Ir ao contido (prema <i>enter</i>)

6 XUÑO 2020

XIV LEXISLATURA

Dicionario de termos

Termos xerais

Reforma constitucional.

Modificación do texto constitucional en virtude do cal se engade ou suprime algún contido ou ben se substitúe o texto existente por outro. A nosa Constitución cualifícase de ríxida porque a súa reforma esixe maiorías moi cualificadas (artigos 167 e 168).

Regulamento parlamentario.

Norma superior do ordenamento parlamentario que contén as regras de organización e funcionamento da Cámara. É aprobada por cada Cámara en exercicio da autonomía que constitucionalmente ten atribuída. A pesar da súa denominación, os regulamentos parlamentarios teñen unha forza equivalente ao das normas con rango de lei. O Regulamento e a súa reforma requiren ser aprobados por maioría absoluta da Cámara.

Réplica

Intervención que nun debate se produce tras ter recibido o seu autor contestación a unha pregunta, interpelación ou toma de posición en relación a algunha iniciativa parlamentaria. Adoitan ser quendas breves que dan lugar á dúplica coa que finaliza o debate.

Rexistro de intereses.

Rexistro público constituído en cada unha das cámaras no que se inscriben as declaracións de actividades e de bens e rendas que deben formular os deputados e senadores ao inicio do seu mandato, cando se produzan modificacións nas situacións declaradas, e ao perder a condición de parlamentarios. Calquera cidadán pode consultar o contido destas declaracións a través da páxina web da Cámara correspondente.