Procediments Parlamentaris

Procediments Parlamentaris

 

Procediment legislatiu ordinari

Procediments legislatius especials:

 

Lectura única

Delegació de competència legislativa plena en comissió

Urgència

Reglament del Senat

Estatuts d’autonomia

Pressupostos generals de l’Estat

Fons de Compensació Interterritorial

 

Procediment de reforma constitucional

Procediments d’autorització:  

 

Acords entre comunitats autònomes

Tractats i convenis internacionals

Apreciació de la necessitat de dictar lleis d’harmonització

Aprovació per a l’aplicació de l’article 155.1 de la Constitució

Dissolució dels òrgans de les corporacions locals

 

Procediments de control i impuls polític:

 

Preguntes

Interpel·lacions

Mocions

Comunicacions i informes

Compareixences

Comissions d’investigació i especials

 

Procediments d’elecció d’altres òrgans:

 

Tribunal Constitucional

Consell General del Poder Judicial

Defensor del Poble

Tribunal de Comptes

Consell d’Administració de la Corporació RTVE

Consell Consultiu de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Observatori de la Vida Militar