Subvencions i ajudes públiques concedides o dotades pel Senat

Última actualització: 14/05/2018

Beques concedides pel Senat

Per a postgraduats de formació arxivística, documental i bibliotecària relacionada amb l’activitat oficial del Senat

Import: quinze beques anuals consistents en dotze pagaments per mesos vençuts de 800 euros bruts (9.600 euros anuals).

Finalitat: formació arxivística, documental i bibliotecària adreçada a joves titulats que es vulguin especialitzar en aquests camps.

Beneficiaris: posseïdors d’un títol superior universitari de diplomatura o llicenciatura en Biblioteconomia i Documentació o de grau en Informació i Documentació, així com posseïdors de qualsevol llicenciatura o títol de grau universitari que acreditin haver cursat estudis en matèries arxivístiques, bibliotecàries o documentals durant almenys 200 hores lectives.

Beneficiaris de l’última convocatòria celebrada

Per a postgraduats de formació pràctica sobre comunicació institucional relacionada amb el Senat

Import: tres beques anuals consistents en dotze pagaments per mesos vençuts de 900 euros bruts (10.800 euros anuals).

Finalitat: formació sobre comunicació institucional, interna i externa, adreçada a joves llicenciats que es vulguin especialitzar en aquest camp.

Beneficiaris: posseïdors d’un títol superior universitari de llicenciatura en Periodisme, així com posseïdors d’un títol de grau oficial equivalent.

Beneficiaris de l’última convocatòria celebrada

Beques dotades pel Senat

Per a la formació d’especialistes i el foment de recerca en determinades àrees del Museo Nacional del Prado

Entitat concedent:: Museo Nacional del Prado.

Import: una beca anual (amb la possibilitat de ser prorrogada una sola vegada per una nova anualitat) consistent en dotze pagaments per mesos vençuts de 1.500 euros bruts (18.000 euros anuals).

Finalitat: formació d’especialistes i foment de recerca en les àrees del Museo Nacional del Prado que es determinin en cada convocatòria.

Beneficiaris: posseïdors d’una titulació o grau en Història de l’Art o títol convalidat en vigor, en relació amb la beca que s’hagi d’acomplir.

Beneficiari de l’última convocatòria celebrada

Seminaris

Seminari Giménez Abad sobre el Parlament

Import: reemborsament del bitllet d’avió, tren o autobús, anada i tornada, des del lloc de residència fins a Madrid, amb aplicació de la tarifa més econòmica.

Allotjament gratuït (A/E) en un establiment hoteler pròxim concertat pel Senat, excepte per als participants que tinguin la seva residència a Madrid.

Bossa de viatge i manteniment per participant: 170 euros.

Finalitat: facilitar una formació intensiva sobre l’organització i el funcionament del Parlament i, en particular, del Senat espanyol a dotze estudiants universitaris que compleixin les condicions que s’indiquen en la convocatòria.

Beneficiaris: poden sol·licitar la participació en aquest seminari aquelles persones que es trobin fent un màster o siguin alumnes de l’últim curs de la llicenciatura o el grau en Dret o Ciències Jurídiques, Ciències Polítiques o Sociologia (conjuntament o no amb altres especialitats universitàries) d’universitats o centres universitaris públics o privats d’Espanya o de qualsevol altre país membre de la Unió Europea.

Els sol·licitants que no siguin de nacionalitat espanyola han d’acreditar un nivell suficient de coneixement de la llengua espanyola.

Beneficiaris de l’última convocatòria celebrada

Premis

Premi Luis Carandell de periodisme parlamentari

Import: 6.000 euros.

Finalitat: recuperar la tradició d’aquest gènere periodístic i alhora honrar la memòria d’un dels millors cronistes parlamentaris del segle XX.

Beneficiaris: professionals de la informació o els mitjans de comunicació que hagin destacat en la informació, la divulgació o la defensa de les institucions parlamentàries.

Beneficiari de l’última convocatòria celebrada

Subvencions

Fundació contra el Terrorisme i la Violència Alberto Jiménez-Becerril

Import: 6.000 euros.

Finalitat: finançament del Programa d’actes d’homenatge i assistència a les víctimes del terrorism e i del VII certamen Creadors per la Llibertat i la Pau.

Subvencions a Grups Parlamentaris

Per a més informació, vegeu l’apartat “Subvencions a grups parlamentaris” de la secció “Grups parlamentaris i partits polítics” en “Composició i organització”.