Anar al Contingut (punxeu enter)

10 JULIOL 2020

XIV LEGISLATURA

Procediments legislatius especials

Última revisió 09/07/2020

 1. Lectura única
 2. Delegació de competència legislativa plena en comissió
 3. Urgència
 4. Reforma del Reglament del Senat
 5. Estatuts d’autonomia
 6. Pressupostos generals de l’Estat
 7. Fons de Compensació Interterritorial

1. Lectura única:

S’aplica a iniciatives legislatives les característiques de les quals aconsellen o la simplicitat de la qual permet la tramitació directa per part del Ple, sense emprar les fases de comissió i ponència. Ho decideix el Ple, a proposta de la Mesa, oïda la Junta de Portaveus. En relació amb la iniciativa només s’hi poden presentar propostes de vet. El debat al Ple és el previst per als debats a la totalitat o de propostes de vet, si n’hi ha (article 129 del Reglament del Senat).

2. Delegació de competència legislativa plena en comissió:

La Mesa (oïda la Junta de Portaveus), un grup parlamentari o vint-i-cinc senadors poden proposar al Ple, i aquest acordar, que un projecte o proposició de llei siguin aprovats per la comissió legislativa corresponent, sense que es requereixi deliberació posterior del Ple. Al seu torn, el Ple, en qualsevol moment i de la mateixa manera, pot decidir l’aplicació del procediment ordinari (article 130 del Reglament del Senat). En el cas que la comissió aprovi una proposta de vet, s’haurà de convocar el Ple perquè el ratifiqui o rebutgi (article 131 del Reglament del Senat).

3. Urgència:

El Reglament en preveu dos supòsits: 

 1. En els projectes declarats urgents pel Govern o pel Congrés, i en els que la Mesa del Senat ho decideixi així (d’ofici o a proposta d’un grup parlamentari o de vint-i-cinc senadors), la Cambra disposa d’un termini de vint dies naturals (referits al període ordinari de sessions) per tramitar la iniciativa (article 133 del Reglament del Senat). Això implica una reducció notable dels diferents terminis de tramitació (tots comptats en dies naturals): quatre dies per a la presentació d’esmenes i propostes de vet que es poden ampliar dos dies més, dos per designar ponència, quatre perquè aquesta n’emeti informe i cinc com a màxim perquè la comissió n’elabori el dictamen (article 135 Reglament del Senat).
 2. Quan no es pugui aplicar el procediment d’urgència descrit abans, la Mesa, a proposta de la Junta de Portaveus, pot establir que una iniciativa es tramiti en el termini d’un mes, amb reducció a la meitat dels terminis del procediment ordinari (article 136 del Reglament del Senat).

4. Reglament del Senat:

El procediment ordinari s’aplica a la reforma del Reglament de la Cambra, tot i que exigeix una votació final sobre el conjunt en la qual el text s’ha d’aprovar per majoria absoluta de senadors (article 196 del Reglament del Senat).

5. Estatuts d’autonomia:

Per la seva característica especial, els Estatuts d’autonomia tenen un procediment peculiar d’elaboració i reforma, que es regula en l’article 143 del Reglament del Senat i en la Norma supletòria de la Presidència del Senat sobre procediment a seguir per a la tramitació de la reforma dels Estatuts d’autonomia, de 30 de setembre de 1993.

6. Pressupostos generals de l’Estat:

El Senat, amb el Congrés dels Diputats, aprova els pressupostos generals de l’Estat (article 66 de la Constitució). La tramitació del projecte de Llei de pressupostos segueix el procediment legislatiu ordinari (article 148.2 del Reglament del Senat), amb algunes particularitats, entre les quals cal destacar que:

 • la tramitació gaudeix de preferència sobre la resta de treballs de la Cambra (article 148.1 del Reglament del Senat). 
 • les esmenes que impliquin la impugnació completa d’una secció es tramiten com propostes de vet (article 149.1 del Reglament del Senat). 
 • les esmenes que representin augment de crèdit han de recollir una baixa de la mateixa quantia a la mateixa secció (article 149.2 del Reglament del Senat). 
 • el debat en sessió plenària s’ha d’iniciar amb un torn sobre la totalitat (article 150 del Reglament del Senat).

7. Fons de Compensació Interterritorial:

Els projectes de distribució del Fons de Compensació Interterritorial es presenten davant del Senat, ja que el procediment legislatiu s’inicia a la Cambra Alta per imperatiu de l’article 74.2 de la Constitució. Continuarà en la tramitació el procediment legislatiu ordinari (article 140 del Reglament del Senat), amb excepció del que estableix l’article 106 del Reglament del Senat respecte de la limitació de dos mesos per a la tramitació dels projectes de llei. És la Comissió General de les Comunitats Autònomes la competent per elaborar-ne el dictamen (article 56. ñ) del Reglament del Senat), que un cop aprovat pel Ple del Senat ha de ser traslladat pel president del Senat al Congrés dels Diputats per a la tramitació posterior en aquesta Cambra (article 138.3 del Reglament del Senat).