Vocabulari

Comissió
Grup de treball integrat per Senadors especialitzats en una matèria, que s’encarrega de debatre, controlar el Govern i participar en l’elaboració de les lleis. En aquest òrgan estan representats tots els Grups Parlamentaris.
Congrés dels Diputats
Forma part de les Corts Generals, juntament amb el Senat. El Congrés, també anomenat Cambra Baixa, està format per un mínim de 300 i un màxim de 400 Diputats escollits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. A més, participa en l’elaboració de les lleis de l’Estat, n’aprova els pressupostos, controla l’acció del Govern, escull el President del Govern i li pot retirar la confiança.
Control al Govern
El Senat pot obtenir informació del Govern, sotmetre a examen la seva actuació i demanar-li que actuï en una determinada línia. La manera més habitual de controlar el Govern és a través de les preguntes que plantegen els Senadors.
Corts Generals
Nom que rep el Parlament espanyol, del qual formen part el Congrés dels Diputats i el Senat. Les Corts Generals representen el poble espanyol, exerceixen la potestat legislativa de l’Estat, n’aproven els pressupostos i controlen l’acció del Govern.
Eleccions
Procés utilitzat en els sistemes democràtics que permet als ciutadans escollir els seus representants mitjançant votacions. Poden votar i poden ser escollits els majors de 18 anys.
Esmena
Proposta de modificació d’una llei que s’està debatent en una Comissió o en el Ple. Hi ha dues classes d’esmenes: les de totalitat, que discuteixen l’oportunitat del text en el seu conjunt, i les esmenes parcials o a l’articulat, que modifiquen parts concretes del text. Les esmenes s’han de votar i, si s’aproven, el seu contingut s’incorpora al text.
Govern
Òrgan que dirigeix la política interior i exterior, l’Administració civil i militar i la defensa de l’Estat. Exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d’acord amb la Constitució i les lleis. El President del Govern ha d’obtenir la confiança del Congrés dels Diputats. Un cop que ha obtingut la confiança, nomena els Vicepresidents i Ministres.
Hemicicle
Sala on se celebren les sessions plenàries del Senat, en les quals cada Senador ocupa un escó. Té forma de semicercle; d’aquí el seu nom. A la primera fila hi ha el banc blau, on seuen els membres del Govern.
Llei
És la norma per excel·lència, ja que en la seva elaboració i aprovació intervenen els representants escollits pels ciutadans. El seu únic límit és el respecte a la Constitució. Les lleis obliguen tots els ciutadans i tots els poders públics.
Mandat
Termini de temps per al qual és escollit un Senador. El normal és que siguin quatre anys, tot i que és possible que la durada del mandat sigui menor si es produeix una dissolució anticipada.
Parlament
A Espanya rep el nom de Corts Generals, de les quals formen part el Congrés dels Diputats i el Senat. Les Corts Generals representen el poble espanyol, exerceixen la potestat legislativa de l’Estat, n’aproven els pressupostos i controlen l’acció del Govern.
President del Senat
És l’autoritat suprema del Senat, n’ostenta la representació, assegura la bona marxa dels treballs, dirigeix i manté l’ordre del debat i aplica les mesures de disciplina parlamentària. És escollit en la sessió constitutiva de la Cambra pel vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
Senat
Forma part de les Corts Generals, juntament amb el Congrés dels Diputats. El Senat també s’anomena Cambra Alta o Cambra de representació territorial. De manera semblant al Congrés, exerceix les funcions que la Constitució assigna a les Corts Generals: participa en l’elaboració de les lleis de l’Estat, n’aprova els pressupostos i controla l’acció del Govern.
Senador
Persona que forma part del Senat. El Senat compta amb dos tipus de membres, amb els mateixos drets i prerrogatives: Senadors d’elecció directa pels ciutadans mitjançant un sistema majoritari i Senadors designats pels Parlaments autonòmics. Tots ells, independentment de la forma d’elecció, representen la totalitat de la Nació Espanyola.
Sessió plenària / Ple
Reunió formal del Ple, a la qual estan convocats tots els Senadors.
Votació
Expressió de la voluntat o de la preferència davant d’una opció. Els ciutadans, en votar, escullen entre diferents candidats els seus representants. Els Senadors, en votar, manifesten el seu parer i contribueixen a la presa de decisions. Existeixen formes molt diverses del vot (per paperetes, aixecant la mà, electrònic...), poden expressar-se coses molt diferents (a favor d’una iniciativa, en contra, abstenir-s’hi, escollir un candidat a un càrrec...) i poden exigir-se majories diverses per prendre decisions (majoria simple, majoria absoluta, majoria reforçada...).