Rexistro do Senado

Última actualización 15/07/2019

Son funcións do Rexistro do Senado a recepción e remisión de todos os escritos e comunicacións relacionados coa actividade da Cámara, tanto os presentados polos senadores e grupos parlamentarios como por outros órganos cos que o Senado se relaciona como o Goberno, o Congreso dos Deputados, o Defensor do Pobo, o Tribunal de Contas, o Tribunal Constitucional e as comunidades autónomas, entre outros. A estes hai que engadir os escritos dos cidadáns, incluídos os referidos ao exercicio do dereito fundamental de petición.

Existen dúas modalidades de acceso ao Rexistro: presencial e electrónico.

Rexistro presencial:

Secretaría Xeral do Senado

Calle Bailén, 3. 28071 Madrid

Horario de atención:

  • de 9:30 a 20:00 horas de luns a venres, agás festivos.
  • durante o mes de agosto, de luns a venres, de 9:30 a 14:00 horas, agás festivos.

Rexistro electrónico:

Para facilitar a tramitación electrónica das iniciativas parlamentarias e o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, creouse o Rexistro Electrónico do Senado (Resolución da Mesa do Senado do 1 de decembro de 2009, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico do Senado.

O ámbito de aplicación do Rexistro Electrónico do Senado, que se irá ampliando a medida que se vaian desenvolvendo procedementos electrónicos, se especifica no Anexo da citada Resolución e as súas posteriores modificacións.

Para máis información:

Normas sobre o Rexistro electrónico do Senado