Ir al Contenido (Presione enter)

31 MAIG 2020

XIV LEGISLATURA

Diccionari de termes

Termes generals

Lectura única.

Procediment legislatiu especial la peculiaritat del qual rau en què el text legislatiu és directament debatut, i si escau aprovat, pel Ple de la Cambra sense que passi abans per comissió o ponència. Es pot fer servir en iniciatives legislatives la naturalesa o simplicitat de les quals ho permeten. El procediment ha de ser acordat pel Ple, a proposta de la Mesa, oïda la Junta de Portaveus. Al Congrés dels Diputats es poden presentar esmenes de totalitat i a l'articulat; al Senat, propostes de vet exclusivament. El seu debat en Ple és el previst per als debats de totalitat o de propostes de vet, si n'hi ha.

Legislatura.

Període de temps pel qual es tria un Parlament o, el que és el mateix, el temps de durada del mandat dels membres d'una Cambra. En el cas del Congrés dels Diputats i del Senat la legislatura conclou en el moment de la dissolució de les Cambres i, en tot cas, quatre anys després de la data de les eleccions generals.

Lletrat major del Senat o secretari general.

Exerceix la prefectura dels serveis administratius que formen l'Administració parlamentària i respon davant el president de la Cambra. És designat per la Mesa del Senat, a proposta del president, entre funcionaris del cos de lletrats de les Corts Generals.