Carta de serveis

 

INTRODUCCIÓ

 
El Senat exerceix, juntament amb el Congrés dels Diputats, la potestat legislativa de l’Estat, n’aprova els pressupostos i controla l’acció del Govern, a més d’altres competències expressades en la Constitució espanyola. Actua amb plena autonomia en l’exercici de les seves funcions.
 
L’objectiu de la Carta de Serveis és millorar els nivells de qualitat en la gestió dels serveis i, especialment, facilitar-ne la difusió i l’accés a la informació. El Senat garanteix l’actualització permanent i la qualitat de la informació que ofereix per mitjà de la pàgina web i de l’Oficina d’Informació, i garanteix l’accés als documents custodiats a l’Arxiu del Senat. Igualment, amb la finalitat d’apropar el Senat als ciutadans, s’obren canals de comunicació i participació amb els ciutadans i se’n facilita l’assistència a la seu.
 
Mitjançant la Carta de Serveis el Senat informa els ciutadans sobre els compromisos de qualitat que adquireix en la prestació dels serveis i sobre els drets i obligacions dels ciutadans en les seves relacions amb el Senat.
 
Atenent aquestes consideracions la Mesa del Senat, en la seva reunió del dia 23 d’octubre de 2012, ha aprovat la present CARTA DE SERVEIS.
 

RESPONSABLE DE LA CARTA DE SERVEIS

 
La Secretaria General del Senat és responsable de la Carta de Serveis i s’encarrega de vetllar pel compliment dels compromisos que s’hi adquireixen i d’impulsar-ne les accions de millora pertinents.
 
Secretaría General del Senado
c/ Bailén nº 3
28071 – Madrid
Telèfon: 915 381 000
Correu electrònic: sgral@senado.es

 

 

SERVEIS ALS CIUTADANS

 

OFICINA D’INFORMACIÓ

 
L’Oficina d’Informació actua com un servei central encarregat de rebre i respondre consultes i difondre informació sobre la composició i les activitats del Senat, així com sobre els continguts i serveis que s’ofereixen mitjançant la seva pàgina web.
 
No ofereix opinions ni participa en debats amb els ciutadans. Tampoc atén consultes sobre aplicació o interpretació legislativa.
 
Canals d’atenció:
 
Telefònica: 900 103 038; 915 381 852/853/854; 915 381 518
 
Electrònica: formulari
 
Twitter: @SenadoEsp
 
Postal: Oficina de Información. Senado
              Calle Bailén nº 3
              28071 Madrid
 
Horari:  De dilluns a dijous, de 9.30 h a 14 h i de 16 h a 18.30 h, i divendres de 9.30 h a 14 h 
 
 

INFORMACIÓ PER MITJÀ DE LA PÀGINA WEB (www.senado.es)

 
El Senat ofereix mitjançant la seva pàgina web informació exhaustiva i actualitzada per tal de garantir la transparència de la seva activitat, amb la qual es pretén facilitar als ciutadans el coneixement i la fiscalització de la seva actuació.
 
El Senat es compromet a fer l’esforç que calgui perquè la informació es presenti d’una manera estructurada, entenedora, reutilitzable i accessible per a tots els ciutadans.
 
 

Informació sobre activitat parlamentària:

 

 • Calendari i agendes
 • Publicació de les convocatòries, agendes i, si escau, ordres del dia dels òrgans del Senat (Mesa, Junta de Portaveus, Ple, Diputació Permanent, comissions i ponències d’estudi), així com de les previsions de l’activitat institucional i internacional de la Cambra.

   

 • Lleis en tramitació i aprovades
 • Informació sobre lleis en tramitació, amb indicació de la fase en què està el procediment, i sobre lleis aprovades. Es facilita l’accés a l’expedient complet, des del qual es poden consultar tots els documents presentats al llarg de la tramitació, els debats —per mitjà dels enregistraments de vídeo i les transcripcions del Diari de Sessions—, el resultat de les votacions i els textos aprovats en les diferents fases, així com l'enllaç al BOE.

   

 • Control del Govern i impuls polític
 • Accés a les iniciatives de control del Govern i impuls polític (preguntes, interpel·lacions, mocions…), entre les quals destaquen les preguntes presentades pels senadors perquè el Govern hi respongui per escrit, a les quals s’associa la resposta corresponent.

   

 • Sessions plenàries
 • Accés als ordres del dia mitjançant un calendari que permet la cerca de les sessions ja celebrades i de les sessions previstes. 

   

  Quan s’està celebrant una sessió plenària, s’ofereix la possibilitat de seguir-ne l’emissió en directe o d’accedir a informació que s’actualitza a mesura que la sessió transcorre, que inclou els documents associats, oradors, enregistrament i transcripció dels debats, resultat de les votacions, tramitació donada als assumptes i textos aprovats.

   

 • Sessions de la Diputació Permanent
 • Informació sobre la composició i activitat de la Diputació Permanent, en termes similars als de les sessions plenàries.

   

 • Sessions de comissions i ponències
 • Informació actualitzada sobre la composició i activitat de les comissions i ponències, amb les convocatòries, ordres del dia, consulta d’iniciatives tramitades i en tramitació, així com l’accés als documents, debats i textos aprovats definitivament en cada sessió. En cada comissió es faciliten dossiers amb enllaços d’interès relacionats amb la seva activitat.

   

 • Publicacions oficials
 • Accés a les publicacions oficials del Senat —electròniques des de l’1 de gener de 2011—, del Congrés dels Diputats i de les Corts Generals (Butlletins Oficials de les Corts Generals i Diaris de Sessions), actualitzades diàriament. 

 

 

Emissió en directe de les sessions i arxiu audiovisual:

 
Les sessions plenàries i de comissions es retransmeten en directe a través de la pàgina web. Per facilitar-ne la localització i accés s’agrupen a la zona d’actualitat sota la denominació “Senat en directe”, i se’n poden consultar les previsions mitjançant la programació TV Senat.

Quan les sessions s’han celebrat es pot accedir a l’àudio i vídeo de les intervencions, per mitjà de l’arxiu audiovisual i de diferents zones de la pàgina, com, per exemple, els calendaris d’activitats, les fitxes de cada senador o les iniciatives.
 
 

Composició i organització del Senat:

 

 • Senadors
 • Permet consultar la composició actual i històrica del Senat, amb possibilitat d’obtenir relacions de senadors combinant diversos criteris (alfabètic, cronològic, pertinença a grups parlamentaris, composició dels òrgans, procedència geogràfica de l’elecció o designació…).

   

  Així mateix s’ofereix informació sobre cadascun dels senadors, amb dades relatives al seu mandat, els càrrecs que representa al Senat, la seva activitat parlamentària (iniciatives presentades i intervencions en Ple i en comissions), les dades biogràfiques i l’accés a les seves declaracions d’activitats i de béns i rendes. Si ha estat membre del Senat en altres legislatures, s’ofereix informació sobre els càrrecs i l’activitat desenvolupada.

   

  La informació relativa als senadors es completa amb dades sobre el seu estatut i el seu règim econòmic i de protecció social.

   

 • Grups parlamentaris
 • Informació sobre la composició i activitat dels grups parlamentaris i dels senadors que en formen part.

   

 • Òrgans del Senat
 • Informació sobre la composició, les funcions i el funcionament dels òrgans de la Cambra: president, Mesa, Junta de Portaveus, Ple, Diputació Permanent, comissions i ponències.

   

  En el lloc del president hi destaca una zona d’actualitat, que permet consultar-ne l’agenda, i la relació històrica de presidents del Senat.

   

 • Administració parlamentària
 • Mostra l’organigrama de la Secretaria General del Senat amb la identificació dels titulars dels òrgans directius i dades sobre el personal del Senat i les seves classes i funcions.

   

  Així mateix inclou l’accés a les normes d’organització i personal del Senat i de les Corts Generals i a les normes econòmiques i de contractació.

 

 

Informació general sobre el Senat:

 

Informació sobre la història del Senat, el seu paper en el sistema bicameral espanyol, la forma d’elecció i designació dels senadors i el seu estatut, les funcions i organització del Senat i els procediments parlamentaris, en format de fitxes temàtiques (“Temes clau”).
 
Des de qualsevol pantalla de la pàgina es poden consultar el Diccionari parlamentari, una selecció de preguntes freqüents i enllaços d’interès.
 
La informació es completa amb imatges i dades sobre l’art i patrimoni del Senat i amb una visita virtual a les seves dependències.
 
 

Cercadors:

 
La pàgina web permet trobar informació d’una forma fàcil i estructurada per mitjà d’un cercador general, accessible des de totes les pantalles, i de diversos cercadors sectorials entre els quals destaquen els de notícies, iniciatives, publicacions oficials, senadors, documents de l’arxiu, recursos bibliogràfics i contractació.
 
 

Consulta de catàlegs i bases de dades de la biblioteca i recursos documentals:

 
Per accedir a la sala de lectura de la Biblioteca cal disposar de la targeta d’investigador del Senat.
 
 

Serveis de difusió selectiva d’informació:

 
Els ciutadans poden subscriure’s per RSS a tots els continguts que el Senat actualitza amb freqüència i que siguin del seu interès.
 
 

El Senat i els joves:

 
La pàgina web ofereix material educatiu especialment dirigit als joves per donar a conèixer l’activitat de la Cambra per mitjà de jocs i tests de coneixements diferenciats per a dos grups d’edat (menors de 8 anys i majors de 8 anys). Inclou un curt d’animació i la possibilitat que formulin suggeriments i manifestin la seva opinió.
 
 

ACCÉS A L’ARXIU

 
Els fons de l’Arxiu del Senat estan integrats pels documents generats i rebuts a la institució des del seu origen, i són accessibles al públic a través de consultes electròniques i presencials. Una gran part dels documents relacionats amb l’activitat parlamentària i amb els senadors es poden consultar mitjançant la pàgina web, que comprèn el període històric de 1834 a 1923 i l’actual, que comença el 1977. Cal destacar, en el període de 1834-1923, la col·lecció completa de publicacions oficials de la Cambra i la sèrie d’expedients personals de pròcers i senadors, que té un rellevant valor històric.
 
Tota la documentació és de lliure accés excepte el que estableix la legislació vigent i, si escau, per acords de la Mesa del Senat.
 
Serveis:
 • Atenció telefònica i resposta a consultes remeses per correu electrònic i correspondència postal per part d’investigadors, ciutadans i institucions públiques i privades.
 • Cerca de documents, en qualsevol suport, inclòs el fotogràfic i audiovisual.
 • Assessorament als usuaris en la cerca i localització de documents de forma immediata i personalitzada.
 • Expedició de certificats i còpies autenticades dels documents que custodia.
 • Reproducció dels documents que sol·licitin, preferentment en format digital.
 
En els documents reproduïts que es vulguin publicar hi haurà de constar el nom de l’Arxiu, el codi de referència i la signatura. Ex.: ES.28079. AS. HIS-0348-01.
 
Canals d’atenció:
 
Presencial: Departament d’Arxiu
 
Telefònica: 91 538 15 05
 
Electrònica: archivo@senado.es
 
Postal: Departamento de Archivo. Senado
Calle Bailén nº 3
28071. Madrid
 
Horari d’atenció: De dilluns a dijous, de 9 h a 14.30 h i de 16 h a 18.30 h, i divendres de 9 h a 14.30 h
 
Per motius de seguretat, l’accés no està permès durant la celebració de sessions plenàries.
 
 

PARTICIPACIÓ

 
Amb l’objectiu de facilitar la participació dels ciutadans, es posen a la seva disposició mitjançant la pàgina web els canals de comunicació (correu, blocs, xarxes socials, pàgines personals…) dels senadors, grups parlamentaris i comissions des d’un mateix accés.
 
Així mateix, el Senat manté un perfil institucional a la xarxa social Twitter, @SenadoEsp, amb l’objectiu de facilitar la comunicació i participació dels ciutadans, informar sobre la composició i activitats de la Cambra i respondre els dubtes i sol·licituds d’informació que els usuaris plantegin per aquest canal.
 
 

VISITES AL SENAT I ASSISTÈNCIA A SESSIONS PLENÀRIES

 
El Senat d’Espanya es pot visitar, prèvia sol·licitud, sempre que l’activitat parlamentària ho permeti, de dilluns a divendres. Les visites són guiades i gratuïtes, amb una durada aproximada d’una hora. Durant el recorregut guiat es mostraran les diferents sales i els quadres més rellevants i s’oferirà una breu explicació sobre la seva història, la composició i el funcionament del Senat.
 
Es pot assistir a les sessions plenàries, prèvia sol·licitud. L’assistència tindrà una durada màxima d’una hora i els visitants se situaran a la tribuna pública de l’hemicicle.
 
L’accés al Senat es fa pel carrer Bailén, 3. Els visitants hauran de presentar el seu DNI o passaport.
 
Canals d’atenció:
 
Telefònica: 91 538 13 75/ 91 538 19 38
 
Electrònica: visitas@senado.es
 
Horari de visites guiades: de dilluns a divendres, a les 10, 11, 12, 13, 16 i 17 hores. No es fan visites guiades durant el mes d’agost, Setmana Santa ni festius ni els dies en què està previst que se celebri sessió plenària.
 
Horari d’assistència a sessions plenàries: les sessions plenàries del Senat comencen en general els dimarts a les 16 hores i els dimecres i dijous a les 9.30 hores. Se celebren habitualment cada dues setmanes, d’acord amb el calendari de sessions plenàries que aprova la Mesa del Senat cada semestre i que es pot consultar a la pàgina web.
 
 

OPOSICIONS, PROCESSOS SELECTIUS, BEQUES I SEMINARIS

 
 • Informació sobre oposicions i processos selectius:
 
La pàgina web ofereix informació sobre els requisits per accedir a la condició de funcionari de les Corts Generals o de personal laboral del Senat i els exercicis i temaris de les últimes convocatòries de cada cos de funcionaris i de grups professionals de personal laboral. Per als processos en curs es publiquen les convocatòries amb informació de totes les fases del procediment.
 
Canals d’atenció:
Telefònica: 915 381 437
 
 • Informació sobre els requisits i convocatòries dels processos de selecció, becaris i participants en els seminaris organitzats pel Senat:
 
Beques de formació arxivística, documental i bibliotecària:
 
Canals d’atenció:
Telefònica: 915 831 477
 
Beques de formació pràctica sobre comunicació institucional:
 
Canals d’atenció:
Telefònica: 915 381 092
Electrònica: prensa@senado.es
 
Seminari Giménez Abad:
 
Canals d’atenció:
Telefònica: 915 381 421
Electrònica: estudios@senado.es
 
 

CONTRACTACIÓ

 
A més de les normes econòmiques, pressupostàries i de contractació del Senat, es publica al perfil del contractant tota la informació rellevant i sobre els contractes ja adjudicats i sobre els procediments de licitació en curs.
 
Canals d’atenció:
Telefònica: 915 381 461
 
 

SUGGERIMENTS I QUEIXES

 
Els ciutadans poden contribuir a la millora dels serveis que s’ofereixen formulant els suggeriments i queixes que considerin convenients, que el Senat es compromet a analitzar, contestar i, en la mesura del possible, incorporar.
 
Les queixes formulades no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni el fet de presentar-les interromprà els terminis establerts en la normativa vigent. Aquestes queixes no condicionen, de cap manera, l’exercici de les accions o drets restants que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir aquells que es considerin interessats en el procediment.
 
L’incompliment dels compromisos declarats en aquesta Carta no donarà lloc en cap cas a responsabilitat patrimonial del Senat.
 
Canals d’atenció:
 
Presencial: Registre de la Secretaria General del Senat
 
Telefònica: 900 103 038; 915 381 852/853/854; 915 381 518
 
Electrònica: formulari
 
Postal: Calle Bailén nº 3
28071 Madrid

 

 

DRETS I OBLIGACIONS DELS CIUTADANS

 

DRETS

 • Ser atesos de manera amable i respectuosa per qualsevol dels canals posats a la seva disposició.
 • Tractar els temes que l’incumbeixin amb total confidencialitat.
 • Ser atesos en un Senat accessible, sense barreres.
 • Rebre una resposta raonada, basada en la normativa vigent, davant de qualsevol sol·licitud d’informació que facin.
 • Contribuir a la millora dels serveis formulant els suggeriments i queixes que considerin convenients, fent servir els canals adequats.
 • Accedir als documents de l’Arxiu.
 • Participar en els procediments de selecció del personal i en la convocatòria de beques i seminaris organitzats pel Senat.
 • Participar en els procediments de licitació convocats pel Senat en els termes establerts en la normativa vigent.
 • Exercir els drets de rectificació, oposició i cancel·lació reconeguts en la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
 • Obtenir un servei de qualitat en consonància amb els compromisos que s’adquireixen mitjançant aquesta Carta de Serveis.

 

OBLIGACIONS

 • Fer servir els procediments establerts per a cada cas.
 • Aportar la informació o documentació que se li requereixi per dur a terme un servei òptim. 

 

NORMES D’APLICACIÓ

 • Constitució espanyola
 • Reglament del Senat
 • Normes d’accés a l’Arxiu i a serveis documentals:
 • Norma sobre valoració i eliminació de documents del Senat

  Normes d’accés extern a les unitats documentals del Senat

 • Normes de personal de Corts Generals i del Senat:
 • Estatut del Personal de les Corts Generals

  Conveni col·lectiu del personal laboral del Senat

  Normes d’organització del Senat

  Plantilla orgànica de la Secretaria General del Senat

  Normes sobre composició i funcionament dels tribunals qualificadors de les proves selectives per a l’accés als cossos de funcionaris de les Corts Generals

 • Normes econòmiques i de contractació:
 • Text refós de les normes sobre procediment pressupostari, control, comptabilitat i contractació del Senat

  Resolució per la qual es crea el Tribunal de Recursos Contractuals de les Corts Generals

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú
 • Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
 • Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilizació de la informació en el sector públic
 • Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic

 

COMPROMISOS I INDICADORS DE QUALITAT

 
COMPROMÍS DE QUALITAT
INDICADORS BÀSICS
 
 
OFICINA D’INFORMACIÓ
Atendre les sol·licituds d’informació formulades per telèfon i respondre-hi amb caràcter immediat si es tracta d’informació disponible mitjançant la pàgina web.
Nombre de trucades telefòniques ateses.
 
% de consultes telefòniques respostes amb caràcter immediat.
Atendre les sol·licituds d’informació formulades mitjançant el twitter institucional del Senat el mateix dia de la sol·licitud.
Nombre de consultes respostes mitjançant twitter.
 
% de sol·licituds d’informació mitjançant twitter que es responen el mateix dia.
Atendre les sol·licituds d’informació formulades per correu (electrònic o postal) en el termini de cinc dies hàbils des que es reben.
Nombre de consultes respostes mitjançant correu electrònic i postal.
 
 % de respostes remeses per correu electrònic o postal durant els cinc dies següents des que es reben.
Si la informació sol·licitada mitjançant qualsevol dels canals habilitats exigís cerques complexes o el tractament de dades, la resposta es remetrà en el termini màxim d’un mes des que es rep.
Nombre de sol·licituds d’informació complexes.
 
% de respostes a sol·licituds d’informació complexes que es remeten en el termini d’un mes a comptar de la data en què es reben.
  
 
INFORMACIÓ MITJANÇANT LA PÀGINA WEB
Actualitzar cada dia la composició dels òrgans del Senat i dels grups parlamentaris i les fitxes dels senadors
% de modificacions en la composició de la Cambra que es publiquen el mateix dia en què tenen lloc.
Publicar les convocatòries dels òrgans de la Cambra el mateix dia en què es comuniquen als senadors convocats, inclòs l’ordre del dia.
% de convocatòries que es publiquen el mateix dia en què es comuniquen als senadors.
 
Publicar les iniciatives presentades pels senadors i els grups parlamentaris, un cop qualificades per la Mesa del Senat, en el termini d’un dia hàbil des que es qualifiquen.
% d’iniciatives publicades en les 24 hores següents a la qualificació per part de la Mesa del Senat.
 
Emetre en directe les sessions del Ple, de les comissions i de la Diputació Permanent.
% de sessions retransmeses en directe.
 
Posar a disposició els esborranys de les transcripcions dels debats dels Plens, que han de començar 120 minuts després de l’inici de la sessió.
% d’esborranys de transcripció dels debats de Plens disponibles al web en el temps marcat.
 
Posar a disposició els acords adoptats pel Ple en temps no superior a 10 minuts.
% d’acords adoptats pel ple disponibles al web en el temps establert.
Publicar els Diaris de Sessions del Ple en el termini de dos dies hàbils des del final de la sessió.
% de Diaris de Sessions de Ple disponibles  al web en el temps marcat.
Publicar els Diaris de Sessions de les comissions en el termini de quatre dies hàbils des del final de la sessió.
% de Diaris de Sessions de comissions disponibles al web en el temps marcat.
Posar a disposició el Butlletí Oficial de les Corts Generals (secció Senat) i el Diari de Sessions al web el mateix dia que s’editen.
% de Butlletins Oficials i de Diaris de Sessions disponibles al web el mateix dia que s’editen.
  
 
ACCÉS A L’ARXIU
Atendre les sol·licituds d’informació formulades per telèfon i respondre-hi amb caràcter immediat si es tracta d’informació disponible mitjançant la pàgina web.     
 
Nombre de trucades telefòniques ateses.
 
% de consultes telefòniques respostes amb caràcter immediat.
Atendre les consultes relatives a cerca de documents i proporcionar-ne la reproducció, preferentment en format digital, en el termini de 5 dies hàbils des que se’n rep la sol·licitud.
Nombre de consultes formulades.
 
% de consultes respostes en el termini establert.
Si la consulta exigís una cerca complexa o el tractament de dades, la resposta es remetrà en el termini màxim d’un mes des que es rep.
Nombre de consultes complexes.
 
% de consultes complexes la resposta de les quals es remet en el termini d’un mes a comptar de la data en què es reben.
  
 
PARTICIPACIÓ
Mantenir un contacte permanent amb els ciutadans mitjançant el perfil institucional del Senat a la xarxa social twitter.
Nombre de tuits publicats.
Nombre de contribuïdors.
Nombre de seguidors.
Nombre de persones a les quals arriba (impacte).
 
  
VISITES AL SENAT I ASSISTÈNCIA A SESSIONS PLENÀRIES
Atendre les peticions de visita guiada al Senat.
% de sol·licituds ateses.
 
Nombre de visitants rebuts.
Atendre les peticions d’assistència a sessions plenàries.
% de sol·licituds ateses.
 
Nombre de ciutadans assistents a sessions plenàries.
  
 
OPOSICIONS, PROCESSOS SELECTIUS, BEQUES I SEMINARIS
Publicar al web tots els passos efectuats en cada procés en el temps màxim d’un dia hàbil des que es publiquen al Butlletí Oficial de les Corts Generals o des que se n’adopten els acords corresponents.
% de passos publicats en el termini assenyalat.
 
 
  
CONTRACTACIÓ
Publicar al web tots els passos efectuats en cada procés de contractació administrativa en el temps màxim d’un dia hàbil des que s’adopta cada acord.
% de passos publicats en el termini assenyalat.
 
  
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Respondre a les sol·licituds de rectificació, oposició o cancel·lació de dades de caràcter personal en un termini de cinc dies hàbils des que se’n rep l’escrit.
Nombre de sol·licituds rebudes.
 
% de sol·licituds ateses en el termini assenyalat.
 
 
SUGGERIMENTS I QUEIXES
Analitzar i contestar les queixes i els suggeriments formulats pels ciutadans en el termini màxim de cinc dies hàbils (un mes si la qüestió plantejada és complexa).
Nombre de suggeriments i de queixes presentades.
 
% de respostes en el termini establert.
 
Mesures adoptades per millorar la gestió dels serveis.
 
En el seu compromís de transparència i rendició de comptes, el Senat avaluarà cada any la qualitat dels seus serveis. Els resultats es publicaran anualment al web www.senado.es.