Convenios en vigor

Última actualización: 23/04/2018

Convenios en vigor subscritos polas Cortes Xerais. 

 

Convenios en vigor subscritos polo Senado

 

Acordo con Rede Nacional de Ferrocarrís Españois (RENFE)

Obxecto: establecer un sistema de pago dos billetes RENFE dos Senadores, utilizando para iso un sistema de tarxeta de crédito nominativa, co obxecto de facilitar os desprazamentos por ferrocarril dos Senadores e simplificar o proceso de facturación e cobro.

Vixencia: desde o 06/02/1990.

Obrigas económicas convidas: o Senado aboará mensualmente a RENFE a cantidade resultante de todas as viaxes efectuadas polos Senadores durante o mes referido na correspondente factura. RENFE outorgará un desconto do 10% a partir dun consumo mínimo semestral.

 

Convenio de colaboración co Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Obxecto: conservación e restauración das obras de arte que son propiedade do Senado, así como doutras obras que figuren en depósito nesta institución.

Vixencia: desde o 09/02/1999. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.

Non xera obrigas económicas.

 

Convenio de colaboración coa Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda

Obxecto: creación de artigos medallísticos, numismáticos ou calquera outro tipo de produto que se englobe dentro dos fins da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda, e que sexa susceptible de utilizarse para as atencións protocolarias do Senado.

Vixencia: desde o 06/07/2004.

As obrigacións económicas dependerán dos encargos que realice o Senado.

 

Convenio de colaboración co Museo Nacional do Prado

Obxecto: asesoramento oficial ao Senado en todas as cuestións relativas ás coleccións artísticas da Cámara Alta comprendidas nas competencias do Museouseo.

Vixencia: desde o 22/11/2005. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.

Obrigas económicas convidas: O Senado dotará cunha cantidade anual de 18.000 euros a convocatoria pública para a adxudicación dun contrato/bolsa de formación especializada en museoloxía e conservación.

 

Convenio co Goberno da Comunidade de Madrid

Obxecto: determinación do Centro Sanitario Hospital Ramón y Cajal como centro sanitario de referencia para Senadores.

Vixencia: desde o 21/02/2006. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.

Non xera obrigas económicas.

 

Convenio de colaboración coa Universidade de Oviedo

Obxecto: formación do persoal do Senado e do alumnado da Universidade dentro do Programa de Especialista Universitario en Protocolo e Cerimonial do Estado e Internacional.

Vixencia: desde o 14/01/2009. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.

Non xera obrigas económicas.

 

Convenio coa empresa Comercial do Ferrocarril S.A. (COMFERSA) (subrogado coa empresa Saba Park 3 S.L.U)

Obxecto: facturación ao Senado dos servizos de aparcamento utilizados polos Senadores nas estacións de RENFE.

Vixencia: desde o 01/07/2013. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.

Obrigas económicas convidas: facturación polos servizos que excedan o límite da franquía dos billetes de RENFE.

 

Convenio co Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) (subrogado coa empresa Saba Park 3 S.L.U)

Obxecto: facturación ao Senado dos servizos de aparcamento utilizados polos Senadores nas estacións de RENFE.

Vixencia: desde o 01/08/2013. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.

Obrigas económicas convidas: facturación polos servizos que excedan o límite da franquía dos billetes de RENFE.

 

Convenio de colaboración coa la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

Obxecto: cesión do dereito de uso do framework de desenvolvemento de aplicacións ATLAS.

Vixencia: desde o 05/09/2016. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.

Non xera obrigas económicas.