El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Ir al Contenido (Presione enter)

20 OCTUBRE 2019

XIII LEGISLATURA

Diccionari de termes

Termes generals

Empat.

Obtenció del mateix nombre de vots a favor i en contra en una votació.
Al Senat la forma de resoldre els empats serà diferent segons l'òrgan en el qual s'hagi efectuat la votació. Si aquesta té lloc en el Ple, s’ha de fer una segona votació. Si es repeteix l'empat, s’ha de fer una tercera votació i, si en aquesta persisteix l'empat, s’entén com a rebutjat el text, dictamen, article, proposició o qüestió que es tracti. En les votacions en comissió s'aplicaran les mateixes regles que en el Ple, excepte en el cas que hi estiguin presents tots els seus membres, ja que llavors s'entendrà que no hi ha empat quan la igualtat de vots, encara que sigui idèntic el sentit en què hagin votat tots els membres de la comissió pertanyents a un mateix grup parlamentari, es pugui dirimir ponderant el nombre de vots que té cada grup en el Ple.
 

Escó.

Seient que ocupa un parlamentari en l'hemicicle o saló en el qual se celebren les sessions plenàries.

Escrutini.

Fase del procés de votació que té per objecte el recompte dels vots emesos.

Esmena.

Proposta de modificació formulada pels parlamentaris o els grups parlamentaris en virtut de la qual es pretén suprimir, afegir o alterar algun article o fragment del text d'una iniciativa parlamentària. En el cas dels textos legislatius, les esmenes han de ser congruents i complir els requisits formals de presentació que exigeix el Reglament de la Cambra.

Estatut del Personal de les Corts Generals.

Norma que regula el règim del personal de les Corts Generals, i especialment dels seus funcionaris, establint les condicions d'accés, situacions, supòsits de cessament, drets i obligacions i règim disciplinari. L’aproven les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat, reunides en sessió conjunta.

Estatut del Senador.

Conjunt de drets, deures i prerrogatives dels senadors, establerts amb el propòsit de garantir el ple exercici de les funcions corresponents a la Cambra, i que n’asseguren la independència respecte dels altres poders. Inclou el dret de presentar iniciatives, intervenir en els debats i participar en les votacions en els termes establerts en el Reglament del Senat, el règim d'incompatibilitats establert en la legislació electoral i les prerrogatives d'inviolabilitat, immunitat i submissió a un fur especial, ja que per a les causes penals contra els senadors i diputats és competent la sala penal del Tribunal Suprem.