Subvencions a Grups Parlamentaris

  última actualització: 29/08/2017
Règim jurídic

L’article 34 del Reglament del Senat disposa que: “El Senat ha de facilitar als grups parlamentaris una subvenció la quantia de la qual es fixarà en funció del nombre dels seus components i, a més, un complement fix igual per a tots.”

La Mesa de la Cambra, en la seva reunió de 19 de setembre de 2006, va acordar la creació, a partir de l’1 de gener de 2007, d’una subvenció finalista per a l’assessorament dels grups parlamentaris sobre la base d’una xifra fixa per a cada grup parlamentari i una altra de variable en funció del nombre de senadors que integra cada grup. Aquesta subvenció no s’aplica al Grup Parlamentari Mixt. 
 

Mètode de càlcul

Es descriu a continuació el sistema de càlcul dels tres tipus de subvenció que perceben els Grups Parlamentaris del Senat, l’estructura i els imports dels quals es recullen a l’Acord de Mesa de 2 de febrer de 2016:
 
a) L’anomenada subvenció general es calcula tenint en compte dos components: una part fixa y una altra de variable en funció del nombre de Senadors del Grup Parlamentari. Des de l’any 2011 las quanties no han experimentat cap variació, i actualmente són de 8.786,99 euros mensuals per Grup Parlamentari i 1.704,66 euros addicionals al mes per cada Senador que pertany al Grup.
 

b) La subvenció per a despeses de locomoció consisteix en una quantia única i igual per a tots els Grups Parlamentaris, que actualment és de 3.419,87 euros mensuals, amb l’excepció dels dos Grups majoritaris, que compten amb dos mòduls de l’any 2001.
 

c) La subvenció finalista per assessorament dels Grups Parlamentaris es calcula sobre la base d’una quantia fixa per a cada Grup Parlamentari i una altra de variable en funció del nombre de Senadors que integra cadascun dels Grups, de la manera següent: un mòdul d’assessorament per a cada Grup Parlamentari y un altre per cada 40 Senadors que l’integren o fracció superior a 20. La quantia actual del mòdul eás de 3.562,50 euros mensuals.
 

Aplicació

La Mesa de la Cambra, en les seves reunions de 19 de juliol de 2016 i 12 de juliol de 2017, ha establert les subvencions següents per als grups parlamentaris de la XII Legislatura (que poden patir alguna variació si es produeixen canvis en la seva composició):  

 

Subvenció general de l’article 34 del Reglament del Senat

Grup Parlamentari Nombre de Senadors Subvenció euros/mes Ràtio per Senador euros/mes
Popular al Senat 147 262.781,33 1.764,44
Socialista 62 114.475,91 1.846,39
Unidos Podemos-en Comú Podem-en Marea 20 42.880,19 2.144,01
De Esquerra Republicana 12 29.242,91 2.436,91
Basc al Senat (EAJ-PNV) 6 19.014,95 3.169,16
Nacionalista al Senat (CDC-CC) 6 19.014,95 3.169,16
Mixt* 13 27.538,25 2.380,58

* Per Acord de la Mesa, adoptat en la seva reunió del 2 de febrer de 2016, aquesta subvenció s’ abonarà als Senadors integrants d’aquest Grup en funció de l’entitat formada per la seva pertinença a una mateixa formació política.  

 

 

Subvenció per despeses de locomoció

Grup Parlamentari Nombre de Senadors Subvenció euros/mes Ràtio per Senador euros/mes
Popular al Senat 147 6.839,74 46,53
Socialista 62 6.839,74 110,32
Unidos Podemos-en Comú Podem-en Marea 20 El grup no percep aquesta subvenció per renúncia acceptada per Acord de Mesa del 2 de agost de 2016. El grup no percep aquesta subvenció per renúncia acceptada per Acord de Mesa del 2 de agost de 2016.
De Esquerra Republicana 12 El grup no percep aquesta subvenció per renúncia acceptada per Acord de Mesa del 2 de agost de 2016. El grup no percep aquesta subvenció per renúncia acceptada per Acord de Mesa del 2 de agost de 2016.
Basc al Senat (EAJ-PNV) 6 3.419,87 569,98
Nacionalista al Senat (CDC-CC) 6 3.419,87 569,98
Mixt* 13 3.419,87 263,07

 

* Per Acord de la Mesa, adoptat en la seva reunió del 2 de febrer de 2016, aquesta subvenció s’abonarà als Senadors integrants d’aquest Grup en funció de l’entitat formada per la seva pertinença a una mateixa formació política.    

 

Subvenció finalista per a assessorament dels Grups parlamentaris segons Acord de Mesa de 19 de setembre de 2006
Grup Parlamentari Nombre de Senadors Subvenció euros/mes Ràtio per Senador euros/mes
Popular al Senat 147 17.812,50 121,17
Socialista 62 10.687,50 172,38
Unidos Podemos-en Comú Podem-en Marea 20 3.562,50 178,13
De Esquerra Republicana 12 3.562,50 296,88
Basc al Senat (EAJ-PNV) 6 3.562,50 593,75
Nacionalista al Senat (CDC-CC) 6 3.562,50 593,75
Mixt 13 El grup no percep aquesta subvenció perquè ha optar per disposar de 4 assistents com a personal eventual del grup en comptes de 3. El grup no percep aquesta subvenció perquè ha optar per disposar de 4 assistents com a personal eventual del grup en comptes de 3.