Deputación Permanente. Designación e funcións

Última revisión: 04/05/2018

Presidida polo presidente do Senado, está integrada por un mínimo de vinte e un membros. A Mesa, oída a Xunta de Portavoces, fixa o número total de membros da Deputación Permanente e a súa distribución entre os grupos parlamentarios en proporción ao número dos seus integrantes (artículos 45 y siguientes del Reglamento del Senado). En la actualidad está compuesta por 36 miembros titulares y suplentes, conforme a la siguiente distribución: Grupo Parlamentario Popular en el Senado, 20; Grupo Parlamentario Socialista, 8; Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, 3; Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, 2; Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), 1; Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC), 1; y Grupo Parlamentario Mixto, 1. Esta distribución é obxecto de revisión ao inicio de cada período de sesións en caso de que houbese variacións na composición da Cámara. A Mesa deste órgano está formada polo presidente do Senado, dous vicepresidentes e dous secretarios.

Corresponde á Deputación Permanente solicitar a celebración de sesión extraordinaria do Pleno (artigos 73 da Constitución e 70 do Regulamento do Senado) e velar polos poderes da Cámara cando esta non estea reunida ou no período de disolución ata a constitución da nova Cámara (artigo 78 da Constitución). Os membros da Deputación Permanente conservan a condición de senadores aínda despois de expirado o seu mandato ou disolto o Senado. Reunida a nova Cámara, a Deputación Permanente debe dar conta á mesma dos asuntos tratados e das decisións adoptadas durante o período de disolución.