Comissions i ponències. Composició, funcionament i classes

Última actualización 3/05/2016

Composició

Les Comissions del Senat són els òrgans bàsics de treball de la Cambra, integrades per senadors en nombre proporcional a la força que cada Grup parlamentari tingui a la Cambra (article 51 del Reglament del Senat).

Aquesta regla s'exceptua en els casos següents:

•    La Comissió General de Comunitats Autònomes, on cada Grup parlamentari designarà el doble dels membres que li corresponguin a les altres Comissions del Senat (article 51.3 del Reglament del Senat).

•    La Comissió de Nomenaments, que estarà presidida pel President del Senat i integrada pels Portaveus dels Grups parlamentaris (article 185 del Reglament del Senat).

D'altra banda, les Comissions Mixtes la composició de les quals s'acordi a l'inici de la Legislatura mitjançant una resolució de les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat tenen una composició mixta, tal com el seu nom indica.

Classes

Hi ha diversos tipus de Comissions (article 49 del Reglament del Senat).

1r. Comissions permanents, creades per a tota la Legislatura, que poden ser legislatives o no legislatives.

2n. Comissions d'investigació o especials, creades ad hoc per realitzar enquestes o estudis sobre qualsevol afer d'interès públic en una Legislatura determinada. Deixen de funcionar quan han finalitzat els treballs per als quals han estat creades.

Comissions Mixtes Congrés dels Diputats-Senat

Les Comissions Mixtes poden ser de naturalesa permanent o especial.

Estan integrades per membres de les dues Cambres.