constituc40n-png

Ir al Contenido (Presione enter)

19 NOVEMBRE 2018

XII LEGISLATURA

Dret de petició

Última actualització  25/11/2014

 

El dret de petició és un dret fonamental la titularitat del qual correspon a tota persona física o jurídica, amb independència de la seua nacionalitat, i que està recollit en l’article 29 de la Constitució i desenvolupat en la Llei orgànica 4/2001. És un dret que es pot exercir de manera individual o col•lectiva i consisteix en la facultat de dirigir-se als poders públics per, o bé posar-los en coneixement d’uns fets concrets, o bé reclamar-los una intervenció, o les dues coses alhora. No obstant això, no poden ser objecte d’aquest dret les peticions per a la satisfacció de les quals l’ordenament jurídic establisca un procediment específic, ni les que ja siguen objecte d’un procediment parlamentari, administratiu o un procés judicial.

 

En el cas que la petició es dirigisca al Senat, els articles 77 de la Constitució i 192 a 195 del Reglament del Senat són els que regulen l’exercici d’aquest dret fonamental. Els escrits s’hauran de presentar al Registre General del Senat de manera presencial o bé remetre’ls per escrit. Hauran d’incloure la identitat del sol•licitant o sol•licitants, nacionalitat, domicili per a la pràctica de notificacions i destinatari de la petició, així com el seu objecte.

 

Una vegada presentades les peticions, seran examinades per la Comissió de Peticions. En l’Informe que ha d’emetre en cada període ordinari de sessions, que és objecte de consideració per part del Ple del Senat, hi ha de figurar la decisió adoptada respecte a cada petició, amb indicació, si escau, de l’autoritat a la qual s’ha remés per ser resposta. Les respostes que es reben a les peticions es traslladaran als seus autors.

 

Per facilitar l’exercici d’aquest dret s’inclou un model d’escrit per presentar-lo al Registre General del Senat.

 

- Model d’escrit