Convenis en vigor

Última actualització: 18/04/2018

Convenis en vigor subscrits per les Corts Generals.  

 

Convenis en vigor subscrits pel Senat

 

Acord amb Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)

Objecte: establir un sistema de pagament dels bitllets RENFE dels senadors mitjançant la utilització d’un sistema de targeta de crèdit nominativa, per tal de facilitar els desplaçaments per ferrocarril dels senadors i simplificar el procés de facturació i cobrament.

Vigència: des del 06/02/1990.

Obligacions econòmiques convingudes: el Senat ha d’abonar mensualment a RENFE la quantitat resultant de tots els viatges efectuats pels senadors durant el mes referit en la factura corresponent. RENFE atorga un descompte del 10% a partir d’un consum mínim semestral.

 

Conveni de col·laboració amb el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Objecte: la conservació i la restauració de les obres d’art que són propietat del Senat, així com d’altres obres que figurin en dipòsit en aquesta institució.

Vigència: des del 09/02/1999. Es prorroga anualment per mutu acord de les parts.

No genera obligacions econòmiques.

 

Conveni de col·laboració amb la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda

Objecte: la creació d’articles medallístics, numismàtics o qualsevol altre tipus de producte que s’englobi dins dels fins de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda i que sigui susceptible d’utilitzar-se per a les atencions protocol·làries del Senat.

Vigència: des del 06/07/2004.

Les obligacions econòmiques depenen dels encàrrecs que faci el Senat.

 

Conveni de col·laboració amb el Museo Nacional del Prado

Objecte: l’assessorament oficial al Senat en totes les qüestions relatives a les col·leccions artístiques de la cambra alta compreses en les competències del museu.

Vigència: des del 22/11/2005. Es prorroga anualment per mutu acord de les parts.

Obligacions econòmiques convingudes: el Senat ha de dotar amb una quantitat anual de 18.000 euros la convocatòria pública per a l’adjudicació d’un contracte/beca de formació especialitzada en museologia i conservació.

 

Conveni amb el Govern de la Comunitat de Madrid

Objecte: la determinació del centre sanitari Hospital Ramón y Cajal com a centre sanitari de referència per a senadors.

Vigència: des del 21/02/2006. Es prorroga anualment per mutu acord de les parts.

No genera obligacions econòmiques.

 

Conveni de col·laboració amb la Universitat d'Oviedo

Objecte: la formació del personal del Senat i de l’alumnat de la universitat dins del Programa d’Especialista Universitari en Protocol i Cerimonial de l’Estat i Internacional.

Vigència: des del 14/01/2009. Es prorroga anualment per mutu acord de les parts.

No genera obligacions econòmiques.

 

Conveni amb l'empresa Comercial del Ferrocarril S.A. (COMFERSA) (subrogat amb l'empresa Saba Park 3 S.L.U.)

Objecte: la facturació al Senat dels serveis d’aparcament utilitzats pels senadors en les estacions de RENFE.

Vigència: des de l’1/07/2013. Es prorroga anualment per mutu acord de les parts.

Obligacions econòmiques convingudes: la facturació pels serveis que sobrepassin el límit de la franquícia dels bitllets de RENFE.

 

Conveni amb l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (subrogat amb l'empresa Saba Park 3 S.L.U.)

Objecte: la facturació al Senat dels serveis d’aparcament utilitzats pels senadors en les estacions de RENFE.

Vigència: des de l’1/08/2013. Es prorroga anualment per mutu acord de les parts.

Obligacions econòmiques convingudes: la facturació pels serveis que sobrepassin el límit de la franquícia dels bitllets de RENFE.

 

Conveni de col·laboració amb l’Agència per a l’Administració Digital de la Comunitat de Madrid

Objecte: cessió del dret d’ús del framework de desenvolupament d’aplicacions ATLAS.

Vigència: des del 05.09.2016. Es prorroga anualment per mutu acord de les parts.

No genera obligacions econòmiques.