Réximen Ecónomico


Última actualización 03/12/2019

 

 

 

Réxime xurídico aplicable ás asignacións económicas e outras axudas

Art.71.4 da Constitución Española:
«Os deputados e senadores percibirán unha asignación que será fixada polas respectivas cámaras.»

Art. 23.1 do Regulamento do Senado:
«Os senadores terán (…) dereito á asignación, dietas e indemnizacións por gastos necesarios para o desempeño da súa función que se fixen no orzamento do Senado (…)».  

Retribucións

Todas as percepcións incluídas neste apartado II de retribucións son percibidas 14 pagas e están sometidas ao réxime xeral de retención e tributación fiscais.

Asignación constitucional idéntica para todos os Senadores:  2.972,98 euros ao mes.

Complementos mensuales por razón del cargo:

Presidente del Senado
ConceptoEuros
Asignación3.242,65
Complemento4.733,59

 

Vicepresidentes del Senado
ConceptoEuros
Asignación1.278,74
Complemento2.897,84

 

Secretarios del Senado
ConceptoEuros
Asignación998,45
Complemento2.663,01

 

Complemento de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios
CargoEuros
Portavoces2.819,95
Portavoces adxuntos2.205,02

 

Complemento de la Mesa y Portavoces de las Comisiones
CargoEuros
Presidentes1.512,22
Vicepresidentes1.105,63
Secretarios737,08
Portavoces1.105,63
Portavoces adxuntos737,63

 

Estes complementos retributivos son incompatibles entre si, agás o complemento do Presidente do Senado que é compatible co de Presidente de Comisión, e o complemento dos Voceiros e Voceiros adxuntos dos Grupos Parlamentarios que son compatibles cun cargo en Comisión.

 

A distribución dos cargos nos órganos da Cámara  na actualidade é a seguinte: Mesa (1 Presidente, 2 Vicepresidentes e 4 Secretarios); Grupos Parlamentarios (7 Portavoces e 16 Portavoces Adxuntos) e Comisións (33 Presidentes, 62 Vicepresidentes, 22 Secretarios, 135 Portavoces e 9 Viceportavoces).  

 

 

Indemnizacións e axudas

Réxime xurídico

Os senadores teñen dereito ás «(&hellip:) dietas e indemnizacións por gastos necesarios para o desempeño da súa función que se fixen no orzamento do Senado (…) .” (art. 23.1 do Regulamento do Senado), e «Dentro do territorio nacional, (…) a pase de libre circulación nos medios de transporte colectivo que determine a Mesa do Senado ou ao pagamento, no seu caso, con cargo ao orzamento da Cámara, dos gastos de viaxe realizados de acordó coas normas que a Mesa en cada momento estableza» (art. 24.1 do Regulamento do Senado).

Acordo da Mesa do Senado, do 18 de novembro de 2014, en materia de control e publicidade dos desprazamentos dos Senadores (BOCG, Senado, núm. 440, do 20 de novembro de 2014). 

Indemnizacións

Con este concepto, que se perciben en 14 pagas e que ten unha contía mensual de 1.919,63 € para os senadores de circunscricións distintas a Madrid e de 915,47 € para os electos ou designados por Madrid, os parlamentarios deben afrontar os gastos que lles orixine a actividade da Cámara. É unha cantidade dedicada, pois, a cubrir gastos e por iso están exentas de tributación, de acordo co previsto no art. 17.2 b) da Lei 35/2006, do 28 de novembro.

  

Transport

 1. El Senat cobreix les despeses de transport en mitjà públic (avió, tren, autobús o vaixell) dels senadors. El Senat abona directament el bitllet a l’empresa transportista o reemborsa la despesa realitzada prèvia presentació de factura.
 2.  Així mateix, el Senat lliura als senadors una targeta-taxi amb un crèdit màxim anual de 3.000 €, vàlida per cobrir els seus desplaçaments a la Comunitat de Madrid. Madrid.
 3. En el cas que es faci servir l’automòbil propi per als desplaçaments a la Cambra per participar en alguna activitat parlamentària, i prèvia justificació, s’abonen 0,25 € per quilòmetre.

Gastos dos desprazamentos dos Senadores con cargo ao orzamento do Senado.
  

Dietas

A contía das dietas devengadas polos desprazamentos que os Senadores realizan en misión oficial cifranse en 150 euros por día no suposto de desprazamentos ao estranxeiro e 120 euros diarios na de viaxes dentro do territorio nacional.

Non se abonan dietas por desprazamento as sesións parlamentarias da Cámara (Plenos, Comisións, Ponencias,…). 

Otras medios postos a disposición dos Senadores     

 1. O Senado facilítalles aos seus membros teléfono móbil corporativo no que reciben as convocatorias da Cámara por SMS, e una Tablet para a presentación electrónica de iniciativas.
 2. Todos los Senadores disponen de despacho propio o compartido en el Senado.
 3. Determinados Senadores tienen la posibilidad de contar con personal de confianza para apoyarles en el ejercicio de su función:
  El Gabinete de la Presidencia cuenta actualmente con 8 miembros.
  Los miembros de la Mesa (Vicepresidentes y Secretarios) disponen de 2 personas cada uno.
  Distribución de asistentes por Grupos Parlamentarios (en elaboración).

   

El Senado abona a los Grupos Parlamentarios en los que se integran los Senadores, las subvenciones que se detallan en el apartado relativo a Grupos Parlamentarios.