Protecció de dades de caràcter personal

El Senat manté una política de ple respecte i compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.


En compliment d’aquest compromís, el Senat garanteix als ciutadans que tractarà confidencialment les seues dades personals. A aquest efecte, cal proporcionar als ciutadans la informació següent:

 

  • La finalitat del fitxer i els seus usos previstos.
  • Les persones o col•lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que estiguen obligats a subministrar-les.
  • El procediment de recollida de les dades de caràcter personal.
  • L’estructura bàsica del fitxer i la descripció dels tipus de dades de caràcter personal incloses.
  • Les cessions de dades de caràcter personal i, si escau, les transferències de dades que es preveuen a països tercers.
  • Els òrgans responsables del fitxer.
  • Els serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició.
  • Les mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt que se’n pot exigir.


Les dades aportades es faran servir per als fins previstos en el procediment o actuació que es tracte.


La informació que se sol•licita i s’obté en els formularis es l’estrictament necessària per a la prestació correcta de serveis. En el cas que siga facultativa una informació determinada, el ciutadà en serà informat oportunament.


No facilitar o facilitar parcialment les dades personals de caràcter obligatori sol•licitades en algun formulari podria tenir com a conseqüència que el Senat no poguera oferir el servei sol•licitat.


Els fitxers de titularitat del Senat estan degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


El Senat garanteix que el servidor on s’emmagatzemen i tracten les dades de caràcter personal disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat a aquestes dades per part de tercers, tenint en compte l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades de caràcter personal tractades i els riscos a què estan exposades.


Així mateix, el Senat garanteix que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat a les seues instal•lacions, sistemes i fitxers.


El Senat només podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal dels ciutadans i qualsevol altra informació que estiga en poder seu quan li siguen requerides de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.


D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seua normativa de desenvolupament, així com la Norma que regula els fitxers de caràcter personal de la Secretaria General del Senat, aprovada per la Mesa del Senat en la reunió del dia 20 de juliol de 2010, és possible exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant escrit dirigit al Secretari General del Senat, carrer Bailén, núm. 3, 28071 Madrid.


Per a més informació sobre els drets relacionats amb la protecció de dades de caràcter personal pot consultar la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.