Suxestións e queixas

Os cidadáns poden contribuír á mellora dos servizos que se ofrecen a través da formulación das suxestións e queixas que estimen convenientes, que o Senado se compromete a analizar e contestar no prazo máximo de cinco días hábiles (un mes se a cuestión formulada é complexa).
Os campos sinalados con (*) son obrigatorios


Tipo de solicitude:
Debe elixir o tipo de solicitude.

Indique por favor o nome do solicitante.

Indique por favor o correo electrónico.

Indique por favor un formato do correo electrónico correcto (exem@correo.com).


A lonxitude da mensaxe superou o seu tamaño. (3000).


Indique por favor o cálculo.

O código debe ser un número.

A suma non é correcta, introdúzaa de novo.


Indique por favor que leu a política de privacidade.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Información básica

  • Responsable: Senado
  • Finalidad: Facilitar la participación y la formulación de sugerencias y quejas, así como para obtener datos estadísticos de las mismas.
  • Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1 e) del RGPD). Carta de Servicios del Senado (apartado 4).
  • Destinatarios: Los datos de carácter personal no serán objeto de cesión ni de publicidad.
  • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos de carácter personal, así como otros derechos reconocidos por la normativa vigente.

Información detallada