Diputació Permanent. Designació i funcions

Última modificació: 25/07/2019

Presidida pel president del Senat, està integrada per un mínim de vint-i-un membres. La Mesa, oïda la Junta de Portaveus, fixa el nombre total de membres de la Diputació Permanent i la seva distribució entre els grups parlamentaris en proporció al nombre dels seus integrants (articles 45 i següents del Reglament del Senat). En la XIII legislatura la Diputació Permanent està composta per 36 membres titulars, xifra en la qual no s’inclou el president del Senat, d’acord amb la distribució següent:  Grupo Parlamentario Socialista, 19; Grupo Parlamentario Popular en el Senado, 10; Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-EH Bildu, 2; Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 1; Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), 1; Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, 1; Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Compromís, Más Madrid y Catalunya en Comú Podem), 1; i Grupo Parlamentario Mixto, 1. Aquesta distribució és objecte de revisió al principi de cada període de sessions en el cas que hi hagués variacions en la composició de la Cambra. La Mesa d’aquest òrgan està formada pel president del Senat, dos vicepresidents i dos secretaris.

Correspon a la Diputació Permanent sol·licitar la celebració de sessió extraordinària del Ple (articles 73 de la Constitució y 70 del Reglament del Senat) i vetllar pels poders de la Cambra quan aquesta no està reunida o en el període de dissolució fins que es constitueix la Cambra nova (article 78 de la Constitució). Els membres de la Diputació Permanent conserven la condició de senadors fins i tot després que n’hagi expirat el mandat o que s’hagi dissolt el Senat. Reunida la nova Cambra, la Diputació Permanent ha de donar-hi compte dels assumptes tractats i de les decisions adoptades durant el període de dissolució.