Elecció i funcions

Última revisió: 13/01/2020

La Presidència del Senat és escollit en la sessió constitutiva de la Cambra pel vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.

En el cas que no s’aconsegueixi la majoria absoluta en una primera votació, se n’ha de fer una segona entre els senadors que hagin empatat amb el major nombre de vots o, si aquest no és el cas, entre els senadors que hagin obtingut les dues votacions més elevades, i en aquesta segona votació serà escollit el senador que obtingui el nombre més elevat de vots (article 7 del Reglament del Senat).

Pel que fa a les seves funcions, i com a màxima autoritat del Senat, n’exerceix la representació, assegura la bona marxa dels treballs, convoca i presideix el Ple, la Diputació Permanent, la Mesa i la Junta de Portaveus, dirigeix i manté l’ordre del debat, vetlla per l’aplicació del Reglament, aplica les mesures de disciplina parlamentària, interpreta el Reglament i en supleix, d’acord amb la Mesa de la Comissió del Reglament, els buits.  La Presidència exerceix a més l’autoritat suprema de la Cambra al Palau del Senat i en els edificis que en depenen, per a la qual cosa pot dictar les mesures necessàries i donar les ordres oportunes perquè es mantingui el bon ordre al recinte (article 37 i següents del Reglament del Senat).

La Presidència del Senat té una posició important en el protocol de l’Estat, atès que n’és la quarta autoritat després de S. M. el Rei i la resta de membres de la Família Reial, el president del Govern i el president del Congrés dels Diputats (articles 10 i 12 del Reial decret 2099/1983, de 4 d’agost, pel qual s’aprova l’ordenament general de precedències a l’Estat.  )

Actualment, presideix el Senat l’Excma. Sra. Dª. Maria Pilar Llop Cuenca.