Normativa

El Senat publica a través de la pàgina web, d’una manera clara, estructurada, actualitzada i accessible, informació i documents d’índole parlamentària (seccions dedicades a l’activitat parlamentària i a la composició del Senat), així com continguts relacionats amb la seva activitat administrativa.


Per tal de donar-los més visibilitat es crea aquest Portal de Transparència.


El Senat anirà incorporant a aquest portal nous continguts, en compliment del que es disposa en la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el títol I de la qual (“Transparència”) entra en vigor el 10 de desembre de 2014. Això exigirà –com indica la disposició addicional vuitena de la llei esmentada– una adaptació normativa a través de la reforma del Reglament del Senat.

Reglament del Senat

Títol X. De la publicitat dels treballs del Senat (art. 190 i 191)

Normes administratives