Comissions i ponències. Composició, funcionament i classes

 Última actualización 3/05/2016

Composició

Les Comissions del Senat són els òrgans bàsics de treball de la Cambra, integrades per Senadors en nombre proporcional a la força que cada Grup Parlamentari té a la Cambra (article 51 del Reglament del Senat).

Aquesta regla s'exceptua en els supòsits següents:

•  La Comissió General de Comunitats Autònomes, on cada Grup Parlamentari designarà el doble dels membres que li corresponguen en les altres Comissions del Senat  (article 51.3 del Reglament del Senat).

•  La Comissió de Nomenaments, que estarà presidida pel President del Senat i integrada pels portaveus dels Grups Parlamentaris (article 185 del Reglament del Senat).

D'altra banda, la composició de les Comissions Mixtes s'acorda l'inici de la Legislatura per una resolució de les Taules del Congrés dels Diputats i del Senat i és, com el seu propi nom indica, mixta.

 

Classes

Hi ha diversos tipus de Comissions  (article 49 del Reglament del Senat).

1r Comissions permanents, creades per a tota la Legislatura, que poden ser legislatives o no legislatives.

2n Comissions d'investigació o especials, creades «ad hoc» per realitzar enquestes o estudis sobre qualsevol assumpte d'interés públic en una Legislatura determinada. Deixen de funcionar una vegada han finalitzat els treballs per als quals han estat creades.

 

Comissions Mixtes Congrés dels Diputats-Senat

Les Comissions Mixtes poden ser de naturalesa permanent o especial.

Estan integrades per membres d'ambdues Cambres.