constituc40n-png

Ir al Contenido (Presione enter)

23 FEBREIRO 2018

XII LEXISLATURA

Preguntas frecuentes

Actividade parlamentaria

Que información se ofrece a través do calendario de actividades? É posible consultar as ordes do día do Pleno e das comisións?

Dende a pantalla inicial da páxina web é posible acceder a un calendario de actividades interactivo que amosa as reunións que se celebraron ou as previsións de convocatorias, aparecendo sombreados en cor vermello os días de Pleno e subliñados os días que conteñen información sobre algunha actividade. Unha vez seleccionado un día ou unha semana, pódese consultar a hora da convocatoria, así como a orde do día das reunións do Pleno, das comisións e ponencias.
Outra vía para consultar a axenda do día é o botón de “Axenda” situado na zona de actualidade da pantalla inicial. Ao lado de cada convocatoria indícase a vía de retransmisión que se vai utilizar (internet, satélite ou fibra).
Ademais do calendario xeral de actividades, que permite a consulta de reunións parlamentarias, actividade institucional e internacional, da axenda do presidente do Senado e das convocatorias de roldas de prensa, en distintas seccións da páxina pódese acceder a calendarios interactivos por tipo de actividade (é o caso do Pleno e a Deputación Permanente ou as publicacións oficiais) ou ás ordes do día das sesións convocadas (no apartado “Comisións e Ponencias”).
 

Como seguir unha sesión plenaria en directo? E a sesión dunha comisión? Poderán gardarse e enviarse os cortes de vídeo?

Para facilitar o seguimento da actividade da Cámara en tempo real créase a sección “O Senado en directo”.


Poderanse emitir a través de Internet (streaming) ata catro sesións simultaneamente. A previsión de emisións poderase consultar con carácter previo no apartado “Programación TV Senado”.

 

O sistema permite almacenar os cortes de vídeo no disco duro do usuario en formato MP4.


Unha vez finalizada a sesión, o acceso aos vídeos pódese realizar dende a consulta da sesión plenaria ou de comisión, así como dende a concreta iniciativa que fose obxecto de debate. Iso facilita a obtención de forma relacionada de toda a información xerada no debate dunha iniciativa, xa que, xunto co vídeo, poderá accederse aos diarios de sesións, aos resultados das votacións, aos textos aprobados e a toda a documentación relacionada cos asuntos tratados.


Cabe sinalar, por último, que o Senado emite en aberto a través do satélite Hispasat (Frecuencia 11.972 en Vertical, Fec 3/4, Simbol rate 27.500).
 

Como localizar unha iniciativa?

A páxina web foi pensada para amosar ao cidadán dunha forma rápida, fácil e comprensible toda a actividade que realiza o Senado.
O modelo de navegación permite aos usuarios chegar ao corazón da actividade parlamentaria, que é a tramitación das diferentes iniciativas que chegan ou se presentan no Senado, dende varios sitios da web:
1) Directamente, dende a pantalla inicial, será posible realizar buscas partindo dun texto libre.
2) Dende a pantalla inicial poderanse consultar as leis en tramitación e tramitadas, así como dende o menú de navegación lateral dentro da sección de “Actualidade”.
3) Dende as ordes do día das sesións plenarias poderanse consultar cada un dos asuntos tratados, oradores, vídeos, diarios de sesións, resultados das votacións e textos aprobados. Así mesmo, poderase enlazar con toda a información de cada iniciativa.
4) Cada unha das comisións conta cun sistema de navegación local, similar ao que se utiliza para acceder á actividade do Pleno, dende o que poderán consultarse as iniciativas en tramitación e tramitadas.
5) Na ficha de cada un dos senadores existe unha pestana dedicada á súa actividade parlamentaria, dende a que se poden consultar as iniciativas que presentou. Unha pestana similar existe na ficha de cada grupo parlamentario do Senado, dende a que poderán consultarse as iniciativas das que o grupo é autor, así como as dos senadores que forman parte do mesmo.
6) Por último, habilitouse un buscador específico que permite localizar calquera iniciativa en tramitación ou tramitada, utilizando criterios cronolóxicos, de autor, de órgano competente para coñecer do asunto e de tipoloxía. Dende o resultado da consulta será posible acceder a toda a información dispoñible da iniciativa.
O detalle de cada iniciativa preséntase cun mesmo formato. Na cabeceira proporciónanse os datos de identificación da iniciativa, na que se amosan o seu título e autor, situación, tipo de iniciativa, datas de presentación e de cualificación, número de expediente, procedemento e órgano competente para a súa tramitación e a descrición das áreas temáticas nas que se enmarca. Tamén se inclúe na táboa a ligazón “Documentos” que permite visualizar todos os escritos presentados asociados á iniciativa, así como a ligazón aos “Expedientes relacionados”, no caso de que existan. Nas iniciativas de lexislaturas anteriores inclúese tamén o dato do seu número de arquivo.
A continuación dos datos de cabeceira amósanse todos os datos de tramitación, cuxa complexidade varía en función do tipo de iniciativa. Os datos de tramitación preséntanse por orde cronolóxica, e inclúen ligazóns a todos os textos, publicacións e vídeos que poidan existir de cada iniciativa.
 

Pódense coñecer cales son as iniciativas que presentou cada senador? E cada grupo parlamentario?

Na ficha de cada un dos senadores existe unha pestana dedicada á súa actividade parlamentaria, dende a que se poden consultar as iniciativas que presentou, con ligazóns ao expediente, ao Diario de Sesións e aos cortes de vídeo.
Unha pestana similar existe na ficha de cada grupo parlamentario do Senado, dende a que poderán consultarse as iniciativas das que o grupo é autor, así como as dos senadores que forman parte do mesmo.
 

Cales son as publicacións oficiais e onde atopalas?

No ámbito parlamentario son publicacións oficiais o Boletín Oficial das Cortes Xerais (BOCG), que á súa vez ten tres seccións (Cortes Xerais, Congreso dos Deputados e Senado) e os Diarios de Sesións.
O Boletín Oficial das Cortes Xerais –sección Senado- é a publicación oficial en que se reproducen os textos e documentos cuxa difusión sexa requirida por algún precepto do Regulamento da Cámara, sexa necesaria para o seu debido coñecemento e adecuada tramitación parlamentaria, ou sexa ordenada pola Presidencia do Senado. Publícase exclusivamente en formato electrónico a través da web do Senado dende o 1 de xaneiro de 2011 e está estruturado en seis apartados: iniciativas lexislativas, mocións, autorizacións, outras actividades parlamentarias, normas sobre asuntos parlamentarios e administración do Senado.
No Diario de Sesións recóllense as transcricións das sesións do Pleno da Cámara, da Deputación Permanente e das comisións que non teñan carácter secreto. Reproduce as intervencións dos oradores, deixando constancia das incidencias producidas e do resultado das votacións, no seu caso.
As publicacións oficiais do Senado están accesibles dende a pantalla inicial da páxina web do Senado dentro do bloque “Actividade parlamentaria”. Abarcan a actividade da Cámara dende a Lexislatura Constituínte no ano 1977. A páxina web ofrece, en relación co Boletín Oficial das Cortes Xerais, sección Senado, a opción de busca por texto, así como por data a través dun calendario; así mesmo, facilítase a posibilidade de comprobar a autenticidade das copias a través do código de verificación electrónica (CVE). Para acceder ás publicacións oficiais do Congreso dos Deputados e das Cortes Xerais (tamén editadas exclusivamente en formato electrónico dende o 1 de agosto de 2012) facilítase a ligazón á páxina web do Congreso dos Deputados.
As publicacións oficiais do Senado durante o período histórico, que comprende os anos 1834 a 1923, están accesibles dende o apartado “Arquivo. O Senado na Historia”.
 

Que información proporciona o Senado sobre a actividade internacional e institucional?

Dende a pantalla inicial habilítase un acceso directo á actividade internacional do Senado, na que se ofrece información sobre as distintas asembleas e conferencias interparlamentarias, e sobre os grupos de amizade creados con cámaras doutros países cos que o Senado mantén unha especial relación de colaboración.
Por outra parte, a través do calendario de actividades é posible consultar as viaxes e visitas programadas que teñen carácter internacional, así como a actividade institucional. Ambos tipos de actividades destacaranse na zona dedicada ás noticias de actualidade cando sexan de especial relevancia.
 

Que información de actualidade ofrece a páxina web? Onde consultar as noticias?

A pantalla inicial da páxina web dá acceso directo a contidos de actualidade.
Ocupa unha zona destacada o carrusel de imaxes, asociado a un texto explicativo (slider), a través do que se comunican as noticias máis relevantes.
O acceso ás “Noticias” proporciona información sobre a actividade do Senado e da administración parlamentaria que poidan resultar de interese para os cidadáns, tales como a celebración de Xornadas de Portas Abertas ou os procedementos de selección de persoal. A iso hai que engadir os accesos directos ao calendario de actividades e á axenda do día, que permiten consultar as ordes do día das reunións, así como á relación das leis en tramitación. A información complétase coas previsións de emisións en directo e a programación TV Senado.
 

A administración parlamentaria

Que datos ofrece o Senado sobre a súa administración?

A páxina web contén información sobre a organización da súa administración, sobre a selección do seu persoal e sobre aspectos económicos e de contratación. En concreto, facilita as seguintes informacións:
- En materia de organización é posible acceder ás normas que regulan o funcionamento da Secretaría Xeral, as súas funcións, os tipos de persoal que traballan nela, o persoal orgánico e o organigrama.
- No ámbito da selección do persoal publícanse todas as convocatorias de persoal funcionario e laboral, ofrecendo ao mesmo tempo información sobre as funcións de cada corpo ou grupo profesional e os requisitos que se esixen para participar nos procesos. Esta información complétase coa relativa á actividade de formación que se desenvolve no Senado.
- Por último, publícanse as normas económicas e de contratación e, na sección dedicada ao perfil do contratante, toda a información das licitacións convocadas e adxudicadas.
 

Que é a Secretaría Xeral?

A Secretaría Xeral é o conxunto de servizos administrativos que constitúen a administración do Senado. Está configurada con criterios de estrita legalidade, imparcialidade e profesionalidade. Presta os servizos necesarios para que a Cámara poida desempeñar as súas funcións constitucionais. Réxese polas normas aprobadas pola Mesa do Senado, á que está sometida en todo momento, e polo Estatuto do Persoal das Cortes Xerais. Ten á súa fronte ao letrado maior ou secretario xeral, designado pola Mesa do Senado, a proposta do presidente, entre funcionarios do corpo de letrados das Cortes Xerais, do que depende o persoal da Secretaría Xeral, integrada por funcionarios das Cortes Xerais, contratados laborais do Senado e persoal adscrito.

Arquivo

É posible obter información sobre todos os que foron senadores ao longo da historia?

Si. É posible obter información sobre todas as persoas que foron senadores a través de varias vías. Dende a páxina inicial, na zona de “Senadores”, e dende o apartado “Arquivo. O Senado na historia”.
Así mesmo, é posible realizar consultas a través dos buscadores da páxina.
O Arquivo tamén contén información de todos aqueles senadores que non tomaron posesión, é dicir, que foron nomeados ou elixidos pero non chegaron a cumprir os demais requisitos para poder tomar posesión do cargo (non admitidos, falecidos, etc.).
 

Que tipos de senadores existiron na historia constitucional española? Prócer é a denominación que no Estatuto Real (1834-1836) se daba aos membros da Cámara Alta, denominada entón Estamento de Próceres.

Os senadores vitalicios eran nomeados polo Rei para desempeñar o cargo ata a súa morte.
Os senadores por dereito eran os que determinaban as diferentes constitucións por razón das súas especiais condicións persoais, independentemente da vontade da Coroa, como determinados membros da familia real, grandes de España e altos representantes do exército, clero e institucións do Estado.
Os senadores designados eran elixidos polas diversas corporacións civís, políticas e relixiosas para que as representasen na Cámara.
 

Que documentación podo consultar no Arquivo?

O Arquivo comprende o fondo histórico, de 1834 a 1923, e o fondo actual, que comeza en 1977. Cabe destacar, no período de 1834 a 1923, a colección completa de publicacións oficiais e a serie de expedientes persoais de próceres e senadores.
A páxina web posibilita a todos os cidadáns a consulta de gran parte dos fondos do Arquivo relacionados coa actividade parlamentaria e cos senadores. O material audiovisual e fotográfico irase incorporando a medida que avancen as tarefas de catalogación.
 

Como acceder ao Arquivo?

O acceso é libre e gratuíto. Existen varios modos de acceso aos documentos do Arquivo, entre os que destaca a canle electrónica, que permite aos cidadáns interesados en obter información, acceder a ela a través da páxina web, xa que os seus fondos están descritos e dixitalizados. Ademais é posible solicitar información e documentos do Arquivo a través de correo postal e electrónico, telefonicamente ou de forma presencial. As canles de acceso, así como as reproducións do material custodiado no Arquivo, están descritos na Carta de Servizos do Senado.

 

Características xerais da Web

Cales son os obxectivos da páxina web do Senado?

A páxina web do Senado é o resultado dun proceso de renovación tecnolóxica e de cultura organizativa inspirado no principio de apertura do Senado aos cidadáns.
A páxina web do Senado mellora o deseño, a estrutura de navegación e a presentación da información sobre a súa actividade, composición e funcións. Así mesmo, incorpora novos contidos e ferramentas para facer efectivos os principios de transparencia, rendición de contas e participación, avanzando nun camiño xa iniciado coa primeira versión que entrou en funcionamento en 1997, caracterizado por ofrecer información fiable, exhaustiva e actualizada.
Co obxecto de responder ás novas demandas de transparencia, na nova páxina non só se ofrece información de calidade, presentada de forma comprensible, intuitiva e accesible, senón que se ofrecen canles de obtención de información e acceso aos servizos, e facilítase a reutilización de datos públicos. Un potente buscador permite atopar información utilizando texto libre.
Para facilitar a participación dos cidadáns ponse á súa disposición canles de comunicación cos senadores, grupos parlamentarios, comisións e a administración parlamentaria. Outra novidade é a apertura da conta institucional do Senado na rede social Twitter, @senadoesp, con vocación de informar sobre a actividade da Cámara e manter un contacto directo cos cidadáns respondendo ás súas suxestións, dúbidas e solicitudes de información.
 

A quen está dirixida a páxina web?

A web do Senado está dirixida a todos os cidadáns e utiliza unha linguaxe clara e concisa para facer comprensible a actividade parlamentaria. A navegación pola páxina é intuitiva e accesible, ofrecéndose en todo caso información fiable e veraz.
Os usuarios expertos en temas políticos e xurídicos e os investigadores poderán atopar información exhaustiva sobre a actividade, tramitación das distintas iniciativas, publicacións oficiais e sobre a composición dos órganos da Cámara, tanto a referida ao período histórico entre 1834 e 1923, como a posterior a 1977.
Para acercar a institución a un perfil concreto de usuarios, o integrado por nenos e mozos, creáronse contidos adaptados para a sección denominada “O Pequeno Senado”, cos que poderán familiarizarse coa institución a través de viñetas, xogos e test de coñecementos.
 

Si. A páxina web foi desenvolvida seguindo as pautas definidas polo Consorcio para a World Wide Web (W3C) para obter o nivel AA. Fíxose tamén un importante esforzo de formación para que a introdución de novos contidos cumpra este nivel.
En todo caso, é posible que, sobre todo ao principio, haxa zonas ou contidos concretos que desatendan algún aspecto dos citados estándares. O Senado comprométese a seguir traballando para mellorar os niveis de accesibilidade.
 

Cales son as canles de participación que abre a páxina web?

Un dos obxectivos da nova web é facilitar a participación dos cidadáns. Para iso, ponse á súa disposición as canles de interacción de senadores e grupos parlamentarios (correo, blogs, redes sociais, páxinas persoais, etc.) e facilítase o contacto coas comisións e con diversas unidades da Secretaría Xeral.
O usuario tamén pode conectarse co Twitter da institución dende o que se informará sobre a actividade da Cámara e se responderá ás dúbidas e solicitudes de información que se formulen.
Aos efectos de agrupar baixo un mesmo acceso estas canles habilítase dende a pantalla inicial da páxina unha entrada única a través do botón “Participa”, situado na zona dedicada ás relacións cos cidadáns.
 

Pódese compartir a información da web?

Si. Unha das novidades que ofrece a nova páxina web do Senado é a posibilidade de compartir a información entre usuarios. Conscientes de que a institución ten que formar parte do novo escenario dunha “sociedade na rede”, trasladáronse á páxina web as ferramentas necesarias para iso. Os botóns de enviar e compartir, que aparecen na maioría das páxinas do sitio web, permiten ao usuario intercambiar a información en redes sociais como Twitter, Facebook ou Tuenti.

En que idiomas se pode consultar a web?

A páxina web do Senado ofrécese, ademais de en castelán, en diferentes versións lingüísticas: nas linguas que teñen carácter oficial nalgunha comunidade autónoma e en inglés.
A navegación realízase a través de toda a web na lingua seleccionada, se ben algúns contidos, como a información obtida das bases de datos do Senado, amósanse en castelán.
A través da páxina web do Senado pódense seguir as intervencións que, de acordo coas previsións do Regulamento da Cámara se producen nas linguas oficiais nalgunha comunidade autónoma: é o caso da primeira intervención do presidente electo na sesión constitutiva, das intervencións que se produzan nas sesións da Comisión Xeral das Comunidades Autónomas e das que teñan lugar no Pleno con ocasión do debate das mocións.
Tamén se poden consultar na web os diarios de sesións do Pleno ou da Comisión Xeral das Comunidades Autónomas nos que quedan transcritas as intervencións na lingua en que se producisen, xunto coa súa tradución ao castelán.
Da mesma forma, no Boletín Oficial das Cortes Xerais, Sección Senado, publícanse todas as iniciativas presentadas, ademais de en castelán, en calquera outra das linguas oficiais nas comunidades autónomas.
 

É reutilizable a información que ofrece a páxina web?

Con carácter xeral, a información que se ofrece na páxina web é pública e susceptible de reutilización.
A nova web pon a disposición dos cidadáns unha versión das publicacións oficiais do Senado (Boletín e Diario de Sesións) en formato XML.
No futuro ofrecerase a versión XML doutras informacións como as listas de senadores, de iniciativas, etc.
 

Comisións e Relatorios

Que é unha comisión? Que tipos existen e cales son as súas funcións?

Unha comisión é un órgano parlamentario funcional, composto por un número reducido de membros da Cámara en proporción ao peso numérico do seu grupo na mesma, competente para determinadas materias, e que actúa en ocasións como órgano preparatorio da actividade do Pleno e noutros casos como órgano con competencias propias. Existen varios tipos de comisións: permanentes (lexislativas e non lexislativas); de investigación, especiais, e comisións mixtas (Congreso dos Deputados-Senado). Son competencias destacadas das comisións ditaminar textos lexislativos e celebrar sesións informativas con membros do Goberno, autoridades, funcionarios e outras personalidades, así como tramitar preguntas orais e mocións.

Cantos membros ten unha comisión?

As comisións non teñen un número igual de membros. A regra xeral na actual lexislatura é 26, número válido para a inmensa maioría de comisións permanentes lexislativas que se fixa ao inicio da lexislatura. Estes membros distribúense proporcionalmente entre os diversos grupos parlamentarios. Outras comisións, como a de Comunidades Autónomas e as Mixtas, poden ter máis membros, e outras, como a de Nomeamentos, menos.

Composición do Senado

É fixo o número de senadores?

Non. Pode variar á alza ou á baixa ao cambiar o número de habitantes das distintas comunidades autónomas, xa que os parlamentos autonómicos designan un senador fixo e outro máis por cada millón de habitantes. A variación do número de senadores prodúcese ao principio de cada lexislatura (tras a celebración de eleccións xerais) e tómase como referencia o censo de poboación publicado o 1 de xaneiro do ano en que se celebran as eleccións.

Como se elixen os senadores?

A maior parte dos senadores (208) elíxense directamente pola poboación, a razón de catro por provincia. Non obstante, nas provincias insulares, cada illa ou agrupación delas constitúe unha circunscrición a efectos de elección, correspondendo elixir tres senadores a cada unha das illas maiores (Gran Canaria, Mallorca e Tenerife) e un a cada unha das restantes illas (Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura , Gomera, Hierro, Lanzarote e La Palma). As poboacións de Ceuta e Melilla elixen cada unha delas dous senadores. Os electores poden dar o seu voto a un máximo de tres candidatos nas circunscricións provinciais, dous en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta e Melilla e un nas restantes circunscricións insulares. Obteñen escano os que alcancen o maior número de votos.
Outra parte dos senadores (58) desígnase polos parlamentos autonómicos en función da súa poboación, a razón dun senador e outro máis por cada millón de habitantes do seu respectivo territorio, debendo asegurar, en todo caso, a adecuada representación proporcional.
 

Por canto tempo se elixe o Senado?

Por catro anos, pero pode acurtarse este prazo se o presidente do Goberno dispón a disolución anticipada.

É posible consultar a composición do Senado no pasado?

Si. A través da páxina web é posible consultar a composición do Senado e dos seus órganos en pasadas lexislaturas. A información ofrécese agrupada en dous grandes períodos, o histórico, de 1834 a 1923, e o actual, que comeza en 1977.

É posible consultar os resultados electorais?

Si. A través da páxina web ofrécese información sobre os resultados de todas as eleccións ao Senado que se celebraron dende 1977.

Como atopar información sobre un senador? Que contén o seu perfil?

Na sección “Senadores”, á que se accede directamente dende a pantalla inicial, pódense realizar consultas sobre a composición do Senado, atendendo aos máis diversos criterios: alfabético, xeográfico, pertenza a un grupo parlamentario, composición dos órganos da Cámara e cronolóxico. Dende o nome de cada senador é posible abrir o seu perfil ou ficha persoal.
A estrutura da ficha dun senador presenta unha parte fixa, cos datos esenciais (nome, circunscrición ou designación, data de alta, grupo parlamentario ao que pertence, grupo territorial do que é membro, formación electoral pola que se presentou ás eleccións e pertenza a un partido político) e coas canles de participación cos cidadáns que o propio senador indicou (correo, perfís en redes sociais e páxinas persoais ou blogs).
O resto da información na ficha do senador amósase activando as seguintes pestanas: “Cargos no Senado”, “Actividade parlamentaria” (que inclúe as iniciativas das que é autor), “Biografía”, “Declaración de actividades”, “Declaración de bens e rendas” e, no seu caso, “Outras lexislaturas no Senado”.
 

Como contactar cun senador?

Un cidadán pode entrar directamente en contacto cun senador a través do correo e dos mecanismos de participación, aos que se pode acceder ben dende a ficha do senador ou ben dende a sección “Participa” da zona da páxina web dedicada ás relacións cos cidadáns.

Pódense coñecer as declaracións de actividades dos senadores?

Si. As declaracións de actividades que deben formular os senadores ao inicio do seu mandato, cando se produzan modificacións nas situacións declaradas e ao perder a condición de parlamentarios, poden ser consultadas por calquera cidadán a través da páxina web, ben dende a ficha de cada senador ou ben dende a sección “Transparencia”.

Pódense coñecer as declaracións de bens e renda dos senadores?

Si. As declaracións de bens e rendas que deben formular os senadores poden ser consultadas por calquera cidadán a través da páxina web, ben dende a ficha de cada senador ou ben dende a sección “Transparencia”.

Que funcións ten un senador?

Todo senador participa nas funcións do Senado previstas na Constitución e nas leis. As principais son a lexislativa, a orzamentaria e a de control do Goberno.

Que deberes ten un senador?

Os senadores están obrigados a presentar declaración de actividades e declaración de bens e rendas. Así mesmo deben prestar xuramento ou promesa de acatamento da Constitución e respectar o réxime de incompatibilidades. Por outra parte, ten o dereito e o deber de asistir ás sesións plenarias e ás das comisións das que formen parte.

Cal é o réxime de incompatibilidades dun senador?

Para garantir a independencia dos parlamentarios no exercicio das súas funcións, a lexislación electoral establece que determinadas profesións ou cargos públicos non se poden exercer simultaneamente co seu cargo parlamentario. A tal efecto, ao tomar posesión, os parlamentarios deben formular unha declaración de actividades que é ditaminada pola comisión que se ocupa das incompatibilidades. En caso de que se aprecie algunha incompatibilidade o afectado debe optar entre o seu escano e a condición ou posto que determina a incompatibilidade. Así mesmo, están obrigados a comunicar calquera alteración que se produza na súa situación durante a lexislatura.

Que é a inviolabilidade parlamentaria?

É unha prerrogativa da que gozan os parlamentarios en virtude da cal están exentos de responsabilidade polas manifestacións escritas e orais que realicen no transcurso dunha sesión parlamentaria, así como polos votos que poidan emitir nas decisións parlamentarias nas que participen.

Que é a inmunidade parlamentaria?

É unha prerrogativa en virtude da cal os parlamentarios non poden ser inculpados nin procesados sen a previa autorización da Cámara, solicitada mediante suplicatorio. Con esta esixencia a Cámara pode comprobar, sen entrar a xulgar o fondo da cuestión -a comisión ou non dun delito-, se tras a acusación contra un senador ou deputado se oculta unha persecución política. A tal efecto séguese un procedemento no seo da Cámara, con participación do afectado e que termina coa correspondente decisión mediante votación secreta. Esta prerrogativa non se aplica cando se trate dun delito flagrante.

Canto gaña un senador? Cal é o seu réxime de protección social?

Cada senador percibe unha asignación de 2.813,91€ ao mes máis unha indemnización para os gastos que lle orixine a actividade da Cámara de 1.822,38€ (869,09€ para os senadores por Madrid). Ao anterior engádese o complemento por razón do cargo que ostentan e unha serie de prestacións que, ao amparo do Regulamento do Senado, acordou a Mesa do Senado.
A protección social dos senadores comprende o mantemento en alta dos mesmos, a cargo da Cámara, no sistema de Seguridade Social, Clases Pasivas ou Mutualidade obrigatoria ao que pertenza cada un deles.
Unha vez producida a perda do mandato, ten dereito a percibir unha indemnización por cesamento (dado que non ten dereito ao subsidio de desemprego) que é en todo caso incompatible con calquera outra percepción. Ademais, áchanse suspendidas as achegas ao plan de previsión social.
Así mesmo, como consecuencia das últimas modificacións da normativa correspondente, derrogáronse os complementos de pensión (con excepción de quen xa devindicou o dereito a percibilos ao finalizar a IX Lexislatura); o mantemento en alta da Seguridade Social dos ex-parlamentarios maiores de 55 anos e a axuda económica prevista para estes últimos; así como a prestación económica a favor do cónxuxe viúvo.
Na páxina web do Senado publícase a relación de perceptores dos complementos de pensión, axudas e indemnizacións, así como as contías dos mesmos. Así, atópanse permanentemente actualizados os datos relativos ás pensións parlamentarias, ao mantemento en alta na Seguridade Social, á complementación de ingresos, e á indemnización por cesamento.
A información detallada sobre o réxime económico e protección social dos senadores pódese atopar nas seccións “Senadores” (dentro do bloque de “Composición e organización”) e “Transparencia” (dentro do bloque de “Relacións cos cidadáns”). Tamén se ofrecen os conceptos e contías das subvencións aos grupos parlamentarios.
 

Existen cotas por xénero?

Si. A Lei electoral esixe, dende a reforma de 2007, que cando as candidaturas se agrupen en listas –que é o máis normal- as mesmas deberán ter unha composición equilibrada de mulleres e homes.
Na actualidade hai 91 senadoras. Esta cifra non supón certamente unha composición equilibrada respecto ao total de membros do Senado (266). A razón deste desfase radica, en gran medida, no sistema electoral do Senado, que dificulta as candidaturas equilibradas, sobre todo en comparación coas do Congreso: os partidos e coalicións adoitan presentar tres candidatos na maioría das circunscricións, co que non pode garantirse máis que unha candidatura a calquera dos sexos. Ademais, o elector pode dar os seus tres votos libremente, polo que a paridade dependerá tamén da súa selección.
Por outra parte, no caso dos senadores designados polos parlamentos autonómicos, a esixencia de distribución proporcional entre os seus grupos parlamentarios tamén dificulta este equilibrio, dado que hai grupos que só poden propoñer un candidato, polo que forzosamente un sexo se queda sen representación por esta vía. Así mesmo o feito de que algunhas comunidades autónomas designen un número reducido e impar de senadores contribúe a este resultado.
 

Que funcións ten un presidente do Senado?

Entre as funcións do presidente do Senado destacan as seguintes: exercer a máxima representación do Senado, convocar as sesións plenarias e presidilas, dirixir os seus debates, manter a orde, podendo impor sancións e, finalmente, interpretar o Regulamento da Cámara. Preside a Mesa, a Xunta de Portavoces e a Comisión de Nomeamentos.

Que é a Mesa do Senado? Cales son as súas funcións?

A Mesa é o órgano reitor da Cámara composto polo presidente, dous vicepresidentes e catro secretarios. A súa elección para cada lexislatura ten lugar na sesión constitutiva da Cámara. As súas competencias máis importantes son de carácter parlamentario e administrativo.
Cualifica os escritos e documentos de índole parlamentaria, declara a súa admisión ou non admisión e decide o procedemento de tramitación das distintas iniciativas; así mesmo, programa as liñas xerais de actuación da Cámara, fixa o calendario de reunións do pleno para cada período de sesións e coordina os traballos dos distintos órganos do Senado, previa audiencia da Xunta de Portavoces. De acordo co presidente e oída a Xunta de Portavoces, a Mesa fixa a orde do día das sesións plenarias.
No exercicio das súas funcións administrativas a Mesa adopta cantas decisións e medidas requiran a organización do traballo e o réxime interior da Cámara, así como aquelas que sexan necesarias en materia de contratación e de réxime laboral, e aproba o proxecto de orzamento do Senado para cada exercicio económico, dirixe a súa execución e ordena os gastos.
 

Que é a Xunta de Portavoces? Cales son as súas funcións?

A Xunta de Portavoces é un órgano integrado polo presidente da Cámara e polos portavoces dos grupos parlamentarios. Ás súas reunións, ademais dos portavoces, poderá asistir un representante do Goberno.
No Senado a Xunta de Portavoces debe ser oída para a fixación da orde do día das sesións plenarias, que é determinado polo presidente, de acordo coa Mesa; é oída con motivo de diversas iniciativas parlamentarias e respecto de asuntos relacionados coa organización interna da Cámara, cuxa resolución corresponde en xeral á Mesa ou á Presidencia. Ademais, na práctica, converteuse nun foro onde, baixo a autoridade do presidente do Senado, fanse suxestións e observacións sobre calquera aspecto relacionado co funcionamento e actividade da Cámara.
 

Cantos membros ten o Senado?

Na X Lexislatura o Senado ten 266 membros, dos que 208 son electos e 58 designados polos parlamentos autonómicos.

Que información se ofrece sobre os distintos órganos reitores do Senado?

Son varias as zonas da páxina web dende as que se pode consultar información relativa aos órganos reitores do Senado: Presidentes, Mesa e Xunta de Portavoces.
A través do calendario de actividades pódese acceder ás convocatorias e axendas de todos os órganos.
Por outra parte, dende a sección dedicada aos órganos do Senado, cada un deles ten o seu propio espazo no que se pode consultar a súa composición, actual e pasada, e obter información sobre o seu funcionamento e funcións.
Desenvolveuse un sitio dedicado ao presidente dende o que se informa sobre a súa axenda, actividades, biografía e funcións. Os anteriores presidentes tamén están presentes nesta zona da páxina a través da galería de retratos e ligazóns ás súas fichas con información biográfica e de actividade.
 

Coñecer e visitar O Senado

É posible solicitar unha visita guiada ao Senado? E asistir a unha sesión plenaria?

Si. A páxina web facilita a visita á Cámara poñendo a disposición dos cidadáns un formulario electrónico e información sobre como chegar ao Senado e en que vai consistir a visita. O mesmo sucede se o que se desexa é asistir a unha sesión plenaria.
Quen non poida desprazarse á sede do Senado, poderá descubrir os seus edificios a través dunha visita virtual que amosa as súas salas, obras pictóricas, esculturas e obxectos decorativos.
En canto ás sesións plenarias, estas emítense en directo a través de Internet e as súas gravacións poden consultarse en calquera momento unha vez celebradas.
 

Onde resolver dúbidas sobre a historia, composición, funcións e procedementos parlamentarios do Senado?

Para facilitar o coñecemento da institución elaboráronse unhas fichas temáticas sobre a historia constitucional do Senado, a súa composición, a forma de elección e designación dos senadores, as funcións e os procedementos parlamentarios. Un breve dicionario parlamentario e unha selección de preguntas frecuentes están dispoñibles na zona superior da páxina dende calquera pantalla pola que se estea a navegar.

Que ofrece a sección “Biblioteca e recursos documentais”?

As monografías e documentos que custodia o Senado configuran un patrimonio bibliográfico de gran valor cultural, que serve de soporte para a realización dos traballos parlamentarios. A Biblioteca contén libros en soporte papel e electrónico organizados en dous fondos, antigo e moderno; mapas, publicacións periódicas do século XIX, manuscritos, partituras, láminas e gravados. O seu fondo histórico está en proceso de dixitalización.
É posible realizar buscas nestes recursos a través do buscador xeral e das bases de datos bibliográficas e documentais, de acceso gratuíto.
As bibliografías sobre temas relacionados co Senado e os dossieres temáticos, que inclúen unha selección de lexislación, monografías e revistas, plans e estatísticas dos ámbitos autonómico, estatal e europeo, que están permanentemente actualizados e dispoñibles a través da web do Senado.
No Senado compílanse ademais, informacións e documentación da Unión Europea. Destaca a base de datos de iniciativas lexislativas e informes da Comisión Europea (documentos COM), que é complementada coas opinións do Goberno español e o seguimento do estado de tramitación de cada un dos proxectos lexislativos. O Senado participa na base de datos IPEX, que ofrece da posibilidade de consulta centralizada verbo do control dos parlamentos nacionais sobre a política comunitaria dos seus respectivos gobernos.
Así mesmo, o Senado conta con dúas bases de datos que permiten aos cidadáns coñecer as normas con rango de lei autonómica e a actividade dos parlamentos autonómicos: CALEX (Base de datos xurídica referida ás Comunidades Autónomas) e APCA (Base de datos da actividade parlamentaria autonómica).
Para a consulta presencial necesítase dispoñer dunha tarxeta de investigador.
 

Edita o Senado libros e folletos? Como se poden conseguir?

Si, o Senado edita libros e folletos divulgativos.
O catálogo de publicacións non oficiais do Senado pódese consultar na páxina web no apartado “Biblioteca e recursos documentais”, onde se facilitan os datos de contacto necesarios para que os usuarios interesados poidan adquirir as publicacións dispoñibles.
 

Funcións do Senado. Procedementos

Cales son as principais funcións do Senado?

As principais funcións do Senado son a lexislativa, a orzamentaria e a de control do Goberno. Ademais actúa como Cámara de representación territorial. Outras funcións relevantes son as relacionadas coa autorización de determinados tratados ou convenios internacionais e coa designación de membros doutros órganos.

Pódense consultar as leis que se están a tramitar ou que xa foron aprobadas?

Dende a pantalla inicial da páxina web é posible acceder directamente a toda a información relacionada coas leis que se están a tramitar nas Cortes Xerais e as leis que xa foron aprobadas e publicadas no Boletín Oficial do Estado.
No apartado “leis en tramitación” amósase a relación de todas as iniciativas lexislativas que tiveron entrada no Senado e que aínda non foron obxecto de publicación no BOE. Así mesmo, habilítase unha ligazón á páxina do Congreso dos Deputados para consultar as que se presentaron nesa Cámara e se atopen aínda no trámite de primeira lectura.
Dende o título da iniciativa accédese a unha pantalla que amosa todos os documentos e publicacións oficiais asociados á tramitación, tanto no seu paso polo Congreso como polo Senado, así como ao detalle das sesións nas que se debateron, incluído o vídeo da sesión.
No apartado “leis aprobadas” amósanse as xa publicadas no BOE ordenadas da máis recente á máis antiga e inclúese un buscador por texto libre. Dende cada unha das leis pódese consultar a tramitación completa da iniciativa, así como a publicación da norma mediante unha ligazón á páxina web do Boletín Oficial do Estado.
 

Cales son as fases do procedemento lexislativo no Senado?

O procedemento lexislativo é a sucesión de actos parlamentarios necesarios para que a Cámara aprobe unha lei. Son elementos necesarios do mesmo a publicidade, a posibilidade de formular emendas (sobre o conxunto ou ao articulado), o debate contraditorio e a votación. Lévase a cabo en diferentes órganos: Ponencia, Comisión e Pleno.
No Senado o procedemento lexislativo desenvólvese no prazo de dous meses, que se reduce a vinte días naturais en caso de urxencia.
O detalle dos distintos tipos de procedementos lexislativos pode consultarse na sección “Temas clave” do bloque “Coñecer o Senado”.
 

Que ocorre coas emendas e vetos aprobados polo Senado?

O Senado pode aprobar emendas (adicións, supresións ou modificacións concretas do texto tramitado) ou vetos (que implican un rexeitamento da totalidade). As primeiras requiren maioría simple de votos, os segundos maioría absoluta.
As emendas ou vetos aprobados polo Senado remitiranse ao Congreso dos Deputados en cuxo Pleno someteranse a debate e votación. As emendas do Senado incorpóranse ao texto definitivo da lei se o Congreso as ratifica por maioría simple. Os vetos do Senado poden ser levantados polo Congreso se o decide unha maioría absoluta dentro dos dous meses seguintes ou unha maioría simple unha vez transcorrido este prazo.
 

Que ocorre se o Senado non aproba emendas ou vetos?

Se o Senado non aproba emendas ou vetos o proxecto queda definitivamente aprobado como lei. Trasládase entón ao Goberno a efectos da súa sanción e promulgación polo Rei e publicación subseguinte no Boletín Oficial do Estado.

Que é a función orzamentaria? Como se tramitan os Orzamentos Xerais do Estado?

A función orzamentaria consiste na aprobación dos ingresos e gastos do Estado para un ano determinado. A iso engádese o control posterior da súa execución.
A súa elaboración e presentación é atribución exclusiva do Goberno mentres que ás Cortes corresponde o seu exame, emenda e aprobación. As facultades de emenda están sometidas a estritos requisitos. Se os Orzamentos Xerais do Estado non se aproban antes do 1 de xaneiro de cada ano, considéranse prorrogados os do ano anterior.
 

En que consiste a función de control e impulso político? A través de que procedementos se exerce?

A función de control e impulso político consiste en obter información do Goberno, someter a debate contraditorio a súa actuación e instarlle a orientar a súa política nunha determinada liña. No Senado as iniciativas parlamentarias a través das que se articula esta función son as preguntas, as interpelacións, as mocións, as mocións consecuencia de interpelación, os debates sobre as comunicacións e informes remitidos polo Goberno, as comparecencias e as comisións de investigación e especiais.
O Senado non participa nas mocións de censura nin nas cuestións de confianza.
 

Que tipos de preguntas ao Goberno poden formular os senadores?

As preguntas son iniciativas de control que poden utilizar os parlamentarios para interrogar ao Goberno sobre cuestións da súa competencia. As preguntas deben formularse mediante escrito dirixido ao presidente da Cámara. Poden ser de resposta escrita ou de resposta oral, e esta producirse no Pleno ou en comisión. Non se admiten preguntas de exclusivo interese persoal de quen as formula ou de calquera outra persoa singularizada, nin as que supoñan consulta de índole estritamente xurídica.

Como se tramitan as preguntas para a súa resposta escrita polo Goberno?

As preguntas para a súa resposta escrita polo Goberno, que poden conter máis dunha cuestións, tramítanse na súa integridade por vía electrónica e publícanse na páxina web da Cámara. O Goberno debe remitir a resposta dentro dos trinta días seguintes á súa comunicación. Se o Goberno non fai chegar a resposta dentro deste prazo, o senador interrogante poderá solicitar a inclusión da pregunta na orde do día da sesión seguinte da comisión competente por razón da materia, onde recibirá o tratamento das preguntas orais.

Como se tramitan as preguntas para a súa contestación oral en pleno? e as preguntas para a súa contestación oral en comisión?

As preguntas para contestación oral en Pleno han de conter a concisa e estrita formulación dunha soa cuestión. A inclusión das preguntas na orde do día efectúase mediante a aplicación dun sistema de cota para cada grupo parlamentario. Cabe a posibilidade de substituír as preguntas presentadas por outras relativas a asuntos acordados no Consello de Ministros ou por cuestións de especial urxencia ou actualidade. As preguntas formúlanse dende o escano. En primeiro lugar intervén o parlamentario preguntante, que formula a súa cuestión para ser contestado por un membro do Goberno. A continuación, o parlamentario dispón dunha quenda de réplica e o membro do Goberno dunha quenda de dúplica. No Senado cada un dos intervintes disporá dun tempo de tres minutos en total para facer uso das dúas quendas mencionadas.
As preguntas para a súa contestación oral en comisión deben reunir os mesmos requisitos que as preguntas orais en sesión plenaria, se ben non existen cotas e os tempos de palabra son de maior duración que nas de resposta en pleno. Só poden comparecer para responder este tipo de preguntas os ministros e os secretarios de Estado.
 

Como se tramita unha interpelación?

A interpelación é a iniciativa en virtude da cal un parlamentario expón unha cuestión ao Goberno cuxo obxecto debe versar sobre a política do Executivo en asuntos de interese xeral. Unha vez cualificadas pola Mesa do Senado, a inclusión na orde do día das interpelacións efectúase, oída a Xunta de Portavoces, de acordo cun sistema de cota para cada grupo parlamentario.
A interpelación formúlase de forma oral polo senador autor da iniciativa e así é tamén respondida por un membro do Goberno. Se o interpelante non queda satisfeito pola resposta do Goberno poderá expor unha moción consecuencia de interpelación, que se debaterá na seguinte sesión plenaria.
 

Como se tramita unha moción?

Unha moción é unha iniciativa vinculada ao control e impulso político, que se presenta coa finalidade de que o Goberno formule unha declaración sobre algún tema ou remita ás Cortes Xerais un proxecto de lei, ou de que a Cámara delibere e se pronuncie sobre un texto de carácter non lexislativo, debendo ir acompañadas, no seu caso, dunha avaliación do seu custo económico. Poden ser presentadas para que o seu debate se produza nunha sesión plenaria ou nunha comisión. No debate interveñen, ademais do autor da iniciativa, os representantes dos grupos parlamentarios. Son obxecto de votación.

Como se tramita unha comparecencia?

As comisións poden reclamar, por medio do presidente da Cámara, a presenza de membros do Goberno para ser informados sobre asuntos da súa competencia. Normalmente fano a iniciativa dun senador ou dun grupo parlamentario. As comparecencias tamén poden ser solicitadas polo propio Goberno, autorizándoas a Mesa da Comisión. Estas comparecencias regúlanse no artigo 66 do Regulamento do Senado. Ademais, as comisións poden solicitar a presenza doutras autoridades e funcionarios do Estado e das comunidades autónomas, ou doutras persoas, para ser informadas sobre cuestións da súa competencia. No debate interveñen, ademais do autor da iniciativa, os representantes dos grupos parlamentarios.

Que intervención ten o Senado nos tratados e acordos internacionais?

A Constitución establece nos seus artigos 93, 94 e 96.2 as modalidades de intervención das Cortes Xerais na conclusión e denuncia dos tratados internacionais.
O procedemento seguido cos tratados internacionais segue as mesmas fases básicas que os proxectos e proposicións de lei. A súa presentación corresponde sempre ao Goberno e intervén o Congreso e o Senado.
En primeiro lugar, os tratados que se tramitan ao amparo do artigo 93 da Constitución, aqueles que atribúen a unha organización ou institución internacional o exercicio de competencias derivadas da Constitución (por exemplo, os tratados de adhesión, ampliación ou reforma da Unión Europea) tramítanse polo procedemento das leis orgánicas e, polo tanto, requiren para a súa aprobación a maioría absoluta do Congreso nunha votación sobre a totalidade.
En segundo lugar, un amplo grupo de tratados recollidos polo artigo 94.1 da Constitución requiren tamén a previa autorización das Cortes Xerais, pero expresada sen forma de lei e por maioría simple de cada Cámara, intervindo primeiro o Congreso e logo o Senado. Tal é o caso dos tratados de carácter político, militar, que afecten á integridade territorial do Estado, aos dereitos e deberes fundamentais establecidos no Título I da Constitución, que impliquen obrigas financeiras para a Facenda Pública, ou que supoñan modificación ou derrogación dalgunha lei ou esixan medidas lexislativas para a súa execución.
Concedida a autorización polas dúas cámaras comunícase ao Goberno, que a partir dese momento pode proceder á súa ratificación.
Finalmente, para os restantes tratados, non sometidos a réxime de autorización, a Constitución só esixe que as cámaras sexan informadas da súa conclusión (artigo 94.2 da Constitución e 146 do Regulamento do Senado).
A tramitación da autorización no Senado garda similitude co procedemento lexislativo, con algunhas características singulares. A particularidade máis destacada dos tratados tramitados ao amparo dos artigos 93 e 94.1 é que non son susceptibles de emenda. Unicamente poden presentarse propostas de non ratificación (que se suxeitan ao disposto para as propostas de veto, o que equivale á necesidade de maioría absoluta para a súa aprobación), de aprazamento de ratificación ou de reserva (estas últimas sempre que os tratados prevexan esta posibilidade ou que o seu contido o admita). Se se presentan remítense á Comisión de Asuntos Exteriores que eleva ao Pleno un ditame ou proposta razoada sobre se debe accederse ou non á autorización.
Nos casos en que a decisión do Senado sobre a autorización difira da do Congreso dos Deputados debe constituírse unha Comisión Mixta. O texto que esta elabore someterase directamente ao Pleno, cuxo acordo comunicarase ao Goberno e ao Congreso dos Deputados.
A Cámara, a proposta dun grupo parlamentario ou de vinte e cinco senadores, pode requirir ao Tribunal Constitucional para que declare se un tratado ou convenio sometido á súa consideración é ou non contrario á Constitución. Acordado o requirimento suspéndese a tramitación ata a decisión o Tribunal Constitucional.
 

Que intervención ten o Senado na designación de membros doutros órganos?

O Senado ten encomendada a función de designar a membros doutros órganos constitucionais do Estado. As propostas de nomeamento, de designación ou de elección de persoas regúlanse nos artigos 184, 185 e 186 do Regulamento do Senado. O Senado, entre outros, propón a designación de catro maxistrados do Tribunal Constitucional, dez vogais do Consello Xeral do Poder Xudicial, e seis conselleiros do Tribunal de Contas, catro membros do Consello de Administración da Corporación RTVE e un membro do Consello Consultivo da Axencia Española de Protección de Datos. Tamén nomea conxuntamente co Congreso dos Deputados ao Defensor do Pobo.

Quines funcions té un senador?

Tot senador participa en les funcions del Senat previstes en la Constitució i en les lleis. Les principals són la legislativa, la pressupostària i la de control del Govern.

Grupos Parlamentarios e Partidos Políticos

Que é un grupo parlamentario?

O grupo parlamentario é unha agrupación de parlamentarios en función da súa adscrición política. Constitúense nas cámaras ao inicio de cada lexislatura.
No caso do Senado, cada grupo parlamentario estará composto, polo menos, de dez senadores. Ningún senador poderá formar parte de máis dun grupo parlamentario. Os senadores que concorresen ás eleccións formando parte dun mesmo partido, federación, coalición ou agrupación non poderán formar máis dun grupo parlamentario. Os senadores que non se incorporen a un grupo parlamentario de denominación específica pasarán a integrar o Grupo Mixto.
 

Que funcións ten un grupo parlamentario?

O grupo parlamentario desempeña un papel decisivo na vida parlamentaria: é o titular do exercicio de diversas iniciativas, como as proposicións de lei e mocións; nos debates e deliberacións participa nas quendas reservadas aos grupos parlamentarios mediante o senador que libremente designa; desenvolve un labor de coordinación, reparto de funcións e disciplina de voto en relación cos seus membros; o seu portavoz participa na Xunta de Portavoces.

Que información se ofrece sobre os grupos parlamentarios?

Os grupos parlamentarios e os partidos políticos, contan cun espazo na páxina web dende o que se ofrece información sobre a súa composición e actividade e dende o que se abren canles de comunicación e participación cos cidadáns, pois póñense á súa disposición os seus correos e perfís en redes sociais.

Cantos grupos parlamentarios hai no Senado?

Na actual lexislatura hai 7 grupos parlamentarios: Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC) e Grupo Parlamentario Mixto.

Introducción

¿Cuáles son los objetivos de la página web del Senado?

La página web del Senado es el resultado de un proceso de renovación tecnológica y de cultura organizativa inspirado en el principio de apertura del Senado a los ciudadanos.

 

La página web del Senado mejora el diseño, la estructura de navegación y la presentación de la información sobre su actividad, composición y funciones. Asimismo, incorpora nuevos contenidos y herramientas para hacer efectivos los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación, avanzando en un camino ya iniciado con la primera versión que entró en funcionamiento en 1997, caracterizado por ofrecer información fiable, exhaustiva y actualizada.

 

Con el objeto de responder a las nuevas demandas de transparencia, en la nueva página no sólo se ofrece información de calidad, presentada de forma comprensible, intuitiva y accesible, sino que se ofrecen canales de obtención de información y acceso a los servicios, y se facilita la reutilización de datos públicos. Un potente buscador permite encontrar información utilizando texto libre.

 

Para facilitar la participación de los ciudadanos se ponen a su disposición canales de comunicación con los Senadores, Grupos parlamentarios, Comisiones y la Administración parlamentaria. Otra novedad es la apertura de la cuenta institucional del Senado en las redes sociales Twitter (@SenadoEsp), Instagram (@Senadoesp), y Youtube (user/ElSenadoTV), con vocación de informar sobre la actividad de la Cámara y mantener un contacto directo con los ciudadanos respondiendo a sus sugerencias, dudas y solicitudes de información.

¿A quién está dirigida la página web?

La web del Senado está dirigida a todos los ciudadanos y utiliza un lenguaje claro y conciso para hacer comprensible la actividad parlamentaria. La navegación por la página es intuitiva y accesible, ofreciéndose en todo caso información fiable y veraz.


Los usuarios expertos en temas políticos y jurídicos y los investigadores podrán encontrar información exhaustiva sobre la actividad, tramitación de las distintas iniciativas, publicaciones oficiales, y sobre la composición de los órganos de la Cámara, tanto la referida al período histórico entre 1834 y 1923, como la posterior a 1977.


Para acercar la institución a un perfil concreto de usuarios, el integrado por niños y jóvenes, se han creado contenidos adaptados para la sección denominada “El Pequeño Senado”, con los que podrán familiarizarse con la institución a través de viñetas, juegos y test de conocimientos.

 

Sí. La página web ha sido desarrollada siguiendo las pautas definidas por el Consorcio para la World Wide Web (W3C) para obtener el nivel AA. Se ha hecho también un importante esfuerzo de formación para que la introducción de nuevos contenidos cumpla este nivel.


En todo caso, es posible que, sobre todo al principio, haya zonas o contenidos concretos que desatiendan algún aspecto de los citados estándares. El Senado se compromete a seguir trabajando para mejorar los niveles de accesibilidad.

¿Cuáles son los canales de participación que abre la página web?

Uno de los objetivos de la nueva web es facilitar la participación de los ciudadanos. Para ello, se ponen a su disposición los canales de interacción de Senadores y Grupos parlamentarios (correo, blogs, redes sociales, páginas personales, etc.) y se facilita el contacto con las Comisiones y con diversas unidades de la Secretaría General.


El usuario también puede conectarse con las cuentas de Twitter, Instagram y Youtube de la institución desde los que se informará sobre la actividad de la Cámara y se responderá a las dudas y solicitudes de información que se formulen.


A los efectos de agrupar bajo un mismo acceso estos canales se habilita desde la pantalla inicial de la página una entrada única a través del botón “Participa”, situado en la zona dedicada a las relaciones con los ciudadanos.

¿Cómo encontrar información?

La estructura de la página web permite una navegación intuitiva desde la página de inicio a través de los cuatro grandes apartados en que se estructura su información: actividad parlamentaria, composición y organización, conocer el Senado y relaciones con los ciudadanos. Estas cuatro entradas permanecen siempre activas en la barra superior de navegación. Desde la cabecera también es posible consultar el mapa de la web y enlazar con sus contenidos.


Para facilitar el acceso a la información se ha desarrollado un buscador general cuya ventana de acceso se sitúa en la cabecera de la página y está, por tanto, permanentemente accesible desde cualquier sección por la que se navegue. Permite la búsqueda de cualquier información a través de la introducción de un texto libre.


Existen además canales de atención telefónica en la oficina de información y en las unidades responsables de la prestación de los servicios.

¿Se puede compartir la información de la web?

Sí. Una de las novedades que ofrece la nueva página web del Senado es la posibilidad de compartir la información entre usuarios. Conscientes de que la Institución tiene que formar parte del nuevo escenario de una “sociedad en la red”, se han trasladado a la página web las herramientas necesarias para ello. Los botones de enviar y compartir, que aparecen en la mayoría de las páginas del sitio web, permiten al usuario intercambiar la información en redes sociales como Twitter, Facebook o Tuenti.

¿En qué idiomas se puede consultar la web?

La página web del Senado se ofrece, además de en castellano, en diferentes versiones lingüísticas: en las lenguas que tienen carácter oficial en alguna Comunidad Autónoma y en inglés.


La navegación se realiza a través de toda la web en la lengua seleccionada, si bien algunos contenidos, como la información obtenida de las bases de datos del Senado, se muestran en castellano.


A través de la página web del Senado se pueden seguir las intervenciones que, de acuerdo con las previsiones del Reglamento de la Cámara se producen en las lenguas oficiales en alguna Comunidad Autónoma: es el caso de la primera intervención del Presidente electo en la sesión constitutiva, de las intervenciones que se produzcan en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y de las que tengan lugar en el Pleno con ocasión del debate de las mociones.
 

También se pueden consultar en la web los Diarios de Sesiones del Pleno o de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en los que quedan transcritas las intervenciones en la lengua en que se hayan producido, junto con su traducción al castellano.
 

De la misma forma, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Senado, se publican todas las iniciativas presentadas, además de en castellano, en cualquier otra de las lenguas oficiales en las Comunidades Autónomas.
 

¿Es reutilizable la información que ofrece la página web?

Con carácter general, la información que se ofrece en la página web es pública y susceptible de reutilización.


La nueva web pone a disposición de los ciudadanos una versión de las Publicaciones Oficiales del Senado (Boletín y Diario de Sesiones) en formato XML.


En el futuro se ofrecerá la versión XML de otras informaciones como las listas de Senadores, de iniciativas, etc.

¿Cómo localizar una iniciativa?

La página web ha sido pensada para mostrar al ciudadano de una forma rápida, fácil y comprensible toda la actividad que realiza el Senado.
El modelo de navegación permite a los usuarios llegar al corazón de la actividad parlamentaria, que es la tramitación de las diferentes iniciativas que llegan o se presentan en el Senado, desde varios sitios de la web:

  • Directamente, desde la pantalla inicial, será posible realizar búsquedas partiendo de un texto libre.
  • Desde la pantalla inicial se podrán consultar las leyes en tramitación y tramitadas, así como desde el menú de navegación lateral dentro de la sección de “Actualidad”.
  • Desde los órdenes del día de las Sesiones plenarias se podrán consultar cada uno de los asuntos tratados, oradores, vídeos, diarios de sesiones, resultados de las votaciones y textos aprobados. Asimismo, se podrá enlazar con toda la información de cada iniciativa.
  • Cada una de las Comisiones cuenta con un sistema de navegación local, similar al que se utiliza para acceder a la actividad del Pleno, desde el que podrán consultarse las iniciativas en tramitación y tramitadas.
  • En la ficha de cada uno de los Senadores existe una pestaña dedicada a su actividad parlamentaria, desde la que se pueden consultar las iniciativas que ha presentado. Una pestaña similar existe en la ficha de cada Grupo parlamentario del Senado, desde la que podrán consultarse las iniciativas de las que el Grupo es autor, así como las de los Senadores que forman parte del mismo.
  • Por último, se ha habilitado un buscador específico que permite localizar cualquier iniciativa en tramitación o tramitada, utilizando criterios cronológicos, de autor, de órgano competente para conocer del asunto y de tipología. Desde el resultado de la consulta será posible acceder a toda la información disponible de la iniciativa. 

El detalle de cada iniciativa se presenta con un mismo formato. En la cabecera se proporcionan los datos de identificación de la iniciativa, en la que se muestran su título y autor, situación, tipo de iniciativa, fechas de presentación y de calificación, número de expediente, procedimiento y órgano competente para su tramitación y la descripción de las áreas temáticas en las que se enmarca. También se incluye en la tabla el enlace “Documentos” que permite visualizar todos los escritos presentados asociados a la iniciativa, así como el enlace a los “Expedientes relacionados”, en el caso de que existan. En las iniciativas de Legislaturas anteriores se incluye también el dato de su número de archivo.
A continuación de los datos de cabecera se muestran todos los datos de tramitación, cuya complejidad varía en función del tipo de iniciativa. Los datos de tramitación se presentan por orden cronológico, e incluyen enlaces a todos los textos, publicaciones y vídeos que puedan existir de cada iniciativa.

¿Qué información se ofrece a través del calendario de actividades? ¿Es posible consultar los órdenes del día del Pleno y de las Comisiones?

Desde la pantalla inicial de la página web es posible acceder a un calendario de actividades interactivo que muestra las reuniones que se han celebrado o las previsiones de convocatorias, apareciendo sombreados en color rojo los días de Pleno y subrayados los días que contienen información sobre alguna actividad. Una vez seleccionado un día o una semana, se puede consultar la hora de la convocatoria, así como el orden del día de las reuniones del Pleno, de las Comisiones y Ponencias.


Otra vía para consultar la agenda del día es el botón de “Agenda” situado en la zona de actualidad de la pantalla inicial. Al lado de cada convocatoria se indica la vía de retransmisión que se va a utilizar (internet, satélite o fibra).


Además del calendario general de actividades, que permite la consulta de reuniones parlamentarias, actividad institucional e internacional, de la agenda del Presidente del Senado y de las convocatorias de ruedas de prensa, en distintas secciones de la página se puede acceder a calendarios interactivos por tipo de actividad (es el caso del Pleno y la Diputación Permanente o las publicaciones oficiales) o a los órdenes del día de las sesiones convocadas (en el apartado “Comisiones y Ponencias”).
 

¿Cómo seguir una sesión plenaria en directo? ¿Y la sesión de una Comisión? ¿Podrán guardarse y enviarse los cortes de vídeo?

Para facilitar el seguimiento de la actividad de la Cámara en tiempo real se crea la sección “El Senado en directo”.


Se podrán emitir a través de internet (streaming) hasta cuatro sesiones simultáneamente. La previsión de emisiones se podrá consultar con carácter previo en el apartado “Programación TV Senado”.


El sistema permite almacenar los cortes de vídeo en el disco duro del usuario en formato MP4.


Una vez finalizada la sesión, el acceso a los vídeos se puede realizar desde la consulta de la sesión plenaria o de Comisión, así como desde la concreta iniciativa que haya sido objeto de debate. Ello facilita la obtención de forma relacionada de toda la información generada en el debate de una iniciativa, ya que, junto con el vídeo, podrá accederse a los diarios de sesiones, a los resultados de las votaciones, a los textos aprobados y a toda la documentación relacionada con los asuntos tratados.


Cabe señalar, por último, que el Senado emite en abierto a través del satélite Hispasat (Frecuencia 11.972 en Vertical, Fec 3/4, Simbol rate 27.500).

¿Se pueden conocer cuáles son las iniciativas que ha presentado cada Senador? ¿Y cada Grupo parlamentario?

En la ficha de cada uno de los Senadores existe una pestaña dedicada a su actividad parlamentaria, desde la que se pueden consultar las iniciativas que ha presentado, con enlaces al expediente, al Diario de Sesiones y a los cortes de vídeo.


Una pestaña similar existe en la ficha de cada Grupo parlamentario del Senado, desde la que podrán consultarse las iniciativas de las que el Grupo es autor, así como las de los Senadores que forman parte del mismo.

¿Qué información de actualidad ofrece la página web? ¿Dónde consultar las noticias?

La pantalla inicial la página web da acceso directo a contenidos de actualidad.


Ocupa una zona destacada el carrusel de imágenes, asociado a un texto explicativo (slider), a través del que se comunican las noticias más relevantes.


El acceso a las “Noticias” proporciona información sobre la actividad del Senado y de la Administración parlamentaria que puedan resultar de interés para los ciudadanos, tales como la celebración de Jornadas de Puertas Abiertas o los procedimientos de selección de personal. A ello hay que añadir los accesos directos al calendario de actividades y a la agenda del día, que permiten consultar los órdenes del día de las reuniones, así como a la relación de las leyes en tramitación. La información se completa con la previsiones de emisiones en directo y la programación TV Senado.

¿Qué información de actualidad ofrece la página web? ¿Dónde consultar las noticias?

La pantalla inicial la página web da acceso directo a contenidos de actualidad.


Ocupa una zona destacada el carrusel de imágenes, asociado a un texto explicativo (slider), a través del que se comunican las noticias más relevantes.


El acceso a las “Noticias” proporciona información sobre la actividad del Senado y de la Administración parlamentaria que puedan resultar de interés para los ciudadanos, tales como la celebración de Jornadas de Puertas Abiertas o los procedimientos de selección de personal. A ello hay que añadir los accesos directos al calendario de actividades y a la agenda del día, que permiten consultar los órdenes del día de las reuniones, así como a la relación de las leyes en tramitación. La información se completa con la previsiones de emisiones en directo y la programación TV Senado.

¿Cuál es el nivel de transparencia de la página web?

La página web del Senado refleja el compromiso de la institución en materia de transparencia. Además de ofrecer una información fiable y exhaustiva, que permite el acceso a más de un millón y medio de documentos, ésta se presenta de forma comprensible y estructurada, permitiendo así una fácil localización. Para facilitar el acceso a la información existen canales de atención electrónica y telefónica.


Además de los contenidos relacionados con la actividad, composición, organización y funciones del Senado, la página hace pública información sobre los siguientes aspectos:

 

  • Régimen económico y de protección social de los Senadores, que incluye información sobre las retribuciones de los parlamentarios, las dietas e indemnizaciones que perciben, el régimen de transporte, el material tecnológico puesto a su disposición y las subvenciones a los Grupos parlamentarios.
  • Declaraciones de actividades y de bienes y rentas de los Senadores.
  • Información necesaria para poder presentarse y realizar el seguimiento de procesos de selección de personal, de selección de becarios o de participantes en seminarios de formación.
  • Contratación, a través del perfil del contratante, los procedimientos en curso y la contratación ya adjudicada con indicación del procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que se ha publicitado, la identidad del adjudicatario, e información sobre el sellado de tiempo.

 


El Senado, sensible a las crecientes demandas de transparencia, irá incorporando a través de la página web nuevas informaciones.  

Pleno e Deputación Permanente

Que é o Pleno? Cales son as súas funcións?

O Pleno é o órgano funcional da Cámara formado por todos os seus parlamentarios. O Pleno coñece dos asuntos máis relevantes e na maioría dos casos ten a última palabra no debate e aprobación das iniciativas que lle son sometidas polas comisións para a súa consideración.
Entre as principais funcións do Pleno destacan as seguintes: aprobar vetos e emendas presentados no Senado respecto aos proxectos e proposicións de lei recibidos do Congreso, entre eles o proxecto de lei de orzamentos xerais do Estado; autorizar a ratificación de tratados e convenios internacionais; aprobar mocións; debater preguntas e interpelacións e elixir aos membros de órganos constitucionais, como o Tribunal Constitucional, o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Tribunal de Contas e o Defensor do Pobo.
 

Cando se reúne o Pleno?

O Pleno reúnese habitualmente dúas semanas de cada mes, os martes e os mércores e ás veces os xoves, conforme a un calendario e orde do día previamente establecido.

Que é a Deputación Permanente?

A Deputación Permanente é o órgano encargado de convocar sesións extraordinarias e de velar polos poderes da Cámara cando non estea reunida ou cando a mesma esgotou o seu mandato ou se disolva e ata que se constitúa a nova Cámara. Presídea o presidente da Cámara e intégrana un mínimo de 21 parlamentarios elixidos polos grupos parlamentarios en proporción á súa importancia numérica. Constitúese ao principio da lexislatura.

Relacións cos cidadáns

Cal é o nivel de transparencia da páxina web?

A páxina web do Senado reflicte o compromiso da institución en materia de transparencia. Ademais de ofrecer unha información fiable e exhaustiva, que permite o acceso a máis dun millón e medio de documentos, esta se presenta de forma comprensible e estruturada, permitindo así unha fácil localización. Para facilitar o acceso á información existen canles de atención electrónica e telefónica.
Ademais dos contidos relacionados coa actividade, composición, organización e funcións do Senado, a páxina fai pública información sobre os seguintes aspectos:
- Réxime económico e de protección social dos senadores, que inclúe información sobre as retribucións dos parlamentarios, as dietas e indemnizacións que perciben, o réxime de transporte, o material tecnolóxico posto á súa disposición e as subvencións aos grupos parlamentarios.
- Declaracións de actividades e de bens e rendas dos senadores.
- Información necesaria para poder presentarse e realizar o seguimento de procesos de selección de persoal, de selección de bolseiros ou de participantes en seminarios de formación.
- Contratación, con indicación do obxecto, o importe de licitación e de adxudicación, o procedemento utilizado para a súa celebración, os instrumentos a través dos que se publicou e a identidade do adxudicatario.
O Senado, sensible ás crecentes demandas de transparencia, irá incorporando a través da páxina web novas informacións.
 

Que canles de participación ponse a disposición dos cidadáns?

Aproveitando as facilidades que a tecnoloxía ofrece para a conexión cos cidadáns, o Senado inaugura unha nova etapa coa creación dun perfil institucional en Twitter, @senadoesp, que permitirá unha comunicación directa, continuada e inmediata cos internautas.
A comunicación directa cos senadores e os grupos parlamentarios facilítase a través de dúas vías:
- “Escribe a”: que se articula a través dun formulario que o cidadán poderá enviar electronicamente.
- Acceso directo aos seus perfís en blogs e redes sociais, como Twitter, Facebook, Tuenti ou Linked-in.
Ambas canles pódense atopar na ficha de cada senador e de cada grupo parlamentario e, ademais, no apartado “Participa”, que engade ás anteriores canles a posibilidade de entrar en contacto coas comisións. A lo longo da páxina ofrécense datos de contacto para facilitar a comunicación co cidadán.
 

Existe unha Carta de Servizos? Que compromisos adquire o Senado nas súas relacións cos cidadáns?

Si. A Mesa do Senado, na súa reunión do día 23 de outubro de 2012 aprobou, co obxectivo de mellorar os niveis de calidade na xestión dos servizos que presta a administración parlamentaria, a Carta de Servizos do Senado. A carta informa aos cidadáns sobre os compromisos de calidade que adquire e sobre os dereitos e obrigas dos cidadáns nas súas relacións co Senado. Anualmente realizarase unha avaliación cuxo resultado publicarase na páxina web.

Por que “O Pequeno Senado”?

O “Pequeno Senado” é o resultado do convencemento de que un Senado para todos necesita achegarse aos máis mozos.
Un gran número de nenos e mozos están familiarizados coas novas tecnoloxías, teñen acceso a Internet en casa ou nos colexios e utilízano como fonte de información, ademais de como canle de socialización, ocio e entretemento. Os aspectos informativo e lúdico integráronse no desenvolvemento deste apartado, co obxectivo de transmitir aos máis pequenos conceptos como a democracia, o pluralismo político, a importancia do debate e da negociación na adopción de acordos, ou o papel das institucións.
 

Que é o dereito de petición e como pode exercerse?

O dereito de petición é un dereito fundamental cuxa titularidade corresponde a toda persoa física ou xurídica, con independencia da súa nacionalidade e que está recollido nos artigos 29 e 77 da Constitución e desenvolvido na Lei Orgánica 4/2001.
Pódese exercer de forma individual ou colectiva e consiste na facultade de dirixirse aos poderes públicos para, ou ben por en coñecemento destes certos feitos ou reclamarlles unha intervención, ou ambas cousas á vez.
Para facilitar o exercicio deste dereito inclúese un modelo de escrito para a súa presentación ante o Rexistro Xeral do Senado de forma presencial ou ben remitido por escrito. Deberán incluír a identidade do solicitante ou solicitantes, nacionalidade, domicilio para a práctica de notificacións, destinatario da petición, así como o seu obxecto.
Unha vez presentadas as peticións, serán examinadas pola Comisión de Peticións. No informe que debe emitir en cada período ordinario de sesións, que é obxecto de consideración polo Pleno do Senado, figurará a decisión adoptada respecto a cada petición, con indicación, no seu caso, da autoridade á que se remitiu para a súa contestación. As contestacións que se reciban ás peticións trasladaranse aos seus autores.
 

É posible formular suxestións e queixas?

Si. O Senado agradece calquera observación que permita mellorar o contido da páxina web. As suxestións e queixas que se formulen serán analizadas e contestadas de forma motivada.

Quen pode traballar no Senado?

Todas as persoas que, previa superación da oposición ou proceso selectivo correspondente, fosen nomeadas funcionarios das Cortes Xerais ou contratados como persoal laboral do Senado. Así mesmo, quen sendo funcionario doutras administracións, estean adscritos ao Senado para ocupar determinados postos do persoal orgánico, xeralmente no ámbito da seguridade. Finalmente, o persoal eventual, caracterizado pola relación de confianza que lles une aos membros da Mesa da Cámara ou aos senadores que os propoñan.
A información sobre os distintos tipos de persoal, os requisitos, as convocatorias e as principais fases dos procesos publícanse na zona “Traballar e formarse no Senado”, directamente accesible dende a pantalla inicial.
 

Existen bolsas de formación no Senado?

A Mesa da Cámara convoca anualmente bolsas nas especialidades de medios de comunicación e documentación. Os requisitos das convocatorias publícanse na zona “Traballar e formarse no Senado”, directamente accesible dende a pantalla inicial.

Onde atopar información sobre os procedementos de contratación en curso e adxudicados?

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, o Senado difunde, a través de Internet, o seu perfil de contratante.
A través do “Perfil do contratante”, directamente accesible dende a pantalla inicial, publícase a información relativa á contratación administrativa, incluídos os anuncios de licitación, os pregos de contratación, as convocatorias de actos públicos de apertura de ofertas ou a adxudicación dos contratos.
 

Como exercitar os dereitos relacionados coa protección de datos de carácter persoal?

Os cidadáns teñen dereito a exercer os dereitos de rectificación, oposición e cancelación recoñecidos na lexislación sobre protección de datos de carácter persoal, dirixindo un escrito á Secretaría Xeral do Senado.