Ir al Contenido (Presione enter)

18 SETEMBRO 2019

XIII LEXISLATURA

Dicionario de termos

Termos xerais

Incompatibilidades.

Réxime establecido na lexislación electoral, aplicable aos parlamentarios, para garantir a súa independencia no exercicio das súas funcións, en virtude do cal determinadas profesións ou cargos públicos non se poden exercer simultaneamente co seu cargo parlamentario. A tal efecto, ao tomar posesión, os parlamentarios deben formular unha declaración de actividades que é ditaminada pola comisión que se ocupa das incompatibilidades. En caso de que se aprecie algunha incompatibilidade o afectado debe optar entre o seu escano e a condición ou posto que determina a incompatibilidade. Así mesmo, están obrigados a comunicar calquera alteración que se produza na súa situación durante a lexislatura.

Indemnización parlamentaria.

Parte das retribucións que percibe un parlamentario, que ten por obxecto compensarlle por determinados gastos que xera o exercicio das súas funcións, entre outros o aloxamento e a manutención.

Inelexibilidade.

Situación na que una persoa, debido aos cargos ou funcións que ostenta, non pode presentarse como candidato ás eleccións xerais. As causas de inelexibilidade, que veñen determinadas na lexislación electoral, poden ser xerais, para todo tipo de eleccións, ou específicas para uns determinados comicios; ademais, poden vir referidas a todo o ámbito territorial das eleccións ou só a determinadas circunscricións. Con carácter xeral son inelexibles, por exemplo, os membros da Familia Real, os membros do Tribunal Constitucional ou os membros das Forzas Armadas.

Informe da Ponencia.

Documento que contén a proposta ou resultado do traballo dos parlamentarios que conforman a ponencia creada no seo dunha comisión parlamentaria para o estudo dunha iniciativa lexislativa ou dun asunto concreto. Véxase “Ponencia”.

Iniciativa lexislativa.

Potestade que constitucionalmente atribúese a determinados suxeitos para iniciar, de forma válida, o procedemento dirixido a aprobar, modificar ou derrogar unha ley. Tal é o caso dos proxectos de lei, presentados polo Goberno e que teñen unha tramitación prioritaria, das proposicións de lei que teñen a súa orixe nas cámaras ou nas asembleas lexislativas das comunidades autónomas, ou das iniciativas lexislativas populares.

Iniciativa parlamentaria.

Acto polo que se inicia un procedemento parlamentario, sexa de carácter lexislativo, de autorización, de control e impulso político ou de elección doutros órganos. Recibe a mesma denominación o expediente parlamentario que se tramita.

Inmunidade.

Prerrogativa en virtude da cal os parlamentarios non poden ser inculpados nin procesados sen a previa autorización da Cámara, solicitada mediante suplicatorio. Con esta esixencia a Cámara pode comprobar, sen entrar a xulgar o fondo da cuestión -a comisión ou non dun delito-, se tras a acusación contra un senador ou deputado se oculta unha persecución política. A tal efecto séguese un procedemento no seo da Cámara, con participación do afectado e que termina coa correspondente decisión mediante votación secreta. Esta prerrogativa non se aplica cando se trate dun delito flagrante.

Interpelación.

Iniciativa en virtude da cal un parlamentario expón unha cuestión ao Goberno cuxo obxecto debe versar sobre a política do Executivo en asuntos de interese xeral. A inclusión na orde do día das interpelacións efectúase, oída a Xunta de Portavoces, de acordo cun sistema de cota para cada grupo parlamentario.

Interpretación do Regulamento.

Facultade do presidente da Cámara que lle permite aclarar en caso de dúbida o establecido no Regulamento da Cámara.

Intervención.

Cada unha das veces que un orador fai uso da palabra durante o debate parlamentario.

Intervención do Senado.

Unidade da Secretaría Xeral da Cámara que exerce o control interno sobre a execución das contas da mesma.

Investidura.

Acto formal por medio do cal o Congreso dos Deputados, tras a exposición do seu programa de goberno, concede a súa confianza a un candidato ao que elixe como presidente do Goberno.

Inviolabilidade.

Prerrogativa da que gozan os parlamentarios en virtude da cal están exentos de responsabilidade polas manifestacións escritas e orais que realicen no transcurso dunha sesión parlamentaria, así como polos votos que poidan emitir nas decisións parlamentarias nas que participen.