Partits polítics i Grups parlamentaris al Senat

Última revisió: 09/05/2018

El perfil polític del Senat varia en funció dels resultats electorals i de les designacions que efectuen els parlaments autonòmics, la configuració dels quals depén de les respectives eleccions autonòmiques. Els Senadors s'associen en Grups parlamentaris segons les seues preferències polítiques. Normalment aquesta agrupació ve determinada per la comuna pertinença a un partit polític, si bé hi ha Grups que es componen de Senadors de dos o més partits polítics.

Cada Grup parlamentari estarà compost, almenys, de deu Senadors. Cap Senador podrà formar part de més d'un Grup parlamentari.

En el termini de cinc dies hàbils, comptats des de la constitució del Senat, els senadors que resolguen constituir-se en Grup parlamentari lliuraran a la Presidència de la Cambra la relació nominal dels que l'integren.

Aquesta relació haurà d'estar subscrita per tots els components del Grup i ha d'indicar la denominació d'aquest i el nom del Senador que actuarà com a portaveu del mateix, així com els dels qui, eventualment, hagen de substituir-lo. Es publicarà la relació dels components de cada Grup parlamentari. Hauran d'adoptar una denominació que siga conforme amb la qual els seus membres van concórrer a les eleccions.

Podran incorporar-se als diversos Grups parlamentaris creats els Senadors que expressen la seua voluntat de fer-ho així mitjançant escrit dirigit a la Presidència de la Cambra. Aquest escrit haurà de dur el vistiplau del Portaveu del Grup corresponent. Els Senadors que no s'hagen incorporat a un Grup parlamentari passaran a integrar el Grup Mixt. El Grup Mixt inclou els Senadors d'aquells partits o coalicions que no arriben al nombre mínim per constituir Grup propi i, per tant, té una composició política heterogènia. Els Senadors que per qualsevol causa deixen de pertànyer a un Grup parlamentari de denominació específica, així com els que no s'hagen incorporat a un Grup parlamentari quedaran automàticament incorporats al Grup Mixt, llevat que en el termini de tres dies s'hagen adscrit a altres Grups ja constituïts. El portaveu del Grup Mixt, o el de qualsevol d'aquests últims donarà compte de les incorporacions que es produïsquen al President de la Cambra.

Els diferents Grups parlamentaris constituïts en el Senat gaudiran de total autonomia quant a la seua organització interna.

El Senat facilitarà als Grups parlamentaris una subvenció d'una quantia fixada en funció del nombre dels seus components i, a més, un complement fix igual per a tothom.

Dins dels Grups parlamentaris que es componguen de Senadors elegits al territori o per les assemblees legislatives o òrgans col•legiats superiors de dues o més Comunitats Autònomes, es poden constituir Grups territorials. Cap Senador podrà formar part de més d'un Grup territorial.

Cada Grup territorial estarà integrat, com a mínim, per tres Senadors elegits per l'electorat del territori o designats per la Comunitat Autònoma respectiva.

Els Grups territorials poden intervenir en els casos i en la forma establida en el Reglament del Senat.

Els senadors que decidisquen formar Grups territorials hauran de lliurar a la Presidència de la Cambra, a través dels seus respectius Grups parlamentaris, la relació nominal de les persones que els integren. Aquesta relació haurà d'estar subscrita per tots els seus components i pel Portaveu del Grup parlamentari al qual estiguen adscrits, i indicarà la denominació del Grup amb referència expressa al territori i al partit, federació, coalició o agrupació a què pertanyen els seus components, i el nom del seu representant, així com els dels qui, eventualment, hagen de substituir-lo.