Ir al Contenido (Presione enter)

18 SETEMBRE 2019

XIII LEGISLATURA

Diccionari de termes

Termes generals

Immunitat.

Prerrogativa en virtut de la qual els parlamentaris no poden ser inculpats ni processats sense l’autorització prèvia de la Cambra, sol·licitada mitjançant suplicatori. Amb aquesta exigència la Cambra pot comprovar, sense entrar a jutjar el fons de la qüestió —la comissió o no d'un delicte—, si darrere de l'acusació contra un senador o diputat s'oculta una persecució política. A aquest efecte se segueix un procediment en el si de la Cambra, amb participació de l'afectat i que acaba amb la decisió corresponent mitjançant votació secreta. Aquesta prerrogativa no s'aplica quan es tracti d'un delicte flagrant.

Incompatibilitats.

Règim establert en la legislació electoral, aplicable als parlamentaris, per garantir-ne la independència en l'exercici de les seves funcions, en virtut del qual determinades professions o càrrecs públics no es poden exercir simultàniament amb el seu càrrec parlamentari. A aquest efecte, en prendre possessió, els parlamentaris han de formular una declaració d'activitats que és dictaminada per la comissió que s'ocupa de les incompatibilitats. En el cas que s'apreciï alguna incompatibilitat, l'afectat ha d'optar entre el seu escó i la condició o lloc que determina la incompatibilitat. Així mateix, estan obligats a comunicar qualsevol alteració que es produeixi en la seva situació durant la legislatura.

Indemnització parlamentària.

És una part de les retribucions que percep un parlamentari, que té per objecte compensar-lo per determinades despeses que genera l'exercici de les seves funcions, entre d’altres l'allotjament i la manutenció.

Inelegibilitat.

Inelegibilitat. Situació en la qual una persona, a causa dels càrrecs o funcions que exerceix, no es pot presentar com a candidat a les eleccions generals. Les causes d'inelegibilitat, que es determinen en la legislació electoral, poden ser generals, per a tot tipus d'eleccions, o específiques per a uns comicis determinats; a més, poden estar referides a tot l'àmbit territorial de les eleccions o només a determinades circumscripcions. Amb caràcter general són inelegibles, per exemple, els membres de la Família Reial, els membres del Tribunal Constitucional o els membres de les Forces Armades.

Informe de la Ponència.

Document que conté la proposta o resultat del treball dels parlamentaris que conformen la ponència creada en el si d'una comissió parlamentària per a l'estudi d'una iniciativa legislativa o d'un assumpte concret. Vegeu “Ponència”.

Iniciativa legislativa.

Potestat que constitucionalment s'atribueix a determinats subjectes per iniciar, de forma vàlida, el procediment dirigit a aprovar, modificar o derogar una llei. És el cas dels projectes de llei, presentats pel Govern i que tenen una tramitació prioritària, de les proposicions de llei que tenen el seu origen a les Cambres o a les Assemblees Legislatives de les comunitats autònomes, o de les iniciatives legislatives populars.

Iniciativa parlamentària.

Acte pel qual s'inicia un procediment parlamentari, sigui de caràcter legislatiu, d'autorització, de control i impuls polític, sigui d'elecció d'altres òrgans. En rep la mateixa denominació l'expedient parlamentari que es tramita.

Interpel·lació.

Iniciativa en virtut de la qual un parlamentari planteja una qüestió al Govern en què l'objecte ha de versar sobre la política de l'Executiu en assumptes d'interès general. La inclusió en l'ordre del dia de les interpel·lacions s'efectua, oïda la Junta de Portaveus, d'acord amb un sistema de contingent per a cada grup parlamentari.

Interpretació del Reglament.

Facultat del president de la Cambra que li permet aclarir en cas de dubte el que estableix el Reglament de la Cambra.

Intervenció.

Cadascuna de les vegades que un orador fa ús de la paraula durant el debat parlamentari.

Intervenció del Senat.

Unitat de la Secretaria General de la Cambra que exerceix el control intern sobre l'execució dels comptes d’aquesta.

Investidura.

Acte formal per mitjà del qual el Congrés dels Diputats, després de l'exposició del seu programa de govern, concedeix la seva confiança a un candidat a qui escull com a president del Govern.

Inviolabilitat.

Prerrogativa de què gaudeixen els parlamentaris en virtut de la qual estan exempts de responsabilitat per les manifestacions escrites i orals que facin en el transcurs d'una sessió parlamentària, així com pels vots que puguin emetre en les decisions parlamentàries en les quals participin.