constituc40n-png

Ir al Contenido (Presione enter)

20 SETEMBRO 2018

XII LEXISLATURA

PERSOAL DO SENADO


 Última actualización 19/09/2018

Na Secretaría Xeral traballan funcionarios das Cortes Xerais, contratados laborais e persoal adscrito.

 

Por outra parte, a asistencia directa e de confianza aos membros da Mesa e a outros parlamentarios corresponde ao persoal eventual.


Funcionarios das Cortes Xerais.

 

Son funcionarios das Cortes Xerais os que, en virtude de nomeamento legal, se atopen incorporados ás mesmas, con carácter permanente, mediante unha relación estatutaria de servizos profesionais e retribuídos con cargo ao orzamento daquelas.

 

Os funcionarios das Cortes Xerais prestan os seus servizos no Congreso dos Deputados, no Senado ou na Xunta Electoral Central, mediante o desempeño de postos de traballo contidos no correspondente persoal orgánico.

 

O ingreso aos distintos Corpos de funcionarios faise con ocasión de vacante, mediante convocatoria pública e libre, de acordo cos principios de mérito e capacidade.

 

 

FUNCIONARIOS DAS CORTES XERAIS ADSCRITOS AO SENADO: 241.

 

Táboa con número de funcionarios das Cortes Xerais adscritos ao Senado distribuídos por Corpos

LETRADOS

ARQUIVEIROS-BIBLIOTECARIOS

ASESORES FACULTATIVOS

REDACTORES,

TAQUÍGRAFOS E ESTENOTIPISTAS

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOSUJIERES
19135282210351

 
    

Corpos de funcionarios das Cortes Xerais.


Persoal laboral.

 

O Senado poderá contratar o persoal laboral necesario para o desempeño de funcións non atribuídas estatutariamente aos Corpos de funcionarios das Cortes Xerais, nos postos de traballo que con tal carácter prevea o persoal orgánico. O persoal contratado laboralmente éo de cada Cámara.

 

A Mesa da Cámara determinará o procedemento público que debe rexer a selección, que se realizará baixo os principios de publicidade, igualdade, mérito e capacidade.

 

PERSOAL LABORAL DO SENADO: 70.

 

Táboa con número de contratados laborais distribuídos por grupos profesionais  

MÉDICOSANALISTASENFERMEIROSPROGRAMADORESGUÍASAUX.INFORMÁTICAAUX.AUDIOVISUAISELECTRICISTASMOTORISTASBRIGADA DE MANTENIMIENTO.
218312396719

 

 

 Compatibilidades: 2

 

Persoal adscrito.

 

O Senado pode solicitar do Goberno a adscrición ao seu servizo de persoal pertencente a Corpos da Administración Xeral do Estado para o desempeño de funcións de seguridade e daquelas outras non atribuídas estatutariamente aos corpos de funcionarios das Cortes Xerais. Este persoal, con independencia da súa permanencia nos corpos de orixe na situación de servizo activo, dependerá a todos os efectos do presidente e do secretario xeral da Cámara.

  

 

FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO QUE PRESTAN SERVIZO NO SENADO: 119.
 

Táboa con número de adscritos, por tipo de servizo

SERVIZO DE SEGURIDADEGABINETE TELEGRÁFICOESTAFETA DE CORREOS

CONDUCTORES PARQUE MÓBIL DEL ESTADO

MOTORISTAS
1006382
 Persoal eventual.

 

A asistencia directa e de confianza aos membros da Mesa e a outros parlamentarios que aquela determine corresponderá ao persoal eventual. Os grupos parlamentarios poderán contar con persoal que teña este carácter no número que determine a Mesa da Cámara.

 

O persoal eventual será nomeado e separado libremente polo presidente da Cámara, a proposta do titular do órgano ao que se atopa adscrito. En todo caso, cesará de modo automático cando cese o titular do órgano ao que serve, sen prexuízo de que a Mesa da Cámara poida adoptar as medidas provisionais que estime oportunas para os períodos de disolución.

 

PERSOAL EVENTUAL DO SENADO: 53.

 

Táboa con número de persoal eventual, distribuído por Órganos e Grupos Parlamentarios aos que asisten 
PRESIDENCIAVICEPRESIDENCIA PRIMEIRAVICEPRESIDENCIA SEGUNDASECRETARÍA PRIMERASECRETARÍA SEGUNDASECRETARÍA TERCEIRASECRETARÍA CUARTA
 2 23 (*) 2
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADOGRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTAGRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA

GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA

GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV)GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA (PDECAT-CDC)-(AHI/CC-PNC)GRUPO PARLAMENTARIO MIXTOASISTENCIA DIRECTA E ESPECIALIZADA A SENADORES
10642123 4 (**)

 

 

* Unha das devanditas persoas atópase en período de descanso por maternidade, en tanto que a outra foi nomeada para substituíla mentres permaneza en tal situación.

** 2 intérpretes de lingua de signos para a asistencia á Sra. Senadora Dª Mª Pilar Lima Gozálvez, e 2 asistentes para a asistencia especializada e directa da Sra. Senadora Dª Virginia Felipe Saelices.


Relación de nomeamentos e cesamentos do persoal eventual durante a XII Lexislatura 

 

 

 

 

PERSOAL DA SECRETARÍA XERAL DO SENADO
 

Corpos de funcionarios das Cortes Xerais.

 

Os corpos de funcionarios das Cortes Xerais teñen asignadas estatutariamente as seguintes funcións:


- Letrados das Cortes Xerais.

 

Asesoramento xurídico e técnico á Presidencia e á Mesa de cada Cámara, ás Comisións e aos seus órganos, ás Subcomisións e ás Ponencias, así como redacción, de conformidade cos acordos adoptados por ditos órganos, das resolucións, informes e ditames, e o levantamento das actas correspondentes; representación e defensa das Cortes Xerais, do Congreso dos Deputados, do Senado, da Xunta Electoral Central e dos órganos e institucións vinculados ou dependentes daquelas, ante os órganos xurisdicionais e ante o Tribunal Constitucional; funcións de estudo e proposta de nivel superior, e función de dirección da Administración parlamentaria, asumindo a titularidade dos órganos correspondentes.

 

- Arquiveiros-Bibliotecarios das Cortes Xerais.

 

Organización e xestión dos recursos documentais e bibliográficos existentes en cada Cámara e a súa difusión a través dos órganos competentes, así como coidado e conservación do patrimonio documental e bibliográfico das Cortes Xerais; realización das tarefas de asistencia e asesoramento, informe, estudo e proposta de nivel superior nas materias que lle son propias; xefatura dos servizos correspondentes e acceso á función de dirección nas materias propias da súa especialidade, segundo se determine no persoal orgánico.

 

- Asesores Facultativos das Cortes Xerais.

 

Asistencia e asesoramento, informe, estudo e proposta de nivel superior nas materias propias da súa especialidade, así como xefatura dos servizos correspondentes e acceso á función de dirección nas materias propias da súa especialidade, segundo se determine no persoal orgánico.

 

- Redactores, Taquígrafos e Estenotipistas das Cortes Xerais.

 

Reprodución íntegra das intervencións e sucesos que teñan lugar nas sesións do Pleno e das Comisións das Cámaras ás que asistan, así como redacción do Diario de Sesións; xefatura dos servizos correspondentes nos termos establecidos no persoal orgánico.

 

- Corpo Técnico-Administrativo das Cortes Xerais.

 

Xestión administrativa e parlamentaria, execución, inspección e impulso dos procedementos, así como funcións de estudo e proposta de carácter administrativo; xefatura dos servizos correspondentes segundo se determine no persoal orgánico.


- Corpo Administrativo das Cortes Xerais.

 

Funcións administrativas de trámite e de apoio ás de xestión, estudo e proposta de carácter administrativo; realización de traballos de tratamento de textos e outras aplicacións informáticas relativas á tramitación administrativa; rexistro, clasificación, transcrición e arquivo de documentos, atención de secretarías e xefatura das unidades administrativas que determinen o persoal orgánico.

 

- Ordenanzas das Cortes Xerais.

 

Vixilancia, control de accesos e custodia no interior dos edificios parlamentarios así como control de tránsito interno, orientación e acompañamento de persoas, sen prexuízo das funcións de seguridade desempeñadas polos funcionarios que menciona o artigo 3 do Estatuto do Persoal das Cortes Xerais; asistencia e auxilio durante a celebración de reunións dos órganos das Cámaras; colaboración en actividades protocolarias que se desenvolven nas mesmas; realización dos traballos de reprodución, traslado e distribución de documentos, obxectos e outras análogas; así como calquera outra tarefa de apoio ás unidades administrativas que se lles encomenden nos servizos especiais nos que estean destinados; xefatura das unidades correspondentes segundo se determine no persoal orgánico.