Diputació Permanent. Designació i funcions

Última revisió: 10/05/2018

Presidida pel president del Senat, està integrada per un mínim de vint-i-un membres. La Mesa, oïda la Junta de Portaveus, fixa el nombre total de membres de la Diputació Permanent i la seva distribució entre els grups parlamentaris en proporció al nombre dels seus integrants (articles 45 i següents del Reglament del Senat). Actualment està composta per 36 membres titulars i suplents, d’acord amb la distribució següent: Grup Parlamentari Popular al Senat, 20; Grup Parlamentari Socialista, 8; Grup Parlamentari Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, 3; Grup Parlamentari de Esquerra Republicana, 2; Grup Parlamentari Basc al Senat (EAJ-PNV), 1; Grup Parlamentari Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC),1 i Grup Parlamentari Mixt, 1. Aquesta distribució és objecte de revisió al principi de cada període de sessions en el cas que hi hagués variacions en la composició de la Cambra. La Mesa d’aquest òrgan està formada pel president del Senat, dos vicepresidents i dos secretaris.

Correspon a la Diputació Permanent sol·licitar la celebració de sessió extraordinària del Ple (articles 73 de la Constitució y 70 del Reglament del Senat) i vetllar pels poders de la Cambra quan aquesta no està reunida o en el període de dissolució fins que es constitueix la Cambra nova (article 78 de la Constitució). Els membres de la Diputació Permanent conserven la condició de senadors fins i tot després que n’hagi expirat el mandat o que s’hagi dissolt el Senat. Reunida la nova Cambra, la Diputació Permanent ha de donar-hi compte dels assumptes tractats i de les decisions adoptades durant el període de dissolució.