Guía de contractació del Senat

1.     Règim jurídic i de publicitat

2.     Introducció

3.     Expedient de contractació

4.     Licitació i adjudicació segons el tipus de procediment

5.     Quadres de tràmits i terminis segons el procediment d’adjudicació:

o    Procediment obert

o    Procediment negociat (amb publicitat en el BOE)

o    Procediment negociat (amb publicitat en el Perfil del contractant)

 

Règim jurídic i de publicitat

 

La contractació del Senat, de conformitat amb el que es disposa en l’article 72 de la Constitució, es regix per les Normes sobre procediment pressupostari, control, comptabilitat i contractació del Senat, aprovades per l'Acord de la Mesa del Senat de 4 de febrer de 2003 i modificades pels acords del mateix òrgan de 28 d’abril de 2009 i 28 de setembre de 2010, i pels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que s’aproven per a cada procediment. Supletòriament, són d’aplicació el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i la seua normativa de desenvolupament, sense perjuí de les peculiaritats derivades del caràcter d’òrgan constitucional del Senat.

 

Els procediments de contractació formalitzats que el Senat celebra són objecte de publicitat en el seu Perfil del contractant. En el web es recull un contingut mínim de cada procediment de contractació: el pressupost màxim de licitació/negociació; el valor estimat del contracte; la data límit de presentació de proposicions; la situació en què es troba el procediment i l’òrgan responsable del contracte, amb la indicació de l’adreça de correu electrònic i el telèfon; el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques; la data d’enviament de l’anunci al DOUE i l’anunci del DOUE; la data de publicació en el BOE i l’anunci del BOE, i la data de difusió en el Perfil del contractant.

 

Finalment, si durant l’execució del contracte este és objecte de modificació o resolució, esta informació també es publica en la pàgina web.

 

 

Introducció

 

Els tipus de contracte que el Senat celebra són els següents:

 

Obres

 

Són contractes d’obres aquells que tenen per objecte la realització d’una obra, entesa com el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tinga per objecte un bé immoble. El contracte pot comprendre, si s’escau, la redacció del projecte corresponent.

 

Subministraments

 

Són contractes de subministraments aquells que tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer o l’arrendament, amb opció de compra o sense, de productes o béns mobles.

 

Servicis

 

Són contractes de servicis aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o adreçades a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament.

 

El Senat celebra estos contractes administratius a través dels tipus de procediment següents:

 

Contractes menors

 

Es consideren contractes menors els contractes d’un import inferior a 50.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracte de contractes de servicis o subministraments.

 

Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compte amb l’habilitació professional necessària per a efectuar la prestació.

 

Per a l’adjudicació del contracte menor, el Senat sol·licita pressupost, com a mínim, a tres empreses.

 

Procediment negociat

 

Es poden adjudicar per procediment negociat els contractes d’obres el valor estimat dels quals siga inferior a 1.000.000 d’euros i els contractes de servicis o subministraments el valor estimat dels quals siga inferior a 100.000 euros. Este tipus de procediments és objecte de publicitat a través de la pàgina web. Ara bé, en el cas dels contractes d’obres el valor estimat dels quals siga superior a 200.000 euros i dels contractes de servicis o subministraments el valor estimat dels quals siga superior a 60.000 euros, cal publicar, a més, un anunci en el/s butlletí/ins corresponent/s.

 

En els procediments negociats, el Senat cursa, normalment, cinc invitacions, llevat que això no siga possible per les característiques de la prestació. Tanmateix, en cas que es presenten més empreses que les convidades pel Senat, totes són admeses en el procediment.

 

Procediment obert

 

Es poden adjudicar per procediment obert els contractes d’obres el valor estimat dels quals siga igual o superior a 1.000.000 d’euros i els contractes de servicis o subministraments el valor estimat dels quals siga igual o superior a 100.000 euros.

 

Si el contracte que es pretén adjudicar té un valor estimat igual o superior a 5.186.000 euros, en el cas dels contractes d’obres, o igual o superior a 134.000 euros, en el cas dels contractes de servicis o subministraments, el contracte està subjecte a regulació harmonitzada i, aleshores, són d’aplicació al procediment obert les particularitats que el Text refós de la Llei de contractes del sector públic atribuïx a este tipus de contractes.

 

 

Expedient de contractació

 

Contractació menor

 

La tramitació de l’expedient exigix l’aprovació de la despesa, que s’ha de fer a través de document comptable, i la incorporació a este de la factura corresponent.

 

En el contracte menor d’obres s’ha d’afegir, a més, el pressupost de les obres, sense perjuí que hi haja d’haver el projecte corresponent quan normes específiques així ho requerisquen.

 

Així mateix, s’ha de sol·licitar un informe de supervisió quan el treball afecte l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra.

 

Procediments negociats i oberts

 

En els procediments negociats i oberts, la tramitació de l’expedient de contractació és la següent:

 • Redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
 • Informe de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció en relació amb els plecs.
 • Incorporació del document comptable mitjançant el qual queda retingut el crèdit pressupostari corresponent.
 • Aprovació de l’expedient de contractació per la Mesa del Senat i designació de la mesa de contractació corresponent (en els procediments negociats no és necessària la constitució de la mesa de contractació). La mesa de contractació és designada en cada cas per la Mesa del Senat i està constituïda per un president, un mínim de quatre vocals i un secretari. Necessàriament n’han de formar part un funcionari competent en matèria d’assessorament jurídic i l’interventor del Senat. Així mateix, quan així ho aconselle l’objecte dels contractes, s’hi poden incorporar com a vocals els funcionaris o els experts tècnics pertinents.
 • Una vegada aprovat l’expedient per la Mesa del Senat, s’inicia la fase de licitació i adjudicació.

 

 

Licitació i adjudicació segons el tipus de procediment

 

Procediment obert

 

La fase de licitació i adjudicació del contracte, en el cas d’un procediment obert, bàsicament consta dels tràmits següents:

 • Publicació de la licitació en el Butlletí Oficial de l’Estat (en el cas dels contractes subjectes a regulació harmonitzada, prèviament s’ha d’haver remés un anunci al Diari Oficial de la Unió Europea) i en el Perfil del contractant de la pàgina web del Senat.
 • Període d’informació i presentació d’ofertes: s’obri el termini durant el qual els interessats poden sol·licitar la informació que consideren pertinent i, si s’escau, presentar una oferta per tal de resultar adjudicataris del contracte corresponent. La durada d’este termini és variable en funció d’una sèrie de factors: el tipus de contracte, el procediment d’adjudicació i l’aplicació de la tramitació ordinària o urgent.
 • Examen de la documentació acreditativa de la capacitat i de la solvència econòmica, financera i tècnica dels licitadors.
 • Si s’escau, comunicació als licitadors afectats de les incorreccions, omissions o errors detectats en la documentació acreditativa de la capacitat i la solvència, amb la indicació del termini del qual disposen per a l’esmena d’estos defectes.
 • Acte públic d’obertura dels sobres corresponents a la proposta tècnica presentada pels licitadors (sobres B).
 • Reunió de la mesa de contractació per tal de valorar les propostes tècniques presentades pels licitadors.
 • Acte públic d’obertura dels sobres corresponents a la proposició econòmica presentada pels licitadors (sobres C).
 • Reunió de la mesa de contractació per tal de valorar les proposicions econòmiques presentades pels licitadors.
 • Reunió de la mesa de contractació per tal d’aprovar la classificació de totes les propostes presentades, d’acord amb les puntuacions obtingudes per les propostes tècnica i econòmica de cada licitador.
 • Reunió de la Mesa del Senat per tal d’aprovar la classificació feta per la mesa de contractació.
 • Requeriment al licitador primer classificat per tal que diposite la garantia corresponent i presente la documentació necessària perquè li puga ser adjudicat el contracte.
 • Reunió de la Mesa del Senat per tal d’aprovar l’adjudicació del contracte al licitador primer classificat.
 • Remissió de la notificació de l’adjudicació a tots els licitadors.
 • Formalització del contracte entre el Senat i el licitador que n’haja resultat adjudicatari (en el cas dels contractes subjectes a regulació harmonitzada este termini s’amplia).
 • Publicació de la formalització en el Butlletí Oficial de l’Estat (en el cas dels contractes subjectes a regulació harmonitzada, prèviament s’ha d’haver remés un anunci al Diari Oficial de la Unió Europea) i en el Perfil del contractant de la pàgina web del Senat.

 

 

Procediment negociat

 

La fase de licitació i adjudicació del contracte, en el cas d’un procediment negociat, bàsicament consta dels mateixos tràmits, amb les particularitats següents:

 • En els procediments negociats sense publicitat no és necessària la publicació de cap anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat.
 • Les propostes tècniques i les proposicions econòmiques es presenten en un únic sobre.
 • Si no hi ha mesa de contractació, les valoracions de les propostes tècniques i les proposicions econòmiques són fetes per l’òrgan de contractació amb l’auxili del responsable del contracte.

 

 

Quadres de tràmits i terminis segons el procediment d'adjudicació

 

 

Procediment obert

 

FASE TRAMITACIÓ

TERMINIS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT

(en el cas de tramitació urgent, els terminis de licitació, adjudicació i formalització es reduïxen a la meitat)

 

Aprovació de l’expedient de contractació per la Mesa del Senat

 

 

 

Remissió de l’anunci de la licitació al DOUE (en el cas de contractes subjectes a regulació harmonitzada) i al BOE i publicitat en el Perfil del contractant

 

Mateix dia

 

Publicació de l’anunci de licitació en el DOUE (si s’escau) i en el BOE

 

De 5 a 8 dies hàbils des de la remissió de l’anunci

Termini de presentació d’ofertes

 

Com a mínim, 26 dies naturals des de la publicació de l’anunci en el BOE per a contractes d’obres; com a mínim, 15 dies naturals des de la publicació de l’anunci en el BOE per a contractes de servicis o subministraments (estos terminis s’amplien en el cas de contractes subjectes a regulació harmonitzada)

 

Examen de la documentació sobre capacitat i solvència

 

A partir del dia següent a la finalització del termini de presentació d’ofertes

 

 

Fi del termini per a l’esmena dels defectes detectats en la documentació sobre capacitat i solvència

 

3 dies hàbils des de la remissió de la notificació als licitadors afectats

 

Acte públic d’obertura dels sobres B (propostes tècniques)

 

 

 

Reunió de la mesa de contractació per a la valoració dels sobres B (propostes tècniques)

 

 

 

Acte públic d’obertura dels sobres C (proposicions econòmiques)

 

 

 

Reunió de la mesa de contractació per a la valoració dels sobres C (proposicions econòmiques) i l’aprovació de la classificació

 

 

 

Aprovació de la classificació per la Mesa del Senat

 

 

 

Constitució de garantia i presentació de documentació pel licitador primer classificat

 

10 dies hàbils des de la remissió del requeriment

 

Adjudicació del contracte per la Mesa del Senat

 

5 dies hàbils des de la constitució de garantia i la presentació de la documentació

Formalització del contracte

 

15 dies hàbils des de la remissió de l’adjudicació a tots els licitadors (este termini s’amplia en el cas de contractes subjectes a regulació harmonitzada)

 

 

Remissió de l’anunci de formalització al DOUE (en el cas de contractes subjectes a regulació harmonitzada) i al BOE i publicitat en el Perfil del contractant

 

Mateix dia

 

Procediment negociat (AMB PUBLICITAT EN EL BOE)

 

FASE TRAMITACIÓ

TERMINIS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT

(en el cas de tramitació urgent, els terminis de licitació, adjudicació i formalització es reduïxen a la meitat)

 

Aprovació de l’expedient de contractació per la Mesa del Senat

 

 

 

Remissió de l’anunci de la licitació al BOE i publicitat en el Perfil del contractant

 

Mateix dia

 

Publicació de l’anunci de licitació en el BOE

 

De 5 a 8 dies hàbils des de la remissió de l’anunci

 

Termini de presentació d’ofertes

 

Com a mínim, 10 dies naturals des de la publicació de l’anunci en el BOE

 

Obertura dels sobres A (capacitat i solvència)

 

A partir del dia següent a la finalització del termini de presentació d’ofertes

 

Fi del termini per a l’esmena dels defectes detectats en els sobres A

 

3 dies hàbils des de la remissió de la notificació als licitadors afectats

 

Remissió de la invitació a les empreses seleccionades perquè presenten una oferta

 

 

 

Termini de presentació d’ofertes

 

Com a mínim, 15 dies naturals des de la remissió de la invitació per a presentar una oferta

 

Obertura dels sobres B (propostes tècniques i econòmiques)

 

 

 

Negociació amb les empreses convidades

 

 

 

Recepció de noves propostes després de la negociació

 

En el termini establit durant la negociació

 

Reunió de la mesa de contractació per a la valoració de les noves propostes i l’aprovació de la classificació

 

 

 

Aprovació de la classificació per la Mesa del Senat

 

 

 

Constitució de garantia i presentació de documentació pel licitador primer classificat

 

10 dies hàbils des de la remissió del requeriment

 

Adjudicació del contracte per la Mesa del Senat

 

5 dies hàbils des de la constitució de garantia i la presentació de la documentació

 

Formalització del contracte

 

15 dies hàbils des de la remissió de l’adjudicació a tots els licitadors

 

Remissió de l’anunci de formalització al BOE (quan la quantia del contracte siga igual o superior a 100.000 euros) i publicitat en el Perfil del contractant

 

Mateix dia

 

Procediment negociat (AMB PUBLICITAT EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT)

 

FASE TRAMITACIÓ

TERMINIS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT

(en el cas de tramitació urgent, els terminis de licitació, adjudicació i formalització es redueixen a la meitat)

 

Aprovació de l’expedient de contractació per la Mesa del Senat

 

 

 

Publicitat de la licitació en el Perfil del contractant i remissió de la invitació a les empreses seleccionades perquè presentin una oferta

 

Mateix dia

 

Termini de presentació d’ofertes

 

La llei no estableix cap termini mínim. Es determina tenint en compte el temps que raonablement pugui ser necessari

 

Examen de la documentació sobre capacitat i solvència

 

A partir del dia següent a la finalització del termini de presentació d’ofertes

 

Fi del termini per a l’esmena dels defectes detectats en la documentació sobre capacitat i solvència

 

3 dies hàbils des de la remissió de la notificació als licitadors afectats

 

Negociació amb les empreses convidades

 

 

 

Recepció de noves propostes després de la negociació

 

En el termini establit durant la negociació

 

Obertura dels sobres B (propostes tècniques i econòmiques)

 

 

 

Valoració de les noves propostes i aprovació de la classificació

 

 

 

Aprovació de la classificació per la Mesa del Senat

 

 

 

Constitució de garantia i presentació de documentació pel licitador primer classificat

 

10 dies hàbils des de la remissió del requeriment

 

Adjudicació del contracte per la Mesa del Senat

 

5 dies hàbils des de la constitució de garantia i la presentació de la documentació

 

Formalització del contracte

 

15 dies hàbils des de la remissió de l’adjudicació a tots els licitadors

 

Remissió de l’anunci de formalització al BOE (quan la quantia del contracte siga igual o superior a 100.000 euros) i publicitat en el Perfil del contractant

 

Mateix dia