Ir al Contenido (Presione enter)

26 MAIG 2020

XIV LEGISLATURA

Diccionari de termes

Termes generals

Reforma constitucional.

Modificació del text constitucional en virtut de la qual s'afegeix o suprimeix algun contingut o bé se substitueix el text existent per un altre. La nostra Constitució es qualifica de rígida perquè per reformar-la s’exigeixen majories molt qualificades (articles 167 i 168).

 

Registre d'interessos.

Registre públic constituït en cadascuna de les Cambres en el qual s'inscriuen les declaracions d'activitats i de béns patrimonials i rendes que han de formular els diputats i senadors a l'inici del seu mandat, quan es produeixin modificacions en les situacions declarades i en perdre la condició de parlamentaris. Qualsevol ciutadà pot consultar el contingut d'aquestes declaracions per mitjà de la pàgina web de la Cambra corresponent.

Reglament parlamentari.

Norma superior de l'ordenament parlamentari que conté les regles d'organització i funcionament de la Cambra. L’aprova cada Cambra en exercici de l'autonomia que té atribuïda constitucionalment. Malgrat la seva denominació, els Reglaments parlamentaris tenen una força equivalent a la de les normes amb rang de llei. El Reglament i la seva reforma requereixen ser aprovats per majoria absoluta de la Cambra.

Rèplica.

Intervenció que es produeix en un debat després que el seu autor hagi rebut resposta a una pregunta, interpel·lació o presa de posició en relació amb alguna iniciativa parlamentària. Acostumen a ser torns breus que donen lloc a la dúplica amb la qual acaba el debat.