Leis aprobadas. XIV Lexislatura (03/12/2019-).

Filtro das leis aprobadas por lexislatura.

Listaxe das leis aprobadas.

Lexislatura XIV

Leis aprobadas: 100.

Ano 2022

Ano 2021

Ano 2020