O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 5 de marzo de 2019. Volveranse constituír o 21 de maio de 2019.

Rexistro do Senado

Son funcións do Rexistro do Senado a recepción e remisión de todos os escritos e comunicacións relacionados coa actividade da Cámara, tanto os presentados polos senadores e grupos parlamentarios como por outros órganos cos que o Senado se relaciona como o Goberno, o Congreso dos Deputados, o Defensor do Pobo, o Tribunal de Contas, o Tribunal Constitucional e as comunidades autónomas, entre outros. A estes hai que engadir os escritos dos cidadáns, incluídos os referidos ao exercicio do dereito fundamental de petición.
 
Existen dúas modalidades de acceso ao Rexistro: presencial e electrónico.
 

Rexistro presencial:

 
Secretaría Xeral do Senado
C/ Bailén, 3
28071 – Madrid
 
Horario de atención:
  •  de 9:30 a 20:00 horas de luns a venres, agás festivos.
  •  durante o mes de agosto, de luns a venres, de 9:30 a 14:00 horas, agás festivos.
 

Rexistro electrónico:

 
Para facilitar a tramitación electrónica das iniciativas parlamentarias e o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, creouse o Rexistro Electrónico do Senado (Resolución da Mesa do Senado do 1 de decembro de 2009, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico do Senado, BOCG nº 375 do 7 de decembro de 2009).
 
O ámbito de aplicación do Rexistro Electrónico do Senado, que se irá ampliando a medida que se vaian desenvolvendo procedementos electrónicos, se especifica no Anexo da citada Resolución e as súas posteriores modificacións (BOCG nº 23 do 24 de febreiro de 2011 e BOCG nº 127 do 7 de novembro de 2011).