SAÚDO DO PRESIDENTE DO SENADO

Última revisión 24/04/2018

Pío García-Escudero, Presidente del Senado

Sexan todos benvidos á sede electrónica do Senado, Cámara de representación territorial que integra xunto co Congreso dos Deputados as Cortes Xerais do Reino de España, onde, de acordo coa nosa Constitución, atópase representada a nosa soberanía nacional e exécrese o poder lexislativo do Estado.

A transparencia e a rendición de contas supoñen actualmente unha máxima prioridade e un firme compromiso da totalidade das institucións políticas e as administracións públicas do noso país, posto de manifesto na Lei de Transparencia, acceso á información pública e bo goberno, que as Cortes Xerais aprobaron en decembro de 2013.

Aproveitando as enormes posibilidades que hoxe nos brindan as novas tecnoloxías, o Senado desexa ofrecer mediante o seu Portal de Transparencia a maior información sobre a súa actividade parlamentaria dun xeito claro, estruturado, accesible e permanentemente actualizada. Así mesmo, o noso sitio web pon a disposición do público contidos detallados sobre o funcionamento administrativo da Cámara, incluíndo información referente aos seus distintos asuntos orzamentarios, contractuais e económicos. De igual modo, co gallo de facilitar a rendición de contas dos representantes políticos, poden ser aquí consultados todos os datos consignados nas declaracións de actividades, bens e rendas de cada un dos Senadores e Senadoras.

En todo caso, a nosa intención é facilitar canto sexa posible o exercicio do dereito de acceso á información dos cidadáns, un labor que corre a cargo da Oficina de Información do Senado, sobre cuxo funcionamento toda persoa interesada poderá atopar tamén a necesaria orientación neste portal da Internet.

O noso maior desexo é estreitar os vínculos que unen o Senado coa sociedade española, á que servimos e representamos, e cuxa confianza énos, polo tanto, absolutamente imprescindible. Espero que o noso portal institucional nos achegue a ese grande obxectivo, para cuxo logro solicito a colaboración de todos.

Pío García-Escudero

Presidente del Senado