El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Ir al Contenido (Presione enter)

20 OCTUBRE 2019

XIII LEGISLATURA

Diccionari de termes

Termes generals

Obertura de la sessió.

Acte del president, en Ple o en comissió, per mitjà del qual s'assenyala que l'òrgan inicia el seu ordre del dia, de manera que tot allò que es faci, digui o acordi tindrà constància i validesa jurídica.

Obstrucció.

Comportament d'un parlamentari dirigit a impedir, de vegades abusant dels mitjans reglamentaris al seu abast, la tramitació d'assumptes o l'adopció d'acords en el si dels òrgans parlamentaris. Exemples d'obstrucció parlamentària són: l'abús de la paraula, les peticions reiterades i injustificades de quòrum per deliberar i votar, les sol·licituds de votació nominal o l'absentisme que impedeix aconseguir el quòrum necessari per a l'adopció d'acords.

Ordre del dia.

Relació dels assumptes que un òrgan parlamentari ha d’examinar en una reunió. L'ordre del dia es fixa prèviament a la reunió de l'òrgan, per la qual cosa s'evita que es puguin tractar temes per sorpresa o sense coneixement d'algun dels membres de la Cambra. La seva elaboració i modificació eventual té una gran importància perquè determina quina és la prioritat que s’assignarà a les diferents iniciatives que estiguin en tramitació.
Al Senat l'ordre del dia del Ple el fixa el president d'acord amb la Mesa i oïda la Junta de Portaveus. El representant del Govern podrà incloure un sol assumpte amb caràcter prioritari. L'ordre del dia de les comissions el fixa el seu president, oïda la Mesa respectiva i tenint en compte, si escau, el programa de treballs de la Cambra. Un terç dels membres de la comissió pot incloure un sol assumpte amb caràcter prioritari.