Comissions i ponències. Composició, funcionament i classes

Última actualització: 11/05/2018

Composició

Les comissions del Senat són els òrgans bàsics de treball de la cambra, integrades per senadors en nombre proporcional a la força que cada grup parlamentari té a la cambra (article 51 del Reglament del Senat); actualment, el nombre de senadors per comissió és de vint, amb el repartiment següent:

OMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS EN LA XII LEGISLATURA
GRUP PARLAMENTARI SENADORS
Popular al Senat 15
Socialista 6
Units Podem - En Comú Podem - En Marea 2
Esquerra Republicana 1
Basc al Senat (EAJ-PNV) 1
Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC) 1
Mixt 1

Hi ha excepcions a aquesta regla en els supòsits següents:

La Comissió General de Comunitats Autònomes, actualment integrada per 54 senadors (article 51.3 del Reglament del Senat).

La Comissió de Nomenaments, actualment integrada per 7 membres (article 185 del Reglament del Senat).

D’altra banda, les comissions mixtes (Resolució de les meses del Congrés dels Diputats i del Senat, de 26 d’abril de 2018, per la qual es modifica la Resolució de les meses del Congrés dels Diputats i del Senat, de 27 i 28 de setembre de 2016, sobre composició de les comissions mixtes Congrés-Senat) estan actualment integrades per 39 parlamentaris, amb el repartiment següent entre els grups parlamentaris:

 • Popular: 8 diputats i 10 senadors.
 • Socialista: 5 diputats i 4 senadors.
 • Confederal de Units Podem - En Comú Podem - En Marea i Units Podem - En Comú Podem - En Marea: 3 diputats i 2 senadors.
 • Ciutadans: 2 diputats.
 • Esquerra Republicana: 1 diputat o 1 senador
 • Basc: 1 diputat o 1 senador.
 • Mixt: 1 diputat i 1 senador.
 • Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente -Coalició Canària (AHI / CC-PNC): 1 senador.

Funcionament

Els membres de les comissions trien la seua mesa, integrada per un president, dos vicepresidents i dos secretaris (article 53 del Reglament del Senat). Les excepcions són la Comissió General de les Comunitats Autònomes, que té dos secretaris més (article 55 del Reglament del Senat), i la Comissió de Nomenaments, que no té mesa i està presidida pel president del Senat.

El procediment que s’utilitza per a l’elecció de les meses de les comissions és el mateix que per a l’elecció dels membres de la mesa de la cambra (article 53 del Reglament del Senat).

Les comissions poden designar ponències, compostes per senadors de diferents grups parlamentaris, per a l’elaboració d’informes, siguen legislatius, d’estudi o d’una altra naturalesa, que servisquen de base per al treball de la comissió.

Les sessions de les comissions estan obertes als representants acreditats dels mitjans de comunicació social, tret que hi haja una decisió expressa de la comissió perquè una reunió concreta se celebre a porta tancada. Són secretes, en canvi, les sessions de les comissions d’incompatibilitats i de suplicatoris (article 75 del Reglament del Senat).

Són competències destacades de les comissions dictaminar textos legislatius i celebrar sessions informatives amb membres del govern, autoritats, funcionaris i altres personalitats, així com tramitar preguntes orals i mocions relacionades amb l’àmbit material de què s’ocupen, sense perjuí de poder desenvolupar altres funcions establides en el Reglament.

No obstant això, cal tindre en compte que només les comissions permanents legislatives (vegeu més endavant) poden tramitar iniciatives d’aquest caràcter, de manera que ni les comissions permanents no legislatives ni les comissions d’investigació o especials ni tampoc les comissions mixtes poden realitzar aquesta funció.

D’altra banda, hi ha comissions la competència de les quals està limitada a una determinada activitat, i així:

La Comissió de Peticions examina aquelles peticions que s’hagen presentat de forma individual o col·lectiva (articles 192 a 195 del Reglament del Senat).

La Comissió de Reglament és competent per a l’estudi i dictamen de les propostes de reforma del Reglament del Senat (article 196 del Reglament del Senat).

La Comissió de Nomenaments és la competent per a l’examen dels candidats als diferents càrrecs que són coberts pel Senat (vocals del Consell General del Poder Judicial, magistrats del Tribunal Constitucional, etc.). Per a això celebra compareixences, elabora informes d’idoneïtat i, si escau, formula al ple propostes de candidats (articles 184 a 186 del Reglament del Senat).

La Comissió d’Incompatibilitats és la competent per a emetre un dictamen sobre la situació de cada un dels senadors en relació amb la seua possible situació d’incompatibilitat (article 16 del Reglament del Senat).

La Comissió de Suplicatoris és competent per a emetre dictamen sobre el suplicatori rebut per al processament d’un senador.

Classes

Comissions del Senat

Comissions permanents

Les comissions permanents, creades per a tota la legislatura, que poden ser legislatives o no legislatives.

Comissions permanents legislatives

En l’actualitat són comissions legislatives, a més de la Comissió General de les Comunitats Autònomes, les següents:

 • Constitucional.
 • Afers Exteriors
 • Justícia.
 • Interior.
 • Defensa.
 • Economia, Indústria i Competitivitat.
 • Hisenda i Funció Pública.
 • Pressupostos.
 • Foment.
 • Educació i Esport.
 • Ocupació i Seguretat Social.
 • Energia, Turisme i Agenda Digital.
 • Agricultura, Pesca i Alimentación.
 • Sanitat i Serveis Socials.
 • Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
 • Cultura.
 • Igualtat.
 • Entitats Locals.
 • Medi Ambient i Canvi Climàtic.
 • Polítiques Integrals de la Discapacitat.
Comissions permanents no legislatives
 • Reglament.
 • Incompatibilitats.
 • Suplicatoris.
 • Peticions.
 • Afers Iberoamericans.
 • Nomenaments.
 • Drets de la Família, la Infància i l’Adolescència.

Comissions d’investigació o especials

Les comissions d’investigació o especials, creades ad hoc per a fer enquestes o estudis sobre qualsevol assumpte d’interés públic en una legislatura determinada. Deixen de funcionar una vegada han finalitzat els treballs per als quals han sigut creades.

Comissions mixtes Congrés dels Diputats-Senat

Les comissions mixtes poden ser de naturalesa permanent o especial.

Estan integrades per membres de les dos cambres. En l’actualitat són les següents:

 • Mixta per a la Unió Europea, de caràcter permanent.
 • Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes, de caràcter permanent.
 • Mixta de Relacions amb el Defensor del Poble, de caràcter permanent.
 • Mixta de Seguretat Nacional, de caràcter permanent.
 • Mixta de Control Parlamentari de la Corporació RTVE i les seues societats. De caràcter especial, s’ha constituït des de la VIII legislatura.
 • Mixta per a l’Estudi del Problema de les Drogues. De caràcter especial, s’ha constituït des de la IV legislatura.