El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Registre del Senat

Són funcions del Registre del Senat la recepció i remissió de tots els escrits i comunicacions relacionats amb l’activitat de la Cambra, tant els presentats pels senadors i grups parlamentaris com per altres òrgans amb els quals el Senat es relaciona, com ara el Govern, el Congrés dels Diputats, el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes, el Tribunal Constitucional i les comunitats autònomes, entre d’altres. A aquests s’hi han d’afegir els escrits dels ciutadans, inclosos els que fan referència a l’exercici del dret fonamental de petició.
 
Hi ha dues modalitats d’accés al Registre: presencial i electrònic.
 

Registre presencial:

 
Secretaria General del Senat
C/ Bailén, 3
28071 – Madrid
 
Horari d’atenció:
 
  • de 9.30 a 20.00 hores de dilluns a divendres, excepte festius.
  • durant el mes d’agost,  de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 hores, excepte festius.
 
 

Registre electrònic:

 
Per facilitar la tramitació electrònica de les iniciatives parlamentàries i l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, s’ha creat el Registre Electrònic del Senat (Resolució de la Mesa del Senat d’1 de desembre de 2009, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic del Senat, BOCG núm. 375, de 7 de desembre de 2009).
 

L’àmbit d’aplicació del Registre Electrònic del Senat, que s’anirà ampliant a mesura que es vagin desenvolupant procediments electrònics, s’especifica en l’annex de la Resolució esmentada i les seves modificacions posteriors (BOCG núm. 23, de 24 de febrer de 2011, i BOCG núm. 127, de 7 de novembre de 2011).