Junta de Portaveus. Funcions

Última revisió: 13/01/2020

La Junta de Portaveus està integrada pel president de la Cambra i pels portaveus dels grups parlamentaris (article 43.1 del Reglament del Senat). A les seves reunions, a més dels portaveus dels diferents grups parlamentaris, hi podrà assistir un representant del Govern, habitualment el secretari d’Estat o el director general de Relacions amb les Corts. També hi podrien assistir, si escau, representants dels grups territorials (article 43.2 del Reglament del Senat).

Es reuneix regularment cada setmana, normalment els dimarts abans de la reunió de la Mesa.

La Junta de Portaveus ha de ser oïda, segons el que estableix el Reglament del Senat (article 44 del Reglament del Senat), en relació amb diferents assumptes que afecten directament l’organització i el desenvolupament de les activitats parlamentàries. Així, per fixar l’ordre del dia de les sessions plenàries, que és determinat pel president, d’acord amb la Mesa, la Junta de Portaveus ha d’emetre-hi abans la seva opinió. La Junta de Portaveus ha de ser també oïda, prèviament, abans que la Mesa adopti un acord en relació amb els assumptes següents: aprovació del calendari de sessions plenàries de cada període de sessions i les seves modificacions; distribució entre els grups parlamentaris de les diverses iniciatives que se substancien al Ple, com ara preguntes, mocions i interpel·lacions, i establiment del nombre de membres de la Diputació Permanent i de les comissions i la seva distribució entre els grups parlamentaris.

Igualment, la Junta de Portaveus té un paper rellevant respecte de l’ordenació dels debats parlamentaris, perquè malgrat que aquesta és una facultat típica del president (article 37.2 del Reglament del Senat), aquest acostuma a consultar abans l’opinió dels portaveus. Així mateix, la Junta de Portaveus té unes funcions de caire normatiu, perquè ha de ser oïda per a l’aprovació de les normes interpretatives o supletòries, cosa que correspon a la Presidència. A més, en la pràctica, la Junta de Portaveus esdevé un fòrum en què, sota l’autoritat del president del Senat, els grups parlamentaris fan suggeriments i observacions sobre qualsevol aspecte relacionat amb el funcionament i activitat de la Cambra.