Normativa

 

O Senado publica a través da páxina web, dun xeito claro, estruturada, actualizada e accesible, información e documentos de índole parlamentaria (seccións dedicadas á "actividade parlamentaria" e á "composición do Senado") así como contidos relacionados coa súa actividade administrativa.

 

Para darlles unha maior visibilidade créase este Portal de Transparencia.

 

O Senado irá incorporando a este portal novos contidos en cumprimento do disposto na Lei 19/2013, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, cuxo Título I (Transparencia) entra en vigor o 10 de decembro de 2014. Iso esixirá - como sinala a disposición adicional oitava da citada Lei - unha adaptación normativa a través da reforma do Regulamento do Senado.
 


 

 

 

 

Regulamento do Senado

 

Titulo X. Da publicidade dos traballos do Senado (art. 190 e 191)

 

 

 

Normas Administrativas