El Congrés dels Diputats i el Senat estan dissolts des de 5 de març de 2019. Es tornaran a constituir el 21 de maig de 2019.

Participa-hi

Disssoltes les Cambres el dia 5 de març de 2019,la composició del Senat es redueix als membres titulars i suplents de la Diputació Permanent.

Podeu consultar la relació de senadors de la XII Legislatura a través de l’apartat Senadors de de 1977


Última actualizació 25/03/2019

       El Senat aprovà la Carta de Servicis amb la finalitat, entre d’altres, de fer més propera aquesta institució als ciutadans, i per això obre vies de comunicació i participació i facilita l’assistència a la seua seu. Per aquest motiu posa a la seua disposició, a través de la pàgina web, els canals de comunicació (adreces electròniques, xarxes socials, blogs, pàgines personals, etc.) de senadors, grups parlamentaris i comissions.

A més, el Senat manté perfils institucionals a les xarxes socials Twitter, Instagram i Youtube, amb l’objectiu de facilitar la comunicació i participació dels ciutadans, informar sobre la composició i activitats de la Cambra, i respondre els dubtes i sol·licituds d’informació que els usuaris plantegen per aquestes vies.

També poden contribuir a la millora dels servicis que s’ofereixen formulant els suggeriments i les queixes que consideren convenients, i que el Senat es compromet a analitzar, contestar i, en la mesura del possible, incorporar.