Ir al Contenido (Presione enter)

18 DESEMBRE 2017

XII LEGISLATURA

President del Senat. Elecció i funcions

El president del Senat és escollit en la sessió constitutiva de la Cambra pel vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
 
En el cas que no s’aconseguisca la majoria absoluta en una primera votació, se n’ha de fer una segona entre els senadors que hagen empatat amb el major nombre de vots o, si aquest no és el cas, entre els senadors que hagen obtingut les dues votacions més elevades, i en aquesta segona votació serà escollit el senador que obtinga el nombre més elevat de vots (article 7 del Reglament del Senat).
 
Pel que fa a les seues funcions, i com a màxima autoritat del Senat, n’exerceix la representació, assegura la bona marxa dels treballs, convoca i presideix el Ple, la Diputació Permanent, la Mesa i la Junta de Portaveus, dirigeix i manté l’ordre del debat, vetla per l’aplicació del Reglament, aplica les mesures de disciplina parlamentària, interpreta el Reglament i en supleix, d’acord amb la Mesa de la Comissió del Reglament, els buits. El president exerceix a més l’autoritat suprema de la Cambra al Palau del Senat i en els edificis que en depenen, per a la qual cosa pot dictar les mesures necessàries i donar les ordres oportunes perquè es mantinga el bon ordre al recinte
(article 37 i següents del Reglament del Senat).
 
El president del Senat té una posició important en el protocol de l’Estat, atés que n’és la quarta autoritat després de S. M. el Rei i la resta de membres de la Família Reial, el president del Govern i el president del Congrés dels Diputats (articles 10 i 12 del Reial decret 2099/1983, de 4 d’agost, pel qual s’aprova l’ordenament general de precedències a l’Estat).
 
Actualment, presideix el Senat l’Excm. Sr. Pío García-Escudero Márquez.