Historia e sistema político

Unha institución con case 200 anos dá para moito que contar

 • A primeira Constitución española da historia contemporánea foi a de 1812.
  • Proclama a soberanía nacional e recoñécelles aos homes o dereito de voto. Ás mulleres non se lles recoñecería ata 1931.
  • Estabelece a división de poderes cun Parlamento unicameral (Cortes) e un Rei con amplas facultades que perde, porén, a súa anterior condición de fonte de todo poder.

  O Parlamento español tivo só unha cámara durante a súa vixencia e a da Constitución de 1931.

 • Entre 1834 e 1923 o Parlamento español tivo dúas cámaras (Parlamento bicameral)
  • O Estatuto Real de 1834 contempla por primeira vez en España dúas Cámaras: o “Estamento de Próceres” (Cámara Alta) e o “Estamento de Procuradores” (Cámara Baixa).
  • A partir da Constitución de 1837, a Cámara Alta pasa a denominarse Senado e mantén esta denominación nas Constitucións de 1845, 1869 e 1876.
  • A composición do Senado durante o século XIX dependía do nacemento ou do nomeamento polo Rei entre a aristocracia e personalidades da administración, da igrexa, do exército e entre quen tivese as rendas máis altas.
  • Ao longo do século XIX foron variando os criterios á hora de decidir onde residía a soberanía e que poderes correspondían a cada institución (Rei, Parlamento, Goberno...).
 • A vixente Constitución de 1978 proclama que a soberanía nacional reside no pobo español do que emanan os poderes do Estado.

  España é un Estado social e democrático de dereito:

  • É social porque os poderes públicos actúan tratando de conseguir unha sociedade máis xusta.
  • É democrático porque os cidadáns participan elixindo os seus representantes, e
  • é un Estado de dereito porque as leis obrigan a todos e o seu cumprimento está garantido polos Tribunais

  Os valores superiores son a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político.

 • A vixente Constitución de 1978 divídese en dúas partes:
  • dereitos e deberes fundamentais
  • a organización do poder.

  Vexamos cales son as institucións máis importantes do sistema político español.

  O Rei

  É o xefe do Estado. Como na maioría das monarquías parlamentarias, a súa función representativa é moi importante, pero non goberna.

  O Rei
  O Parlamento (tamén chamado Cortes Xerais), está integrado polo Congreso dos Deputados e o Senado.

  Representa ao pobo español, exerce a potestade lexislativa do Estado, aproba os seus orzamentos e controla a acción do Goberno. O Congreso dos Deputados elixe ao Presidente do Goberno.

  O Parlamento (tamén chamado Cortes Xerais), está integrado polo Congreso dos Deputados e o Senado.
  O Goberno

  Componse do Presidente, Vicepresidentes e Ministros.
  Antes de converterse en Presidente do Goberno, o candidato proposto polo Rei debe obter a confianza do Congreso dos Deputados. Unha vez conseguiu o apoio da maioría absoluta dos seus membros, o Rei nomearao Presidente. Só daquela nomeará aos seus Vicepresidentes e Ministros.
  O Goberno dirixe a política interior e exterior, a administración e a defensa.
  Debe actuar sempre con sometemento á Constitución e ás leis.

  O Goberno
  Os Xulgados e Tribunais

  Administran a xustiza, xulgando e facendo executar o xulgado.
  Os Xuíces e Maxistrados son independentes e están sometidos unicamente ao imperio da lei.
  Para garantir que todos os poderes públicos respectan a Constitución, existe un Tribunal Constitucional

  Os Xulgados e Tribunais