Comisións e ponencias. Composición, funcionamento e clases

Última actualización 3/05/2016

Composició

As Comisións do Senado son os órganos básicos de traballo da Cámara, integradas por Senadores en número proporcional á forza que cada Grupo Parlamentario ten na Cámara (artigo 51 do Regulamento do Senado).

 Esta regra exceptúase nos seguintes supostos:

•   A Comisión Xeral de Comunidades Autónomas, onde cada Grupo Parlamentario designará o dobre dos membros que lle correspondan nas demais Comisións do Senado (artigo 51.3 do Regulamento do Senado).

•   A Comisión de Nomeamentos, que estará presidida polo Presidente do Senado e integrada polos Voceiros dos Grupos Parlamentarios (artigo 185 do Regulamento do Senado).

Por outra parte, as Comisións Mixtas cuxa composición se acorda ao inicio da Lexislatura por unha resolución das Mesas do Congreso dos Deputados e do Senado teñen unha composición, coma o seu propio nome indica, mixta.

 

 Clases

 Existen varios tipos de Comisións (artigo 49 do Regulamento do Senado):

1.º Comisións permanentes, creadas para toda a Lexislatura, que poden ser lexislativas ou non lexislativas.

2º Comisións de investigación ou especiais, creadas «ad hoc» para realizar enquisas ou estudos sobre calquera asunto de interese público nunha Lexislatura determinada. Deixan de funcionar unha vez finalizaron os traballos para os que foron creadas. 

 

Comisións Mixtas Congreso dos  Deputados-Senado

As Comisións Mixtas poden ser de natureza permanente ou especial. 

Están integradas por membros de ambas as dúas Cámaras.