A Administración Parlamentaria

Última revisión: 29/05/2018

A administración parlamentaria é o conxunto de servizos administrativos ao servizo do Senado. A súa denominación é a de Secretaría Xeral. Como tal administración ten un carácter profesional e eminentemente neutral e imparcial na súa actuación.

Organización e funcións da Secretaría Xeral do Senado

Ao fronte da Secretaría Xeral figura un secretario xeral (tamén chamado letrado maior) designado pola Mesa do Senado, a proposta do presidente, entre funcionarios do Corpo de Letrados das Cortes. Como tal dirixe a administración parlamentaria e é responsable do seu funcionamento ante a Mesa.

Dependen directamente del os secretarios xerais adxuntos para asuntos parlamentarios e para asuntos administrativos. Así mesmo dependen do secretario xeral as seguintes unidades:

 • Gabinete 
 • Dirección de Relacións Institucionais
 • Intervención 
 • Asesoría Xurídica
 • Dotación de Seguridade

O letrado maior adxunto - secretario xeral adxunto para asuntos parlamentarios desempeña a xefatura inmediata e a coordinación dos servizos administrativos correspondentes ás seguintes direccións:

 • Dirección de Asistencia Técnico - Parlamentaria
 • Dirección de Comisións
 • Dirección de Estudos
 • Dirección de Documentación
 • Dirección de Relacións Internacionais

O letrado maior adxunto - secretario xeral adxunto para asuntos administrativos, desempeña a xefatura inmediata e la coordinación dos servizos administrativos correspondentes ás seguintes Direccións:

 • Dirección de Recursos Humanos e Goberno Interior
 • Dirección de Orzamentos e Contratación
 • Dirección Técnica de Infraestruturas
 • Dirección de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións

Persoal da Secretaría Xeral do Senado

Na Secretaría Xeral traballan funcionarios das Cortes Xerais, contratados laborais e persoal adscrito.

Son funcionarios das Cortes Xerais os que, en virtude de nomeamento legal, se atopen incorporados ás mesmas, con carácter permanente, mediante unha relación estatutaria de servizos profesionais e retribuídos con cargo ao orzamento daquelas.

Os corpos de funcionarios son comúns ao Congreso dos Deputados e ao Senado e réxense polo Estatuto do persoal das Cortes Xerais. Isto determina que un mesmo funcionario poida traballar nunha ou outra Cámara.

Os corpos de funcionarios das Cortes Xerais son:

 • Letrados
 • Arquiveiros - Bibliotecarios
 • Asesores Facultativos
 • Redactores, Taquígrafos e Estenotipistas
 • Técnico - Administrativo
 • Administrativo
 • Ordenanzas

Así mesmo, o Senado pode contratar o persoal laboral necesario para o desempeño de funcións non atribuídas estatutariamente aos corpos de funcionarios das Cortes Xerais, nos postos de traballo que con tal carácter prevea o persoal orgánico. O persoal contratado laboralmente éo de cada cámara.

Por último, o Senado pode solicitar do Goberno a adscrición ao seu servizo de persoal pertencente a Corpos da Administración Xeral do Estado para o desempeño de funcións de seguridade e daquelas outras non atribuídas estatutariamente aos corpos de funcionarios das Cortes Xerais. Este persoal, con independencia da súa permanencia nos corpos de orixe na situación de servizo activo, dependerá a todos os efectos do presidente e do secretario xeral da Cámara.

Para máis información: