Pleno. Funcionamento

Última actualización: 07/07/2020

O Pleno está formado por todos os senadores debidamente convocados. Constitúe o órgano funcional de maior relevancia e por iso é o que decide finalmente na maioría dos procedementos, especialmente nos lexislativos. Esta posición maniféstase tamén en que é o chamado a elixir a membros doutros órganos, como o Tribunal Constitucional, o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Tribunal de Contas e outros, e conxuntamente co Congreso dos Deputados, ao Defensor do Pobo.

As sesións do Pleno convócanse cunha orde do día fixado polo presidente, de acordo coa Mesa e oída a Xunta de Portavoces. O Goberno pode incluír un único asunto con carácter prioritario. Estas sesións están presididas polo presidente do Senado, podendo ser substituído a estes efectos por calquera dos dous vicepresidentes. En canto tal, como presidente, dirixe as deliberacións, mantén a orde e, no seu caso, aplica as medidas disciplinarias oportunas.

As sesións plenarias son públicas agás en casos moi concretos establecidos no Regulamento do Senado. Poden asistir os representantes acreditados dos medios de comunicación e cidadáns nun número determinado. Retransmítense por televisión e vía Internet, estando posteriormente dispoñible a súa gravación e a transcrición íntegra no Diario de Sesións.

O Pleno reúnese normalmente durante os períodos de sesións durante dúas semanas alternas cada mes. Comeza os martes ás catro da tarde, continuándose con sesións matinais e vespertinas os mércores e no seu caso os xoves.

Na súa orde do día figuran habitualmente os seguintes asuntos:

  1. Acta da sesión anterior
  2. Preguntas
  3. Interpelacións
  4. Mocións consecuencia de interpelación
  5. Mocións
  6. Leis
  7. Tratados internacionais

Cando corresponde, inclúense outros asuntos, como os relativos á elección de membros doutros órganos, suplicatorios, incompatibilidades,…