Subvencions a Grupos Parlamentarios

Última actualización: 29/08/2017

Réxime xurídico

O artigo 34 do Regulamento do Senado dispón que:

“O Senado facilitará aos Grupos Parlamentarios unha subvención cuxa contía fixarase en función do número dos seus componentes e, ademais, un complemento fixo igual para todos.»

A Mesa da Cámara, na súa reunión do 19 de setembro de 2006, acordou a creación, a partir do 1 de xaneiro de 2007, dunha subvención finalista para o asesoramento dos grupos parlamentarios sobre a base dunha cifra fixa para cada grupo parlamentario e outra variable en función do número de senadores que integra cada un deles. Esta subvención non se aplica ao Grupo Parlamentario Mixto. 

Método de cálculo

Descríbese a continuación o Sistema de cálculo dos tres tipos de subvención que perciben os Grupos Parlamentarios do Senado, cuxa estrutura e contías actuais se recollen no Acordo de Mesa do 2 de febreiro de 2016: 

a) A denominada subvención xeral calcúlase tendo en conta dous componentes: unha parte fixa e outra variable en función do número de Senadores do Grupo Parlamentario. Dende o ano 2011 as contías non experimentaron variación sendo na actualidade de 8.786,99 euros mensuais por Grupo Parlamentario e 1.704,66 euros adicionais ao mes por cada Senador comprendido no mesmo.  

b) A subvención para gastos de locomoción consiste nunha contía única e igual para todos os Grupos Parlamentarios, actualmente cifrada en 3.419,87 euros mensuais, coa excepción dos dous Grupos maioritarios, que contan con dous módulos dende o ano 2001. 

c) A subvención finalista para asesoramento dos Grupos Parlamentarios calcúlase sobre a base dunha contía fixa para cada Grupo Parlamentario e outra variable en función do número de Senadores que integra cada un deles, do seguinte xeito: un módulo de asesoramento para cada Grupo Parlamentario e outro máis por cada 40 Senadores que o integren ou fracción superior a 20. A contía actual do módulo está fixada en 3.562,50 euros mensuais. 

Aplicació

A Mesa da Cámara, nas súas reunións do 19 de xullo de 2016 e do 12 de xullo de 2017, fixou as seguintes subvencións para os Grupos parlamentarios na XII Lexislatura (que poden sufrir algunha variación se se producen cambios na composición dos mesmos): 

Subvención general del artículo 34 del Reglamento del Senado
 
Grupo Parlamentario Número de Senadores Subvenciones euros/mes Ratio por Senador euros/mes
Popular en el Senado 147 262.781,33 1.764,44
Socialista 62 114.475,91 1.846,39
Unidos Podemos-en Comú Podem-en Marea 20 42.880,19 2.144,01
De Esquerra Republicana 12 29.242,91 2.436,91
Vasco en el Senado (EAJ-PNV) 6 19.014,95 3.169,16
Nacionalista en el Senado (CDC-CC) 6 19.014,95 3.169,16
Mixto* 13 27.538,25 2.380,58
 
*Por acordo da Mesa, adoptado na súa reunión do 2 de febreiro de 2016, esta subvención aboaráselles aos Senadores integrantes do devandito Grupo en función da entidade formada pola súa pertenza a unha mesma formación política.  
 
 
Subvención por gastos de locomoción
 
Grupo Parlamentario Número de Senadores Subvenciones euros/mes Ratio por Senador euros/mes
Popular en el Senado 147 6.839,74 46,53
Socialista 62 6.839,74 110,32
Unidos Podemos-en Comú Podem-en Marea 20 El grupo no percibe esta subvención por renuncia aceptada por acuerdo de Mesa del 2 de agosto de 2016 El grupo no percibe esta subvención por renuncia aceptada por acuerdo de Mesa del 2 de agosto de 2016
De Esquerra Republicana 12 El grupo no percibe esta subvención por renuncia aceptada por acuerdo de Mesa del 2 de agosto de 2016 El grupo no percibe esta subvención por renuncia aceptada por acuerdo de Mesa del 2 de agosto de 2016
Vasco en el Senado (EAJ-PNV) 6 3.419,87 569,98
Nacionalista en el Senado (CDC-CC) 6 3.419,87 569,98
Mixto* 13 3.419,87 263,07

* Por acordo da Mesa, adoptado na súa reunión do 2 de febreiro de 2016, esta subvención aboaráselles aos Senadores integrantes do devandito Grupo en función da entidade formada pola súa pertenza a unha mesma formación política.  
 
Subvención finalista para asesoramiento de los Grupos Parlamentarios según Acuerdo de Mesa de 19 de septiembre de 2006
 
Grupo Parlamentario Número de Senadores Subvenciones euros/mes Ratio por Senador euros/mes
Popular en el Senado 147 17.812,50 121,17
Socialista 62 10.687,50 172,38
Unidos Podemos-en Comú Podem-en Marea 20 3.562,50 178,13
De Esquerra Republicana 12 3.562,50 296,88
Vasco en el Senado (EAJ-PNV) 6 3.562,50 593,75
Nacionalista en el Senado (CDC-CC) 6 3.562,50 593,75
Mixto 13 El grupo no percibe esta subvención al haber optado por disponer de 4 asistentes como personal eventual del grupo en lugar de 3. El grupo no percibe esta subvención al haber optado por disponer de 4 asistentes como personal eventual del grupo en lugar de 3.