Procedementos parlamentarios

Procedemento lexislativo ordinario


Procedementos lexislativos especiais:
 

Lectura única

Delegación de competencia lexislativa plena en Comisión

Urxencia

Regulamento do Senado

Estatutos de autonomía

Orzamentos Xerais do Estado

Fondo de Compensación Interterritorial

 

Procedemento de reforma constitucional


Procedementos de autorización:
 

 

Acordos entre comunidades autónomas

Tratados e convenios internacionais

Apreciación da necesidade de ditar leis de harmonización

 Aprobación para a aplicación do artigo 155.1 da Constitución

Disolución dos órganos das corporacións locais

 

 

Procedementos de control e impulso político:

 

Preguntas

Interpelacións

Mocións

Comunicacións e informes

Comparecencias

Comisións de investigación e especiais

 

Procedementos de elección doutros órganos:

 

Tribunal Constitucional

Consello Xeral do Poder Xudicial

Defensor do Pobo

Tribunal de Contas

Consello de Administración da Corporación RTVE

Consello Consultivo da Axencia Española de Protección de Datos

Observatorio da Vida Militar