Ir al Contenido (Presione enter)

22 XULLO 2019

XIII LEXISLATURA

Dicionario de termos

Termos xerais

Reforma constitucional.

Modificación do texto constitucional en virtude do cal se engade ou suprime algún contido ou ben se substitúe o texto existente por outro. A nosa Constitución cualifícase de ríxida porque a súa reforma esixe maiorías moi cualificadas (artigos 167 e 168).

Regulamento parlamentario.

Norma superior do ordenamento parlamentario que contén as regras de organización e funcionamento da Cámara. É aprobada por cada Cámara en exercicio da autonomía que constitucionalmente ten atribuída. A pesar da súa denominación, os regulamentos parlamentarios teñen unha forza equivalente ao das normas con rango de lei. O Regulamento e a súa reforma requiren ser aprobados por maioría absoluta da Cámara.

Réplica

Intervención que nun debate se produce tras ter recibido o seu autor contestación a unha pregunta, interpelación ou toma de posición en relación a algunha iniciativa parlamentaria. Adoitan ser quendas breves que dan lugar á dúplica coa que finaliza o debate.

Rexistro de intereses.

Rexistro público constituído en cada unha das cámaras no que se inscriben as declaracións de actividades e de bens e rendas que deben formular os deputados e senadores ao inicio do seu mandato, cando se produzan modificacións nas situacións declaradas, e ao perder a condición de parlamentarios. Calquera cidadán pode consultar o contido destas declaracións a través da páxina web da Cámara correspondente.