El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Intèrprets-Traductors

Per a la traducció de les iniciatives de les llengües cooficials al castellà en les sessions de la Cambra en què així ho estableix el Reglament, el Senat disposa de la col•laboració d’intèrprets-traductors, seleccionats segons els criteris del procés convocat per acord de la Mesa de la Cambra de 12 de juliol de 2005.