARTA
 2 2 2 2 2 2
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADOGRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTAGRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREAGRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA

GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV)

GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA (PDECAT-CDC)-(AHI/CC-PNC)GRUPO PARLAMENTARIO MIXTOASSISTÈNCIA DIRECTA I ESPECIALITZADA A SENADORS
424 5*

 

*2 intèrprets de llengua de signes per a l'assistència a la Sra. Senadora Sra. Mª Pilar Lima Gozálvez, i 3 assistents per a l'assistència especialitzada i directa de la Sra. Senadora Sra Virginia Felip Saelices, un d'ells en situació d'incapacitat temporal i un altre nomenat per substituir aquest mentre romangui en aquesta situació.


Relació de nomenaments i cessaments del personal eventual durant la XII Legislatura 

   

PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SENAT 
 

 

Cossos de funcionaris de les Corts Generals.Els cossos de funcionaris de les Corts Generals tenen assignades estatutàriament les funcions següents:


- Lletrats de les Corts Generals.Assessorament jurídic i tècnic de la Presidència i de la Mesa de cada Cambra, de les comissions i els seus òrgans, de les subcomissions i de les ponències, així com redacció, de conformitat amb els acords adoptats per aquests òrgans, de les resolucions, informes i dictàmens, i l’aixecament de les actes corresponents; representació i defensa de les Corts Generals, del Congrés dels Diputats, del Senat, de la Junta Electoral Central i dels òrgans i institucions vinculats o que en depenen, davant els òrgans jurisdiccionals i davant el Tribunal Constitucional; funcions d’estudi i proposta de nivell superior, i funció de direcció de l’Administració parlamentària, amb assumpció de la titularitat dels òrgans corresponents.

 

- Arxivers-bibliotecaris de les Corts Generals.Organització i gestió dels recursos documentals i bibliogràfics que hi ha a cada Cambra i difusió d’aquests mitjançant els òrgans competents, així com cura i conservació del patrimoni documental i bibliogràfic de les Corts Generals; realització de les tasques d’assistència i assessorament, informe, estudi i proposta de nivell superior en les matèries que li són pròpies; prefectura dels serveis corresponents i accés a la funció de direcció en les matèries pròpies de la seva especialitat, tal com es determini en les plantilles orgàniques.

 

- Assessors facultatius de les Corts Generals.Assistència i assessorament, informe, estudi i proposta de nivell superior en les matèries pròpies de la seva especialitat, així com prefectura dels serveis corresponents i accés a la funció de direcció en les matèries pròpies de la seva especialitat, tal com es determini en les plantilles orgàniques.

 

- Redactors, taquígrafs i estenotipistes de les Corts Generals.Reproducció íntegra de les intervencions i fets que tinguin lloc en les sessions del Ple i de les comissions de les Cambres a les quals assisteixin, així com redacció del Diari de Sessions; prefectura dels serveis corresponents en els termes establerts en les plantilles orgàniques.

 

- Cos tecnicoadministratiu de les Corts Generals.Gestió administrativa i parlamentària, execució, inspecció i impuls dels procediments, així com funcions d’estudi i proposta de caràcter administratiu; prefectura dels serveis corresponents tal com es determini en les plantilles orgàniques.

 

- Cos administratiu de les Corts Generals.Funcions administratives de tràmit i de suport a les de gestió, estudi i proposta de caràcter administratiu; realització de treballs de tractament de textos i altres aplicacions informàtiques relatives a la tramitació administrativa; registre, classificació, transcripció i arxivament de documents, atenció de secretaries i prefectura de les unitats administratives que determinin les plantilles orgàniques.

 

- Uixers de les Corts Generals.Vigilància, control d’accessos i custòdia a l’interior dels edificis parlamentaris així com control de trànsit intern, orientació i acompanyament de persones, sense perjudici de les funcions de seguretat exercides pels funcionaris que esmenta l’article 3 de l’Estatut del Personal de les Corts Generals; assistència i auxili durant la celebració de reunions dels òrgans de les Cambres; col•laboració en activitats protocol•làries que hi tinguin lloc; realització dels treballs de reproducció, trasllat i distribució de documents, objectes i altres d’anàlegs; així com qualssevol altres tasques de suport a les unitats administratives que se’ls encomanin en els serveis especials en els quals estiguin destinats; prefectura de les unitats corresponents tal com es determini en les plantilles orgàniques.