El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Llista d'altes i baixes .  XII Legislatura

IMAGEN DISOLUCION 2015

Disssoltes les Cambres el dia 5 de març de 2019,la composició del Senat es redueix als membres titulars i suplents de la Diputació Permanent.


Baixes de senadors