Comissions i ponències. Composició, funcionament i classes

Última actualizació: 17/02/2020

Composició

Les comissions del Senat són els òrgans bàsics de treball de la cambra, integrades per senadors en nombre proporcional a la força que cada grup parlamentari té a la cambra (article 51 del Reglament del Senat); actualment, el nombre de Senadors per Comissió és de vint-i-, amb el repartiment següent:

COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS EN LA XIV LEGISLATURA
GRUP PARLAMENTARI SENADORS
Socialista 12
Popular en el Senado 10
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu 2
Vasco en el Senado EAJ-PNV 1
Ciudadanos 1
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem) 1
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario 1
Mixto 1

Hi ha excepcions a aquesta regla en els supòsits següents:

La Comissió General de Comunitats Autònomes, actualment integrada per 58 senadors (article 51.3 del Reglament del Senat).

La Comissió de Nomenaments, actualment integrada per 9 membres (article 185 del Reglament del Senat).

D’altra banda, les comissions mixtes (Resolució de les Taules del Congrés dels Diputats i del Senat sobre composició de les comissions mixtes Congrés-Senat, de 30 de gener de 2020) estan integrades per 39 parlamentaris, amb el repartiment següent entre els grups parlamentaris:

 • Socialista: 8 Diputados y 7 Senadores.
 • Popular: 6 Diputados y 6 Senadores.
 • Vox: 3 Diputados.
 • Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común e Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem): 2 Diputados y 1 Senador.
 • Republicano y Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu: 1 Diputado y 1 Senador.
 • Ciudadanos: 1 Diputado o 1 Senador.
 • Plural y Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario: 1 Diputado o 1 Senador.
 • Vasco (EAJ-PNV): 1 Diputado o 1 Senador.
 • Mixto: 1 Diputado o 1 Senador.

Funcionament

Els membres de les comissions trien la seva mesa, integrada per un president, dos vicepresidents i dos secretaris (article 53 del Reglament del Senat). Les excepcions són la Comissió General de les Comunitats Autònomes, que té dos secretaris més (article 55 del Reglament del Senat), i la Comissió de Nomenaments, que no té mesa i està presidida pel president del Senat.

El procediment que s’utilitza per a l’elecció de les meses de les comissions és el mateix que per a l’elecció dels membres de la mesa de la cambra (article 53 del Reglament del Senat).

Les comissions poden designar ponències, compostes per senadors de diferents grups parlamentaris, per a l’elaboració d’informes, siguin legislatius, d’estudi o d’una altra naturalesa, que serveixin de base per al treball de la comissió.

Les sessions de les comissions estan obertes als representants acreditats dels mitjans de comunicació social, tret que hi hagi una decisió expressa de la comissió perquè una reunió concreta se celebri a porta tancada. Són secretes, en canvi, les sessions de les comissions d’incompatibilitats i de suplicatoris (article 75 del Reglament del Senat).

Són competències destacades de les comissions dictaminar textos legislatius i celebrar sessions informatives amb membres del govern, autoritats, funcionaris i altres personalitats, així com tramitar preguntes orals i mocions relacionades amb l’àmbit material de què s’ocupen, sense perjudici de poder desenvolupar altres funcions establertes en el Reglament.

No obstant això, cal tenir en compte que només les comissions permanents legislatives (vegeu més endavant) poden tramitar iniciatives d’aquest caràcter, de manera que ni les comissions permanents no legislatives ni les comissions d’investigació o especials ni tampoc les comissions mixtes poden realitzar aquesta funció.

D’altra banda, hi ha comissions la competència de les quals està limitada a una determinada activitat, i així:

La Comissió de Peticions examina aquelles peticions que s’hagin presentat de forma individual o col·lectiva (articles 192 a 195 del Reglament del Senat).

La Comissió de Reglament és competent per a l’estudi i dictamen de les propostes de reforma del Reglament del Senat (article 196 del Reglament del Senat).

La Comissió de Nomenaments és la competent per a l’examen dels candidats als diferents càrrecs que són coberts pel Senat (vocals del Consell General del Poder Judicial, magistrats del Tribunal Constitucional, etc.). Per a això celebra compareixences, elabora informes d’idoneïtat i, si escau, formula al ple propostes de candidats (articles 184 a 186 del Reglament del Senat).

La Comissió d’Incompatibilitats és la competent per emetre un dictamen sobre la situació de cada un dels senadors en relació amb la seva possible situació d’incompatibilitat (article 16 del Reglament del Senat).

La Comissió de Suplicatoris és competent per emetre dictamen sobre el suplicatori rebut per al processament d’un senador.

Classes

Comissions del Senat

Comissions permanents

Les comissions permanents, creades per a tota la legislatura, que poden ser legislatives o no legislatives.

Comissions permanents legislatives

En l’actualitat són comissions legislatives, a més de la Comissió General de les Comunitats Autònomes, les següents:

 • Constitucional.
 • Assumptes Exteriors.
 • Justícia.
 • Interior.
 • Defensa.
 • Assumptes Econòmics i Transformació Digital.
 • Hisenda.
 • Pressupostos.
 • Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
 • Educació i Formació Professional.
 • Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
 • Agricultura, Pesca i Alimentació.
 • Sanitat i Consum.
 • Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
 • Cultura y Esport.
 • Igualtat.
 • Entitats Locals.
 • Transició Ecològica.
 • Indústria, Turisme i Comerç.
 • Ciència, Innovació i Universitats.
 • Funció Pública.
 • Polítiques Integrals de la Discapacitat.
 • Drets Socials.
 • Despoblació i Repte Demogràfic.
Comissions permanents no legislatives
 • Reglament.
 • Incompatibilitats.
 • Suplicatoris.
 • Peticions.
 • Afers Iberoamericans.
 • Nomenaments.
 • Drets de la Família, la Infància i l’Adolescència.
 • Joventut.

Comissions d’investigació o especials

Les comissions d’investigació o especials, creades ad hoc per fer enquestes o estudis sobre qualsevol assumpte d’interès públic en una legislatura determinada. Deixen de funcionar una vegada han finalitzat els treballs per als quals han estat creades.

Comissions mixtes Congrés dels Diputats-Senat

Les comissions mixtes poden ser de naturalesa permanent o especial.

Estan integrades per membres de les dues cambres. En la XIV legislatura són les següents:

 • Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes.
 • Mixta per a la Unió Europea.
 • Mixta per de Relacions amb el Defensor del Poble.
 • Mixta de Control Parlamentari de la Corporació RTVE i les seves societats.
 • Mixta de Seguretat Nacional.
 • Mixta per a l´estudi dels Problemas de les Adiccions.
 • Mixta per a la coordinació i seguiment de l'estratègia Espanyola per assolir els Ojbetivos de Desenvolupament Sostenible (ODS).