Llista d'altes i baixes .  XII Legislatura

Últimes modificacions

Febrer 2018

Altes

Gener 2018

Baixes

Baixes de senadors