O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 24 de setembro de 2019. Volveranse constituír o 3 de decembro de 2019.

Registro de intereses. Actividades, bienes patrimoniales y rentas

Disoltas as Cámaras o día 24 de setembro de 2019, a composición do Senado redúcese aos membros titulares e suplentes da Diputación Permanente. Segundo o establecido no apartado 4 do Acordo das Mesas do Congreso dos Deputados e o Senado, do 21 de decembro de 2009, polo que se aproban las normas es materia de rexistro de intereses, unha vez finalizado o mandato parlamentario, as actividades declaradas polos parlamentarios mentres ostentaban a condición plena de Deputado ou Senador só se poderán facer públicas a través dun procedemento de exhibición persoal, conforme ao devandito acordo. Polo tanto, unha vez finalizado o mandato dos Senadores, so teñen carácter publico as declaracions de actividades dos Senadores que permanencen en activo como membros titulares e suplentes da Deputacion Permanente. As declaracions de bens e rendas dos Senadores que causaron baixa con motivo da disolución pódense consular a través des correspondentes publicaiciones oficiais, en virtude do estblecido no art. 160.2 da lei orgánica do réxime electoral xeral.


Relación alfabética de Senadores

Listaxe de Senadoras e Senadores.