constituc40n-png

Ir al Contenido (Presione enter)

25 FEBREIRO 2018

XII LEXISLATURA

Convenios en vigor subscritos polo Senado

Última actualización: 02/11/2016 

Acordo con Rede Nacional de Ferrocarrís Españois (RENFE)

 

Obxecto: establecer un sistema de pago dos billetes RENFE dos Senadores, utilizando para iso un sistema de tarxeta de crédito nominativa, co obxecto de facilitar os desprazamentos por ferrocarril dos Senadores e simplificar o proceso de facturación e cobro.

 

Vixencia: Dende o 06/02/1990

 

Obrigas económicas convidas: o Senado aboará mensualmente a RENFE a cantidade resultante de todas as viaxes efectuadas polos Senadores durante o mes referido na correspondente factura. RENFE outorgará un desconto do 10% a partir dun consumo mínimo semestral

 

Convenio de colaboración co Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

 

Obxecto: conservación e restauración das obras de arte que son propiedade do Senado, así como doutras obras que figuren en depósito nesta institución.


Vixencia: desde o 09/02/1999. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.


Non xera obrigas económicas

 

Convenio de colaboración coa Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda

 

Obxecto: creación de artigos medallísticos, numismáticos ou calquera outro tipo de produto que se englobe dentro dos fins da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda, e que sexa susceptible de utilizarse para as atencións protocolarias do Senado.


Vixencia: desde o 06/07/2004.


As obrigacións económicas dependerán dos encargos que realice o Senado

 

Convenio de colaboración co Museo Nacional do Prado

 

Obxecto: asesoramento oficial ao Senado en todas as cuestións relativas ás coleccións artísticas da Cámara Alta comprendidas nas competencias do Museo.


Vixencia: desde o 22/11/2005. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.


Obrigas económicas convidas: O Senado dotará cunha cantidade anual de 18.000 euros a convocatoria pública para a adxudicación dun contrato/bolsa de formación especializada en museoloxía e conservación.

Convenio co Goberno da Comunidade de Madrid

 

Obxecto: determinación do Centro Sanitario Hospital Ramón y Cajal como centro sanitario de referencia para Senadores.


Vixencia: desde o 21/02/2006. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.


Non xera obrigas económicas

 

Convenio de colaboración coa Universidade de Oviedo

 

Obxecto: formación do persoal do Senado e do alumnado da Universidade dentro do Programa de Especialista Universitario en Protocolo e Cerimonial do Estado e Internacional.


Vixencia: desde o 14/01/2009. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.


Non xera obrigas económicas

 

Convenio de colaboración coa Universidade Complutense de Madrid

 

Obxecto: xestión da televisión do Senado, o que comprende a captación, realización, gravación, produción, distribución e arquivo da imaxe e son correspondente ás actividades que se leven a cabo na Cámara.


Vixencia: desde o 01/01/2013. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes. Prorrogado ata o día 31 de marzo de 2017.


Obrigas económicas convidas: o Senado aboará anualmente á Universidade Complutense de Madrid a cantidade de 310.423 euros (IVE incluído).

Convenio coa empresa Comercial do Ferrocarril S.A. (COMFERSA) (subrogado coa empresa Saba Park 3 S.L.U)

 

Obxecto: facturación ao Senado dos servizos de aparcamento utilizados polos Senadores nas estacións de RENFE.


Vixencia: desde o 01/07/2013. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.


Obrigas económicas convidas: facturación polos servizos que excedan o límite da franquía dos billetes de RENFE.
 

 

Convenio co Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) (subrogado coa empresa Saba Park 3 S.L.U)

 

Obxecto: facturación ao Senado dos servizos de aparcamento utilizados polos Senadores nas estacións de RENFE.


Vixencia: desde o 01/08/2013. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.


Obrigas económicas convidas: facturación polos servizos que excedan o límite da franquía dos billetes de RENFE.